A gyakori kérdések, válaszok listája az azonnali fizetési projekt érintettjeitől beérkezett kérdéseket és az azokra adott válaszokat tartalmazza. A lista közzétételével az MNB célja a piaci szereplők tájékoztatása az azonnali fizetési szolgáltatás működésével és a szolgáltatásra vonatkozó szabályozással kapcsolatos részletekről. Az azonnali fizetéseket feldolgozó központi infrastruktúra működési és technikai részleteire vonatkozó kérdésekre adott válaszokat a rendszert üzemeltető GIRO Zrt. fogja közzétenni. A lista a projekt ideje alatt folyamatosan frissül a beérkező új kérdésekkel és az azonnali fizetési szolgáltatásra vonatkozó új információkkal. A könnyebb kezelhetőség érdekében minden egyes kérdésnél megtalálható a utolsó frissítés időpontja.

  Kérdés  Válasz Frissítés dátuma
C/1. A fizetési kérelem, valamint az azzal kapcsolatos értesítések továbbítására vonatkozó határidők mikortól számítódnak?  A fizetési kérelem, valamint az azzal kapcsolatos értesítések továbbítására az MNBr. 36. §-ában előírt 5 másodperces vagy haladéktalan teljesítési határidők akkortól számítódnak, amikor a fizetési kérelem az adott pénzforgalmi szolgáltatóhoz beérkezett.  Amennyiben a fizetési kérelmet nem pénzforgalmi szolgáltatón keresztül nyújtják be, akkor az 5 másodperces időhatár számítása a központi rendszert üzemeltető GIRO-hoz történő beérkezéstől kezdődik. 2018.01.18
C/2. Meddig érvényes a fizetési kérelem? Az MNBr. 36. § (2) bekezdése szerint a kedvezményezett a fizetési kérelmet legfeljebb két hónapos érvényességgel nyújthatja be a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának, ezen belül szabadon beállíthatja a fizetési kérelem érvényességi idejét. 2018.01.18
C/3. A fizetési kérelemre vonatkozó modell szerint a fizető félnek lehetősége lesz a fizetési kérelemben megjelölt összeg módosítására és az így módosított azonnali átutalási megbízás teljesítésének a jóváhagyására. Ha ilyen esetben az összeg módosítása miatt vita keletkezik a fizető fél és a kedvezményezett között, ennek rendezésében van-e és ha igen, milyen szerepe a pénzforgalmi szolgáltatóknak? A fizető fél és a kedvezményezett közötti vitás ügyek rendezésének témaköre és ebben a pénzforgalmi szolgáltatók esetleges szerepe nem tartozik a pénzforgalmi szabályozás körébe. Panasz esetén az  érintett pénzforgalmi szolgáltatóknak - az ügyfélpanaszok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírások keretei között - mindössze azt kell igazolniuk, hogy a fizetési kérelem a kedvezményezett által megadott adatokkal került továbbításra a fizető fél felé, továbbá azt, hogy a fizetési kérelem alapján indított azonnali átutalási megbízás teljesítése a fizető fél által megadott és jóváhagyott adatok alapján történt.  2017.12.11
C/4. A fizetési kérelem érvényességére megadott időtartam végét hogyan kell megállapítani, attól a konkrét időponttól számítva, amikor a fizetés kérelem egy adott munkanapon a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához beérkezett vagy a fizetési kérelem az érvényességre megadott időtartam utolsó naptári napjának a végén veszti érvényét?  A fizetési kérelem érvényessége az MNBr. 36. § (2) bekezdésében megadott időtartam utolsó naptári napjának a végéig terjedhet. 2018.01.18
C/5. A fizetési kérelmen alapuló azonnali átutalási megbízást a fizető fél csak a fizetési kérelemben megadott adatokkal hagyhatja  jóvá vagy lehetősége lesz az összeg módosítására, további adatok (pl. közlemény) megadására és ebben a módosított formában is jóváhagyhatja és indíthatja az azonnali átutalási megbízást?  A fizetési kérelemnek - az  MNBr. 2. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott definíciója és a 36. § (2)  bekezdése szerint -  legalább minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelynek alapján a fizető fél azonnali átutalási megbízást adhat a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójának, azzal  a 36. § (3) bekezdésében foglalt eltéréssel, hogy a kedvezményezett a fizetési számlájához rendelt másodlagos számlaazonosítóját nem adhatja meg, hanem a nevét és a pénzforgalmi jelzőszámát kell feltüntetnie . A fizető fél az azonnali átutalási megbízás teljesítését jóváhagyhatja a  fizetési kérelemben szereplő adatokkal, de a modell szerint arra is lesz lehetősége, hogy az azonnali átutalási megbízását módosított formában hagyja jóvá, pl. módosítsa az összeget, további adatokat (közlemény) adjon meg. A fizetési kérelem módosításának lehetősége opcionális lesz, a kérelmet benyújtó fél döntheti el, hogy kívánja-e lehetővé tenni a módosítást a fizető fél számára. 2018.01.18
C/6. Ha a fizető fél a fizetési kérelem alapján nem akar azonnali átutalási megbízást indítani,  mindenképpen el kell-e utasítania a fizetési kérelmet vagy elegendő megvárnia az érvényességi idő lejártát? Ebben a vonatkozásban a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának van-e valamilyen feladata?  A MNBr. 36. § (7) - (9) bekezdésében foglalt szabályok szerint a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának a fizetési kérelmet csak továbbítania kell a fizető fél részére, ha ilyen szolgáltatást nyújt ügyfelének, valamint a fizetési kérelem továbbításáról vagy annak visszautasításáról tájékoztatnia kell a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóját.  A fizető félnek viszont nem kell tájékoztatnia a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóját arról, hogy mit kezd a fizetési kérelemmel, tehát a számlavezetőnek ezen a téren semmiféle jogszabályban előírt feladata nincs.
A fizető fél saját döntésétől függően vagy figyelmen kívül hagyja a fizetési kérelmet (azaz nem indít azonnali átutalási megbízást) vagy jóváhagyja, akár módosított formában is, a fizetési kérelemmel érkezett azonnali átutalási megbízást. Ugyancsak a fizető fél döntésétől függ, hogy a fizetési kérelem figyelmen kívül hagyásáról közvetlenül értesíti-e a kedvezményezettet vagy sem, és ha igen, akkor ezt mikor teszi meg. Természetesen annak sincs akadálya, hogy a fizetési kérelemmel kapcsolatban a fizető fél és a pénzforgalmi szolgáltatója további, jogszabályban elő nem írt szolgáltatásokban megállapodjanak.
2018.01.18
C/7. A lejárt érvényességű  fizetési kérelemmel kapcsolatban milyen feladatai vannak a kedvezményezett és a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának?  Ha a kedvezményezett az MNBr. 36. § (2) bekezdésében előírtnál hosszabb érvényességű fizetési kérelmet nyújt be a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatójához, az (5) bekezdés szerint ez utóbbinak a fizetési kérelem továbbításra való befogadását az ok közlésével haladéktalanul vissza kell utasítania.
Az MNBr. 36. § (7) - (9) bekezdésében foglalt szabályok szerint a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának a fizetési kérelmet csak továbbítania kell a fizető fél részére, ha ilyen szolgáltatást nyújt ügyfelének, valamint a fizetési kérelem továbbításáról vagy annak visszautasításáról tájékoztatnia kell a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóját. Ezen felül a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának a fizetési kérelemmel kapcsolatban, beleértve a fizető félnél időközben érvényét vesztett fizetési kérelem kezelését is, semmiféle jogszabályban előírt feladata nincs. Természetesen annak semmi akadálya nincs, hogy a fizetési kérelemmel kapcsolatban, beleértve az érvénytelenné váló fizetési kérelmek kezelését is, a fizető fél és a pénzforgalmi szolgáltatója további, jogszabályban elő nem írt szolgáltatásokban megállapodjanak.
2018.01.18
C/8. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója meghatározhat-e egy olyan összegszerű korlátot, amely felett a kedvezményezettől nem fogad be továbbításra fizetési kérelmet?  Az MNBr. ezt a kérdést nem szabályozza, a kedvezményezett és a pénzforgalmi szolgáltatója közötti megállapodás függvénye. Fontos látni ugyanakkor, hogy a kedvezményezett nem kizárólag a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója útján nyújthat be fizetési kérelmet. 2018.01.18
C/9. A fizetési kérelem  kedvezményezett általi indításának van-e valamilyen feltétele, pl. az, hogy a kedvezményezett és a fizető fél között valamilyen jogviszony álljon fenn?  Az MNBr. a  fizetési kérelem kedvezményezett általi benyújthatóságához ilyen jellegű feltételt nem támaszt.  2018.01.18
C/10. Honnan és milyen rendszerességgel fognak a pénzforgalmi szolgáltatók értesülni arról, hogy ki jogosult fizetési kérelem kezdeményezésére?  Az MNBr. a fizetési kérelem kezdeményezésére jogosultak körét nem korlátozza. A pénzforgalmi szolgáltatók jogszabály alapján nem kötelesek fizetési kérelem szolgáltatás nyújtására, hanem az a kedvezményezett és a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megállapodásán alapul. Ugyanakkor az MNB határozott elvárása, hogy a piaci szereplők fejlesszenek és biztosítsanak ilyen jellegű szolgáltatásokat ügyfeleik részére. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának emellett nem feladata a fizetési kérelem indítójának jogosultságait vizsgálni. 2018.01.18
C/11. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója dönthet-e úgy, hogy nem fogad fizetési kérelmet?  A pénzforgalmi szolgáltatók nem kötelesek fizetési kérelemmel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására, ezért az MNBr. 36. § (8) bekezdése szerint a fizető fél számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója az ügyféllel kötött ilyen irányú megállapodás hiányában jogosult a fizetési kérelem továbbítását visszautasítani. Ugyanakkor az MNB határozott elvárása, hogy a piaci szereplők fejlesszenek és biztosítsanak ilyen jellegű szolgáltatásokat ügyfeleik részére. 2018.01.18
C/12. Minden azonnali átutalás kérelem útján történő kezdeményezésére szolgáló üzenet fizetési kérelemnek minősül és mindegyikre vonatkoznak az MNBr. fizetési kérelemmel kapcsolatos szabályai?  Az MNBr.  36. §-ában előírt, fizetési kérelemmel kapcsolatos szabályok csak arra az azonnali átutalás kezdeményezésére szolgáló üzenetre vonatkoznak, amelyet a kedvezményezett a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatóval  történt megállapodás alapján, ezen pénzforgalmi  szolgáltató útján juttat el az azonnali átutalást feldolgozó fizetési rendszerbe, szabványosított üzenet formájában, továbbá amely legalább az azonnali átutalási megbízás megadásához szükséges valamennyi adatot tartalmazza. 2018.01.18

C/13.

A pénzforgalmi szolgáltatóknak hogyan kell kezelniük azt, ha egy ügyfél egyszerre olyan mennyiségű fizetési kérelmet küld el nekik, amelyeket az infrastruktúra kapacitásai miatt nem lehetséges 5 másodpercen belül eljuttatni a címzett pénzforgalmi szolgáltatókhoz?

 

A fizetési kérelem szolgáltatás nyújtásáról a pénzforgalmi szolgáltatók külön megállapodást kötnek ügyfeleikkel, amelyben kikötéseket tehetnek akár az egy másodperc alatt az ügyfél által benyújtható fizetési kérelmek számára vonatkozóan is.

A nem fogyasztónak minősülő kedvezményezett által kötegelten benyújtott fizetési kérelmek kezelésével kapcsolatban lásd a C/18. választ, a pénzforgalmi szolgáltatóknak a fizetési kérelem szolgáltatás nyújtásáról szóló külön megállapodást az ezen kötegelt fizetési kérelmek tekintetében az ebben foglaltak figyelembevételével kell megkötniük a kedvezményezett ügyfeleikkel.

2018.06.13

Frissítve: 2020.03.18

C/14 Milyen módon történhet a megállapodás a pénzforgalmi szolgáltató és ügyfele között a fizetési kérelem szolgáltatás nyújtásáról? Amennyiben az adott pénzforgalmi szolgáltató és ügyfele nem kötött az MNBr. 36. § (7) bekezdésében meghatározott megállapodást a fizetési kérelem szolgáltatás nyújtásáról, akkor az MNBr. 36. § (8) bekezdésének értelmében a pénzforgalmi szolgáltató visszautasíthatja a fizető félhez beérkező fizetési kérelem üzeneteket. A pénzforgalmi szolgáltató és ügyfele között lehetséges külön megállapodást kötni a fizetési kérelmek fogadásának lehetőségéről, de a pénzforgalmi szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben is szerepeltetheti, hogy biztosítja ügyfelei részére a fizetési kérelmek fogadásának vagy küldésének lehetőségét. 2018.07.25
C/15 Szükséges a fizetési kérelem szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltatóknak – az azonnali átutalási megbízások teljesítéséhez hasonlóan – folyamatosan, minden naptári napon munkanapot tartania a fizetési kérlemek feldolgozásának vonatkozásában? Az MNBr. – az azonnali átutalási megbízások teljesítésével ellentéteben – nem tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy a fizetési kérelem szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltatónak mely naptári napokon, illetve egy adott naptári napon belül mely időintervallumban szükséges munkanapot tartania a fizetési kérelmek vonatkozásában. Azonban az MNB elvárja a fizetési kérelem szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltatóktól, hogy legalább a fogyasztónak minősülő ügyfelek esetében folyamatosan, minden naptári napon tartsanak munkanapot a fizetési kérelmek vonatkozásában is. 2018.11.08

C/16.

Fizetési kérelem szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató megállapíthat olyan időszakot egy adott munkanapon belül, amely során kötegelten fogad be fizetési kérelmet a kedvezményezettől, azonban ezen időszakon kívül nem fogad be kötegelten benyújtott fizetési kérelmet?

Mivel az MNBr. nem tartalmaz előírást arra vonatkozóan, hogy a fizetési kérelem szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi szolgáltató hogyan állapítsa meg a fizetési kérelem befogadásának munkanapját, nincs akadálya annak, hogy a kötegelten benyújtott fizetési kérelmek esetén eltérő munkanapot állapítson meg, mint a nem kötegelten benyújtott fizetési kérelmek estében.

A nem fogyasztónak minősülő kedvezményezett által kötegelten benyújtott fizetési kérelmek kezelésével kapcsolatban lásd a C/18. választ. A pénzforgalmi szolgáltatóknak az ezen kötegelt fizetési kérelmek benyújtására szolgáló munkanapot a C/18. válaszban foglaltak figyelembevételével kell meghatározniuk.

2018.11.08

Frissítve: 2020.03.18

C/17.

A kedvezményezett által kötegelten benyújtott fizetési kérelmeket mely időpontban kell a számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóhoz beérkezettnek tekinteni az 5 másodperces továbbítási határidő szempontjából?

Az MNBr. 36. § (5) bekezdése szerint a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató az MNBr. 36. § (2) vagy (3) bekezdésében foglaltaknak meg nem felelő fizetési kérelem továbbításra történő befogadását – a visszautasítás okának közlésével – haladéktalanul köteles visszautasítani. Álláspontunk szerint e rendelkezés feltételezi, hogy a fizetési kérelmek befogadása előtt a kedvezményezett fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatónak a kötegelten benyújtott fizetési kérelmeken a befogadáshoz szükséges ellenőrzéseket tételenként el kell végeznie. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója ezt követően érkezteti a fizetési kérelmeket, így ez az az időpont, amely megfelel az MNBr. 36. § (6) bekezdése szerinti beérkezésnek, amelyet követően szükséges a pénzforgalmi szolgáltatónak 5 másodpercen belül továbbítania az ügyfele fizetési kérelmét a fizető fél fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató részére.

A nem fogyasztónak minősülő kedvezményezett által kötegelten benyújtott fizetési kérelmek kezelésével kapcsolatban lásd a C/18. választ. A pénzforgalmi szolgáltatóknak az ezen kötegelt fizetési kérelmek fentiek szerinti befogadásának az ütemezését a C/18. válaszban foglaltak figyelembevételével kell meghatározniuk.

2018.11.08

Frissítve: 2020.03.18

C/18.

A nem fogyasztónak minősülő kedvezményezett által kötegelten benyújtott fizetési kérelmek továbbíthatók-e és ha igen, milyen ütemezéssel az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerbe?

Az MNBr. 55/A. § (2) bekezdése szerint az egyedi fizetési kérelmen kívül kizárólag fogyasztónak minősülő kedvezményezett által kezdeményezett, kötegelt fizetési kérelem továbbítható az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerbe.

Az MNBr. 2020. szeptember 1-jétől hatályos 55/B. § (2) bekezdése pedig úgy rendelkezik, hogy az 55/A. § (2) bekezdésében meghatározott kötegelt fizetési kérelmen túl kötegelt fizetési kérelem - annak szétbontását követően – kizárólag akkor továbbítható az azonnali átutalási megbízás elszámolását és teljesítését végző belföldi fizetési rendszerbe, ha biztosított, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójához egy másodperc alatt csak egyetlen fizetési kérelem továbbítására kerül sor.

A hivatkozott rendelkezések alapján tehát 2020. március 2-tól az egyedileg megadott fizetési kérelmeken túl kizárólag a fogyasztónak minősülő kedvezményezettek által kötegelve benyújtott fizetési kérelmek továbbíthatók korlátozás nélkül az azonnali fizetési rendszerbe. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója 2020. szeptember 1-jéig nem fogyasztónak minősülő kedvezményezettek által kötegelve benyújtott, majd szétbontott fizetési kérelmeket egyáltalán nem, 2020. szeptember 1-jétől pedig korlátozott ütemezéssel továbbíthat csak az azonnali fizetési rendszerbe. Ez utóbbira való tekintettel a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának a nem fogyasztónak minősülő kedvezményezettek által kötegelten benyújtott fizetési kérelmek szétbontására és az MNBr. 36. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelőség ellenőrzésére szolgáló eljárását, illetve rendszerét úgy kell kialakítania, hogy az biztosítsa egyrészt az MNBr. 55/B. § (2) bekezdésében foglalt ütemezés, másrészt az MNBr. 36. § (6) bekezdésében előírt 5 másodperces továbbítási határidő betartását.

A kötegelten benyújtott fizetési kérelmek beérkezési időpontjának meghatározását illetően lásd a C/17. választ.

2020.03.18