PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


BANKJEGYBRIKETT FŰTÉSI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁRA - MEGHOSSZABBÍTOTT PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., adószáma: 10011953-2-44, a továbbiakban Kiíró) pályázatot hirdet közhasznú szervezetek részére a tulajdonában lévő, mellékterméknek minősülő bankjegybrikettek fűtési célú hasznosítására.

1. A pályázat célja

Kiíró évente 40-50 tonna forgalomból bevont forintbankjegyet semmisít meg. A megsemmisítés során ún. bankjegybrikett keletkezik, amelyet jelen pályázati kiírással térítésmentesen felajánl közhasznú szervezetek részére. A bankjegybrikett (továbbiakban: brikett) fűtési célra hasznosítható, mivel annak fűtőértéke a barnaszénéhez hasonló.
A briketteket a Kiíró térítésmentesen rakodja és szállítja egy – a nyertes pályázó által a pályázatban megjelölt – belföldi telephelyre.

2. A pályázat feltételei

2.1 A pályázat keretében támogatást igényelhet a

közhasznú civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot) és közalapítvány, amelyet a bíróság 2011. július első napját megelőzően közhasznú szervezetként vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett és a létesítő okirata szerint közhasznú tevékenységgel legalább a fenti időponttól kezdődően megszakítás nélkül ténylegesen foglalkozik.

2.2 A 2.1 bekezdésben megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely

a) belföldi székhelyű,

b) magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik,

c) nyilatkozik arról, hogy a létesítő okirata szerinti közhasznú tevékenységét a 2.1 pontban meghatározott nap óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja,

d) nyilatkozik arról, hogy milyen célú felhasználásra igényli a brikettet, hol kívánja azt hasznosítani és legkevesebb milyen összmennyiséget vállal – több részletben – átvenni,

e) nyilatkozik arról, hogy a d) pont szerinti hasznosítás helyén, a hasznosítás céljából rendelkezésre áll egy vegyes tüzelésű kazán és az mekkora névleges hőteljesítménnyel rendelkezik (kW-értékben). Amennyiben a fenti kazán névleges hőteljesítménye eléri a 140 kW értéket, úgy nyilatkozik arról is, hogy a kazán füstgázait elvezető pontforrás rendelkezik a hatályos környezetvédelmi engedélyekkel (levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés, hatályos pontforrás működési engedély, határérték alatti adatokat tartalmazó pontforrás emissziómérési jegyzőkönyv), amely engedélyek, jegyzőkönyvek egy másolati példányát nyilatkozatához csatolja;

f) nyilatkozik arról, hogy a fenti vegyes tüzelésű kazán rendszeres tüzeléstechnikai karbantartása megvalósul,

g) nyilatkozik arról, hogy rendelkezik az igényelt mennyiségű brikett tárolásához szükséges fedett és zárt tárolókapacitással,

h) nyilatkozik arról, hogy képes az átlagosan négy-hat tonnás mennyiségű brikettszállítmányokat a mennyiségnek megfelelő számú részletben, a kiíró által előzetesen egyeztetett időpontok¬ban fogadni, ehhez egy 16 tonna össztömegű, billenőplatós teherautó általi megközelíthetőség és a lerakodás feltételeit képes biztosítani, továbbá pályázatához csatolja

 - hatályos létesítő okiratának egy másolati példányát,

- a közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételt igazoló határozat egy másolati példányát,

- a nyilvántartást vezető törvényszék által a pályázónak a nyilvántartásban szereplő adatairól kiadott, 15 napnál nem régebbi kivonatot,

- az illetékes adóhatóság 15 napnál nem régebbi együttes igazolását eredetiben arról, hogy köztartozása nem áll fenn,

- a 2012. évre vonatkozó – a legfőbb szerve által elfogadott – közhasznúsági jelentést, a legfőbb szerve erre vonatkozó határozatával együtt,

- a pályázat benyújtásának idején általa folytatott közhasznú, kiemelkedően közhasznú tevékenységének bemutatását, kiemelve a jelen pályázattal érintett tevékenység (fenti d) pont) bemutatását legfeljebb egy A/4-es méretű oldal terjedelemben.

 2.3 Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyert brikett harmadik személy részére nem adható át.

3. A pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatokat a Kiíró postacímére kell elküldeni: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest.
A pályázat személyesen is leadható a Magyar Nemzeti Bank expedícióján, melynek címe:

Budapest, V. ker. Kiss Ernő utca 1.

A pályázatra minden esetben rá kell írni: „briketthasznosítás”.

A pályázatok benyújtásának meghosszabbított határideje: 2013. október 22.

4. A támogatás időtartama

 A pályázat elbírálását követően a győztes szervezettel kötött megállapodás hatályba lépésétől 2014. szeptember 30. napjáig.

5. A pályázat értékelése

5.1 A beérkező pályázatok értékelésekor kötelezően figyelembe veendő a 2. pontban leírtak maradéktalan teljesítése. A 2. pontban leírtak nem teljesítése esetén a pályázat érvénytelen.

5.2 A Kiíró a pályázatokat az alábbi részpontszámok alapján értékeli:

A közhasznú tevékenység célja

Értékelési szempont

Adható pontszám

1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

5

2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása

5

3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

5

4. kulturális tevékenység

2

5. természetvédelem, állatvédelem

2

6. környezetvédelem

2

7. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

5

8. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

5

9. a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység

3

10. rehabilitációs foglalkoztatás

3

11. 2012-es évben nyertes pályázat

-3

12. 2011-es évben nyertes pályázat

-2

B/A feladatellátás szintje

Értékelési szempont

Adható pontszám

1. országos

5

2. területi

4

3. helyi

3

5.3 Kiíró a pályázatokat legkésőbb 2013. november 18. napjáig elbírálja oly módon, hogy a pontszámok alapján azokat sorba rendezi, és a rendelkezésre álló brikettmennyiség keretéig e sorrend alapján a legtöbb pontszámot kapott legfeljebb három pályázóval az elbírálást követő 15 napon belül megállapodást köt. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázók között milyen arányban osztja el a brikettet.

6. További információk

• A pályázattal kapcsolatos adminisztratív kérdések:

   Dreszler Viktória, telefonszáma: +36-1-428-2632

• Általános, és műszaki kérdések:

   Harmati Zoltán, telefonszáma: +36-302694387,  email: harmatiz@mnb.hu

• email:   brikett@mnb.hu

• honlap: mnb.hu/A_jegybank/mnbhu_a_felelos_jegybank/mnbhu_palyazat_karitativ_szervezeteknek_2013

7. Melléklet

A nyertes pályázó és az MNB között megkötendő Megállapodás.


Budapest, 2013. október 15.