Az elmúlt hetekben a Magyarországot is elért koronavírus járvány elleni védekezésben kiemelkedő szerepet vállaló honfitársaink (egészségügyi-, kereskedelmi-, köztisztasági-, logisztikai területen dolgozók) áldozatos munkájának elismerése és az irántuk érzett tisztelet kifejezéseként a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a 10 és 20 Ft-os forgalmi érmék emlékváltozatát bocsátja ki Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek tematikában. A 10 és 20 forintos forgalmi érmék tematikai oldala (a két érmén egyforma tartalommal) megújul, míg névértékes oldaluk, valamint az érmék pereme (recézettsége) változatlan formában jelenik meg.

A 10 és 20 Ft-os forgalmi érmék emlékváltozata tematikai oldalának megtervezésére az MNB nyílt pályázatot hirdet.

A nyílt pályázat feltételei:

1. Résztvevők:

A nyílt pályázaton bárki részt vehet, aki a kiírásban részletezett pályázati anyagot a pályázatban meghirdetett határidőre elkészíti és benyújtja.

2. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

   1. a 10 és 20 Ft-os forgalmi érme közös tematikai oldalának grafikai tervét (éremkép) fekete-fehér színben vektorgrafikus formátumban (.ai vagy .eps vagy .cdr kiterjesztésben), valamint képformátumban (.jpeg vagy .pdf kiterjesztésben),
   2. az éremkép tematikai leírását (ha szükséges, források megjelölésével),
   3. a pályázó elérhetőségeit: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

A benyújtott grafikai tervekre vonatkozó előírások:

Az éremkép A/4-es méretű lapon, a valóságos érmenagyságnak megfelelő, 1:1 méretben (26,3 mm-es, illetve 24,8 mm-es körbe illesztve), illetve arányosan nagyítva (ca. 160 mm-es átmérőjű körbe illesztve) ábrázolandó.

Kötelező éremképi elemek:

 • Verési évszám: „2020”
 • Kibocsátó: „MAGYARORSZÁG”
 • A Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek tematika megjelenítése szimbolikus képi és / vagy feliratos formában.
 • A feliratra vonatkozó javaslat: TISZTELET A HŐSÖKNEK

Egyéb szabályok:

A pályázó kijelenti és szavatolja, hogy pályaművét, azaz a pályázati anyagot kizárólag ezen pályázatra készítette. Amennyiben a pályázati eljárás során vagy azt követően kiderül, hogy a pályaműve vonatkozásában tett kijelentését nem a valóságnak megfelelően tette, a pályázati eljárásból kizárásra kerül, amennyiben nyertes pályázó lett, akkor a pályázati díjat köteles visszafizetni az MNB számára az erre vonatkozóan az MNB által kiküldött felszólításban megjelölt bankszámlaszámra. Ha a pályamű tartalmaz olyan elemet, ami szerzői jogi védelem alá esik, az arra vonatkozó felhasználási jogokat a pályázónak kell megszereznie, és erről – pontosan megjelölve a megszerzett felhasználási jog lényeges elemeit - a pályázatban nyilatkoznia szükséges. A pályaművek nem tartalmazhatnak törvénybe ütköző, vagy aktuálpolitikai vonatkozású elemeket!

Díjazás:

1. díj: 400 000 Ft, valamint a grafikai terv megvalósítása. A díj tartalmazza a szerzői jogról szóló törvény 17. §-ában foglalt terjedelmű felhasználási jog ellenértékét, valamint azonos éremképpel egyedi protokolláris célú, forgalomba nem kerülő vereteken történő felhasználását.

2. díj: 200 000 Ft

3. díj: 100 000 Ft

A győztes pályamű elkészítője felhasználási jogról lemondó nyilatkozatban adja át az MNB részére a tematikai oldal grafikai tervekre és az érmeoldal tematikai leírására vonatkozó - valamennyi Szjt. 17. §-ában foglalt - felhasználási jogát.

Az MNB, mint kifizető a pénzdíjakkal kapcsolatban felmerülő adó- és járulékterheket a vonatkozó szabályok szerint megfizeti. Az 1-3. díjhoz rendelt pénzösszegek adózás utáni összegnek tekintendők. Szükség esetén több fordulós zsűrizés eredményeképp kerül kiválasztásra a nyertes pályamű, melynek esetleg kisebb, alapkoncepciót nem érintő módosítását is kérheti az MNB a kivitelezés előtt.

Jelentkezési határidő:

A pályázati anyagokat 2020. május 10. 16:00 óráig várja az MNB.

A pályázat elbírálása:

A pályázatot az MNB illetékes igazgatóságainak és az érméket gyártó Magyar Pénzverő Zrt. vezetőiből álló szakértői bizottság bírálja el.

A pályázat eredményének kihirdetése:

A pályázat eredményét az MNB 2020. május 15-ig hozza nyilvánosságra az MNB honlapján, a www.mnb.hu oldalon.

További kérdés esetén forduljanak bizalommal

 • műszaki, technikai követelményekkel kapcsolatban:
  Sebők Miklóshoz, a Magyar Pénzverő Zrt. műszaki igazgatójához a sebokm@penzvero.hu e-mailcímen, illetve a 36-30/95-03-818-as telefonszámon.
 • a pályázattal kapcsolatos adminisztratív ügyekben:
  Böröcz Szilviához, az MNB emlékérme-kibocsátási programjának projektkoordinátorához a boroczsz@mnb.hu e-mailcímen, illetve a 20/38-38-112-es telefonszámon.

Amennyiben a pályázaton rész kíván venni, kattintson az Adatkezelési tájékoztatóra (A tájékoztató alján szerepel a pályázati anyagok fogadására szolgáló e-mailcím.)

Adatkezelési tájékoztató

Az MNB által a Tisztelet a veszélyhelyzet hőseinek tematikájú 10 és 20 Ft-os forgalmi érme emlékváltozatok tervezésére meghirdetett pályázattal kapcsolatban rögzített személyes adatokat az MNB az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletében és  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint kezeli. 

Adatkezelő:

Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Az MNB adatvédelmi tisztviselője dr. Marton Tivadar János (telefon: 06 1 428 2600, e-mail: martont@mnb.hu).

A kezelt adatok köre:
A pályázatot benyújtók esetében név, cím, telefonszám, és e-mail cím.

Az adatkezelés joglapja:
Az adatok kezelésének jogalapja a pályázatot benyújtó személy – jelen tájékoztató ismeretében tett – egyértelmű hozzájárulása. Azzal, hogy a tájékoztató ismeretében a pályázatot benyújtja, az adatkezelő a hozzájárulást megadottnak tekinti.

Az adatkezelés célja, az adatok felhasználása, az adatkezelés ideje:
Az adatokat a Bank a pályázatok elbírálása céljából, a nem nyertes pályázatok esetében legfeljebb 2 hónapig, illetve a pályázó által kérelmezett törléséig, nyertes és díjazott pályázatok esetében a vonatkozó számviteli, illetve adójogszabályokból eredő kötelezettségeknek teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

Adatbiztonsági intézkedések:
Az MNB az elektronikus formában nyilvántartott személyes adatokat a saját szerverein tárolja, a tároláshoz nem veszi igénybe más cég szolgáltatását. Az MNB megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje - többek között - a jogosulatlan hozzáféréstől vagy megváltoztatástól. 

Az adatkezeléssel összefüggő jogok:

Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az MNB-től arról, hogy az MNB:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen célból,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • kezeli-e még a személyes adatait,
 • kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Ezen felül kérheti az MNB által tárolt személyes adatainak másolatát.

Az MNB az érintett kérelmét legfeljebb 25 napon belül, a kérelemben megadott elérhetőségre megküldött válaszlevelében teljesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az MNB módosítsa vagy pontosítsa valamely személyes adatát (pl.: a nevét, e-mail címét, ha abban változás következett be). Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB-től a személyes adatinak törlését.

A törlési kérelmet az MNB abban az esetben utasítja el, ha jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelezi az MNB-t. Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az MNB a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az MNB-től az adatkezelés korlátozását. Korlátozás esetén az MNB csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy
 • úgy gondolja, hogy adatait az MNB jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné,
 • igényli az adatkezelést jogi igénye érvényesítése vagy védelme miatt, de már az MNB-nek nincs szüksége ezekre az adatokra.

Az MNB a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 25 napon belül teljesíti és erről a kérelmet benyújtót az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg hozzá. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

A hozzájárulás visszavonásának joga:

Az érintett az „Adatkezelő” alcím alatt megadott elérhetőségeken keresztül, írásban, az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatja hozzájárulását az adatkezeléshez. A hozzájárulás visszavonása esetén az MNB visszavonás előtti adatkezelése továbbra is jogszerű marad.

Az MNB a személyes adatokat a visszavonás beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül belül törli és erről a nyilatkozatot tevőt az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az MNB-hez, akkor az MNB válaszlevele is - lehetőség szerint - elektronikus úton érkezik meg. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a nyilatkozatában.

Jogorvoslati lehetőség:

Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Bank adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat.

Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az alábbi keretes szándéknyilatkozatra kattintva érhető el a pályázati anyagok fogadására szolgáló e-mailcím.

A PÁLYÁZATI FELTÉTELEKET ELFOGADOM, SZEMÉLYES ADATAIM KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULOK, A PÁLYÁZATON RÉSZT KÍVÁNOK VENNI.

A pályázati anyagokat az MNB a tisztelet-ermepalyazat@mnb.hu e-mailcímen fogadja.