A pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezésének feltételeire vonatkozó jogszabályi előírások:

 • a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), különös tekintettel annak 11. § (6) bekezdésére, 76. § (3) bekezdésére és 78. §-ára;
 • az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályairól szóló 536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (Korm. rendelet), különös tekintettel annak 2. § (2) bekezdésére és 3. §-ára;
 • a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 1/2023. (I. 17.) MNB rendelet;
 • az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 20/2019. (V. 13.) MNB rendelet;
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.), különös tekintettel annak 65. §-ára;
 • az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (Kit.), különös tekintettel annak 3. § (4) bekezdésére;
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény alapján készítendő belső szabályzat kötelező tartalmi elemeiről szóló 21/2017. (VIII. 3.) NGM rendelet.

A pénzfeldolgozási tevékenység kérelemre történő visszavonása feltételeire vonatkozó jogszabályi előírások:

 • Hpt. 32. § (2) bekezdése és 35. § (1) bekezdése;
 • Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés d) pontja.

 

Az engedélyezési, az engedély-módosítási és -visszavonási eljárás

A pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezését, az engedély módosítását és visszavonását az MNB hatósági eljárás keretében végzi.

A tevékenységi engedély megadásáról, módosításáról, valamint visszavonásáról a Pénzügyi Stabilitási Tanács dönt, az eljárásban az MNB Készpénzlogisztikai igazgatósága jár el. Az ügyintézési határidő három hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.

A pénzfeldolgozási tevékenység végzésének engedélyezésére irányuló eljárásért a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 32/2023. (VII. 19.) MNB rendeletben a pénzfeldolgozási tevékenység végzésének engedélyezésére meghatározott, 1.400.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg kell megfizetni a 32/2023. (VII. 19.) MNB rendelet 21. §-ában meghatározott módon.

A pénzfeldolgozási tevékenység végzésére jogosító engedély kérelemre történő visszavonása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján illetékmentes.

A hatósági eljárást az MNB – az általa hivatalból indított engedély-visszavonási eljárás kivételével – a kérelmező által írásban benyújtott kérelem alapján indítja el.

Az ügyfél az MNB-nek írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szerinti elektronikus úton, az MNB elektronikus ügyintézését biztosító információs rendszerén (ERA rendszer) keresztül, az MNB által erre a célra rendszeresített űrlapon nyújthat be kérelmet.

A pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése iránti kérelemhez mellékelni kell a következő dokumentumokat.

 

A pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése iránti eljárás során az MNB megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló okiratok és információk alapján az engedély kiadása nem ütközik-e jogszabályba, valamint ellenőrzi a tevékenység ellátásához szükséges feltételek meglétét. A feltételeket az MNB a kérelmező telephelyén is ellenőrizheti.

Az MNB az engedélyt meghatározott időre, feltételhez kötötten, valamint korlátozott tevékenységi körrel, területi korlátozással, a szolgáltatási tevékenységen belül pedig üzletági vagy termékkorlátozással is megadhatja.

A pénzfeldolgozási engedély visszavonása iránti kérelemhez mellékelni kell az MNB tv.
59. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot arról, hogy a kérelmező az engedély visszavonása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közölt az MNB-vel, továbbá a Hpt. 35. § (1) bekezdése alapján azokat a dokumentumokat, melyek alátámasztják, hogy a kérelmezőnek pénzfeldolgozási tevékenységből származó kötelezettsége nincs.

A pénzfeldolgozási engedély kérelemre történő visszavonása iránti eljárás során az MNB megvizsgálja, hogy a tevékenységi engedély visszaadásának Hpt. és Korm. rendelet szerinti feltételei fennállnak-e.

Az MNB a pénzfeldolgozási engedélyt visszavonó határozatában meghatározhatja azokat a feltételeket és előírásokat, amelyek teljesítéséig a pénzfeldolgozó működését – az arra vonatkozó szabályok szerint – köteles folytatni.

 

További információk a pénzfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatban:

 

A pénzfeldolgozási tevékenység végzésével és engedélyezésével kapcsolatban tájékoztatást nyújt:

 • a pénzfeldolgozás során alkalmazható gépekkel, eszközökkel, anyagokkal kapcsolatos szakmai kérdésekben: Klein Péter tel.: 06-1-421-3378, kleinp@mnb.hu;
 • a biztonsági előírásokra vonatkozó szakmai kérdésekben: dr. Korencsi Attila tel.: 06-20-292-1548, korencsia@mnb.hu, és Németh János tel.: 06-30-638-4560, nemethj@mnbbzrt.hu;
 • az engedélyezési eljárás lefolytatásával kapcsolatos kérdésekben Ferincz Judit tel.: 06-1-421-3386, ferinczj@mnb.hu, Véber Zita tel: 06-1-421-3316, veberz@mnb.hu, és dr. Jagusztin-Török Anikó tel.: 06-1-421-3318, jagusztintoa@mnb.hu;
 • a Pmt. és a Kit. szerinti szabályzattal kapcsolatos kérdésekben: dr. Toronyi Zoltán tel: 06-1-489-9312 toronyiz@mnb.hu