A pénzfeldolgozási tevékenység és a készpénzforgalmazás hatósági ellenőrzése 

A jegybank egyik alapvető feladata a forgalomban lévő készpénz megfelelő minőségének és a készpénzforgalom zavartalanságának a biztosítása. Magyarországon a kilencvenes évtized vége óta a jegybankon kívül a nagybani készpénzforgalomban részt vevő piaci szereplők (jellemzően az ún. pénzfeldolgozó szervezetek és a hitelintézetek, ill. posta) is visszaforgatják a bankjegyeket és érméket a forgalomba, azt követően, hogy megvizsgálták a valódiságukat és a forgalomképességüket. Az MNB a forgalomba visszakerülő bankjegyek és érmék megfelelő minőségét a visszaforgatás feltételeinek jogi szabályozásával, a piaci szereplők által működtetett bankjegyvizsgáló gépek típusainak bevizsgálásával, valamint a jogszabályi előírások – így Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) pénzkibocsátási alcímének rendelkezései, valamint a bankjegyek, illetve az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.), illetve 20/2019. (V. 13.) MNB rendeletek – betartásának ellenőrzésével biztosítja.

A jegybank fontos feladatának tekinti továbbá, hogy a hitelintézetek és a posta a lakossági igényeknek megfelelő készpénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtsanak. Ennek érdekében az MNB jogszabályban rögzítette – a sérült bankjegyek és érmék váltását is magában foglaló – címletváltási szolgáltatás feltételeit, és ezen jogszabályi előírások betartásának vizsgálatát a jegybanki ellenőrzés egyik kiemelt területének tekinti.

A pénzfeldolgozási tevékenységet és a készpénzforgalmazást érintő hatósági ellenőrzéseket az MNB Készpénzlogisztikai igazgatósága bonyolítja le. Az adatszolgáltatásból származó adatok folyamatos ellenőrzésének és az ellenőrzési eljárások lefolytatásának jogszabályi kereteit az MNB tv., valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) határozza meg.

A Készpénzlogisztikai igazgatóság az ellenőrzési eljárások során helyszíni és helyszínen kívüli vizsgálatokat tart, melyről az ellenőrzött szervezetet az ellenőrzési eljárás, illetve a helyszíni ellenőrzés megkezdését legalább 15 nappal megelőzően értesíti. Mellőzhető az ellenőrzött szervezet előzetes értesítése, ha az veszélyeztetné az eljárás eredményességét. Az MNB tv.-ben foglaltak alapján nem értesíti a Készpénzlogisztikai igazgatóság az ellenőrzött szervezeteket a készpénzfeldolgozáshoz, készpénzforgalmazáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségek teljesítésének folyamatosan végzett ellenőrzéséről sem.

Amennyiben az ellenőrzés vagy az általa hivatalosan ismert tények alapján az MNB megállapítja a jogszabályokban vagy az MNB-nek valamely hatósági határozatában foglaltak megszegését, elmulasztását, késedelmes vagy hiányos teljesítését, az MNB jogosult az MNB tv. alapján intézkedések alkalmazására, illetve bírság kiszabására.

A bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet 18. és 19. §-a előírja a hitelintézetek és a posta részére a zavartalan készpénzellátás rendkívüli helyzetekben történő fenntartása érdekében a működési kockázatok és a kritikus infrastrukturális elemek azonosítását, illetve a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését. A 2020. márciusban Magyarországon is megjelent koronavírus-járvány rávilágított arra, hogy a korábbi években megszokott gyakorlat szerint elvégzett minősítések és intézkedésiterv-kidolgozás már nem elegendő, új szempontok figyelembevételére, új megközelítésekre, összetettebb intézkedési tervek készítésére van szükség. Erre tekintettel állította össze az MNB a jelen Módszertani útmutatót. Az útmutató megtalálható a Kapcsolódó dokumentumok között.

A bankjegyek, illetve az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.), illetve 20/2019. (V. 13.) MNB rendeletek előírják, hogy a hitelintézetek és a posta a fiókjaikban kihelyezett hirdetmények útján, valamint az internetes honlapjukon kötelesek tájékoztatni az ügyfeleiket az általuk végzett címletváltási tevékenység feltételeiről és díjáról. A címletváltással kapcsolatos ügyfél-tájékoztatás kialakításához összeállítottunk egy módszertani útmutatót, amellyel az volt a célunk, hogy felhívjuk a figyelmet azokra a szempontokra, amelyek a címletváltással kapcsolatos ügyfél-tájékoztatási szabályoknak való megfelelést szolgálják. Az útmutató megtalálható a kapcsolódó dokumentumok között.

Az MNB Készpénzlogisztikai igazgatóság hivatali elérhetősége:

tel.:

+36 1 421-3386,

+36 1 421-3316,

+36 1 421-3318

e-mail: kpl-ellenorzes@mnb.hu