Bankjegyek és érmék kibocsátása illetve bevonása

Bankjegy- és érmekibocsátásra kizárólagosan az MNB jogosult.

A forintbankjegyek és -érmék kibocsátását és bevonását az MNB elnöke rendeletekben hirdeti ki. Az MNB által kibocsátott bankjegyeket és érméket azok bevonásáig magyar hivatalos pénznemben teljesítendő fizetésnél névértéken kell elfogadni.

A jegybank által bevont bankjegyek az MNB rendeletben megjelölt határnappal elveszítik törvényes fizetőeszköz jellegüket.

Az MNB-t kizárólagos jog illeti meg a nehezen felismerhető, valamint a sérült törvényes fizetőeszköznek minősülő érme - ide nem értve az MNB által kibocsátott emlékérmét -, továbbá az MNB által már bevont érme alapanyagként való értékesítésével kapcsolatban.

 

Készpénzben történő fizetés, magyar törvényes fizetőeszközök átváltása

Forintbankjegy vagy forintérme átadásával történő fizetés esetén

  • készpénzben teljesített fizetés esetén – ideértve a fizetési számlára történő készpénzbefizetést is - 50 darabnál több érme elfogadására a hitelintézetek és a posta köteles;
  • feltehetően hamis bankjegy és érme semmilyen jogcímen nem fogadható el;
  • az emlékérme, a nehezen felismerhető, valamint a sérült (hiányos, szakadt, ragasztott, szennyezett, stb.) forintbankjegyeket és -érméket fizetési művelet során történő elfogadása elutasítható.

 

A forgalomból bevont fizetőeszközök esetében  

  • az MNB a bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 20 évig, az érméket a bevonás határnapjától számított 5 évig névértéken átváltja magyar törvényes fizetőeszközre;
  • a hitelintézetek és a postahivataloka hatályos jegybanktörvény alapján – a bankjegyeket a bevonás határnapjától számított 3 évig, az érméket 1 évig kötelesek átváltani magyar törvényes fizetőeszközre. (A forgalomból bevont bankjegyeket egyes hitelintézetek és postahivatalok a törvényi kötelezettségen túlmenően is átváltják törvényes fizetőeszközre, illetve szolgáltatásuk igénybevétele esetén fizetésül is elfogadják.)

 

A hiányos sérült bankjegy akkor váltható át, ha a bankjegynek több mint 50%-át benyújtják.

Azokat a hiányos sérült bankjegyeket, amelyeknek felülete nem haladja meg az 50%-ot, a hatályos jegybanktörvény szerint

  • az MNB a forgalomból térítés nélkül bevonja és megsemmisíti;
  • a hitelintézetek és a postahivatalok térítésmentesen átveszik az ügyfelektől, majd bevonás és megsemmisítés céljából az MNB részére továbbítják.

A készpénzforgalmazás részletes feltételeit az MNB elnöke külön rendeletekbenBankjegyrendeletben és Érmerendeletben – határozza meg.

A forintbankjegyek és –érmék – ideértve a nehezen felismerhető, valamint sérült pénzeket is – címletváltásával kapcsolatos további részletek megtekinthetőek a Pénztári szolgáltatások oldalon. 

A magyar és a külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelme 

Magyarországon az MNB látja el a magyar és a külföldi törvényes fizetőeszközök hamisítás elleni védelmével kapcsolatos készpénzszakértői, oktatási, adatszolgáltatási és tájékoztatási feladatokat. Ennek érdekében általános kötelezettség mindenki számára, hogy a pénzforgalomban fellelt, feltehetően hamis magyar és külföldi fizetőeszközöket szakértői vizsgálat céljából az MNB részére megküldje, vagy a jegybanknak történő továbbítás céljából a kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és a postahivatalok részére átadja.

A jegybanki szakértői vizsgálat által hamisnak minősített magyar és külföldi fizetőeszközökért az MNB nem térít ellenértéket.

A bankjegyek és érmék hamisítás elleni védelmével kapcsolatos részletes technikai feladatokat az MNB elnöke külön rendeletekben – Bankjegyrendeletben és Érmerendeletben – határozza meg.

 

Pénzutánzatok

A forgalomban lévő magyar törvényes fizetőeszközökről, valamint az MNB által forgalomból bevont, bankjegyekről és érmékről – bármely célra – utánzatot készíteni vagy készíttetni csak az MNB elnökének külön rendeleteiben  meghatározottak szerint lehet. További részletek megtekinthetőek a Pénzutánzat rendeletek rendelkezései oldalon.