Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Bankjegy- és érmerendelet rendelkezései

nyomtatás

A Bankjegy- és az Érmerendelet a készpénz forgalmazásával, feldolgozásával, visszaforgatásával, a készpénzforgalmazás működési kockázatainak kezelésével, valamint a hamisgyanús bankjegyek és érmék kezelésével kapcsolatos szabályokat határozzák meg. A Bankjegy- és az Érmerendelet 2011. szeptember 6-án került kihirdetésre és – egyes, fokozatosan hatályba lépő rendelkezések kivételével - 2011. november 1-jén lépett hatályba. A Bankjegyrendelet eddig két, az Érmerendelet egy alkalommal módosult. Mindkét rendelet esetében a legutóbbi módosítás – az átváltásra vonatkozó szabályok kivételével - 2014. október 1-jén lépett hatályba. Az átváltásra vonatkozó szabályok 2014. november 24–től hatályosak.

BankjegyrendeletÉrmerendelet
11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet
(alaprendelet)
12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet
(alaprendelet)
2/2014. (II. 14.) MNB rendelet
(1. módosítás)
35/2014. (IX. 25.) MNB rendelet 
(1. módosítás)
34/2014. (IX. 25.) MNB rendelet 
(2. módosítás)


A készpénzforgalmazás, -feldolgozás és -visszaforgatás fő szabályai

A forgalomba visszakerülő bankjegyek és érmék megfelelő minőségének biztosítása, valamint a magyar törvényes fizetőeszközökbe vetett bizalom megőrzése érdekében az MNB meghatározta a készpénz-visszaforgatás alapfeltételeit, a bankjegyek és érmék valódiság és forgalomképesség szerinti ellenőrzésének szempontjait. A Bankjegy- és az Érmerendelet hatálya alá tartozók (hitelintézetek, posta, pénzfeldolgozó szervezetek, pénzváltók, bankjegy-befizetésre, illetve -felvételre alkalmas gépeket üzemeltető egyéb gazdasági szereplők) csak akkor forgathatják vissza a forgalomba a bankjegyeket és érméket, ha megvizsgálták azok valódiságát és forgalomképességét, és azokat valódinak és forgalomképesnek minősítették. A valódiság és forgalomképesség szerinti vizsgálat végezhető géppel vagy kézzel. Bankjegyek esetében a kézi ellenőrzés csak korlátozottan alkalmazható. 

A Bankjegyrendelet 2. módosítása alapján apénzfeldolgozó szervezetek 2014. október 1-jétől a bankjegyek valódiságát és forgalomképességét kizárólag MNB által sikeresen bevizsgált bankjegyvizsgáló géppel végezhetik.

Automata bankjegykiadó gépeken (pl. ATM) keresztül forintbankjegy csak akkor hozható forgalomba, ha a bankjegy valódiságát és forgalomképességét MNB által sikeresen bevizsgált bankjegyvizsgáló géppel ellenőrizték. 

A bankjegyvizsgáló gépeknek a forintbankjegyek valódiság és forgalomképesség szerinti vizsgálatára való alkalmasságát az MNB külön eljárás (ún. bevizsgálás) keretében ellenőrzi. A bevizsgálási eljárás során megfelelt gépek adatait az MNB nyilvántartásba veszi (ún. MNB jegyzék) és a honlapján közzéteszi. (A bankjegyvizsgáló gépek bevizsgálási eljárásának ismertetése és az MNB jegyzék elérhető itt  >> ) 

A bankjegyvizsgáló gépek üzembe helyezését az üzemeltetőknek előzetesen be kell jelenteniük az MNB-nek. A bankjegyvizsgáló gépeket gyártó, forgalmazó cégeknek az üzembe helyezett gépekről negyedévente adatszolgáltatást kell nyújtaniuk az MNB részére. (Az üzembe helyezésre vonatkozó bejelentés és a negyedéves adatszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos részletes információk elérhetők itt >> ) 

A 40 millió forintot meghaladó átlagos napi kifizetési forgalmat lebonyolító hitelintézeti és postai fiókok esetében 2013-tól 2016-ig fokozatosan be kell vezetni, hogy ellátmányként olyan forintbankjegyeket kapjanak, amelyeknél a valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot az MNB jegyzékben szereplő géppel végezték el. 

Az 5 millió forintot meghaladó átlagos napi készpénzforgalmat lebonyolító hitelintézeti és postai pénztárakat 2013-tól 2016-ig fokozatosan el kell látni a forintbankjegyek valódiság-vizsgálatára szolgáló UV-A/C berendezéssel. 

Külföldi bankjegy és érme tekintetében a kibocsátó ország forgalomképesség szerinti válogatási követelményeihez kell igazodni. A visszaforgatásra nem alkalmas külföldi bankjegyek és érmék esetén további információ kérés céljából javasolt az adott valutát kibocsátó külföldi intézmény megkeresése. 

Az eurobankjegyek gépi feldolgozásának kritériumait minden feldolgozógép típus teljesíti, amelyik a bevizsgált és elfogadott gépek EKB által közzétett listáján szerepel. Az eurobankjegyek visszaforgatására vonatkozó feltételrendszer magyar nyelvű elérhetősége:

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/index.hu.html

EKB által közzétett lista:

http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/recycling/html/tested.hu.html

Az euroérmék gépi feldolgozásának kritériumait minden feldolgozógép típus teljesíti, amelyik a bevizsgált és elfogadott gépek Bizottság által közzétett listáján szerepel. A lista elérhető a Bizottság Európai Csalás Elleni Hivatal oldalán (link az angol nyelvű oldalra):

http://ec.europa.eu/anti_fraud/euro-protection/euro-coins/index_en.htm

A készpénzforgalmazás működési kockázatainak kezelése

A hitelintézeteknek (a szakosított hitelintézetek és a hitelszövetkezetek kivételével), valamint a postának rendszeres időközönként fel kell mérniük a készpénzforgalmazásukat veszélyeztető működési kockázatokat, meg kell határozniuk a készpénzforgalmazás szempontjából kritikus fiókjaikat, és a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozóan intézkedési tervet kell kidolgozniuk. A Bankjegyrendelet 1. módosítása alapján 2014-től az intézkedési tervben szerepelnie kell a fióki ATM-ek működtetésével kapcsolatban azonosított működési kockázatoknak, valamint a fióki ATM-ek rendkívüli helyzetben történő továbbműködtetési rendjének, különös tekintettel a fióki ATM-ek készpénzzel való utántöltésének biztosítására.

A címletváltás, a forgalomból bevont bankjegyek és érmék, valamint a nehezen felismerhető és sérült bankjegyek és érmék átváltása

Címletváltás: forintbankjegyek és -érmék más címletű forintbankjegyekre és -érmékre történő átváltása.

Forintbankjegyek és -érmék átváltása:

  • a forgalomból bevont forintbankjegyeknek és –érméknek a hitelintézetek és posta által a jegybanktörvény 23. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül végrehajtott, azonos címletű forgalomképes forintbankjegyekre és -érmékre történő cseréje,
  • a nehezen felismerhető és sérült forintbankjegyeknek és –érméknek a hitelintézetek és a posta által végrehajtott, azonos címletű forgalomképes forintbankjegyekre és -érmékre történő cseréje.

A pénztárat üzemeltető fiókkal rendelkező hitelintézetek és a posta kötelesek címletváltást, valamint a bankjegyek és érmék átváltását végezni. A címletváltás, valamint a nehezen felismerhető és sérült bankjegyek és érmék átváltása keretében a forgalomban lévő forintbankjegyekből és -érmékből egy alkalommal legfeljebb 50 darabot kötelesek átváltani.

A hitelintézetek és a posta számára lehetőség van arra, hogy a címletváltást, valamint a nehezen felismerhető és sérült bankjegyek és érmék átváltását bizonyos korlátozások, illetve feltételek mellett végezzék. A címletváltás és átváltás végzésének feltételeiről és díjáról kötelesek a fiókjaikban jól látható helyen elhelyezett, valamint az internetes honlapjukon könnyen hozzáférhető módon közzétett hirdetmény útján tájékoztatni az ügyfeleiket.

A hitelintézetek és a posta a jegybanktörvény 23. § (3) bekezdése alapján a forgalomból bevont bankjegyeket a bevonás napjától számított 3 évig, a forgalomból bevont érméket 1 évig kötelesek díjmentesen törvényes fizetőeszközre átváltani. Az átváltást a pénztárral rendelkező valamennyi hitelintézeti és postai fiókban végezni kell. Az átváltás számla meglétéhez, illetve más szolgáltatás igénybevételéhez nem köthető. Az ügyfeleket az átváltás igénybevételének lehetőségéről a fiókokban jól látható helyen elhelyezett, valamint az internetes honlapon könnyen hozzáférhető módon közzétett hirdetmény útján tájékoztatni kell.

Hamisgyanús bankjegyek, érmék kezelése

A készpénzhamisítás megelőzése, ill. visszaszorítása céljából az MNB ellátja a magyar és a külföldi törvényes fizetőeszközök szakértői vizsgálatát. A hamisítás elleni védelem érdekében    

  • a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek kötelesek a hamisgyanús bankjegyet vagy érmét szakértői vizsgálat céljából a hitelintézeteknek, a postának vagy az MNB-nek átadni;
  • az ATM-et, ügyfél által kezelt bankjegyvizsgáló gépet üzemeltető egyéb gazdasági szereplők kötelesek az általuk fellelt hamisgyanús bankjegyet szakértői vizsgálat céljából a velük szerződött pénzfeldolgozó szervezetnek, ennek hiányában egy hitelintézetnek vagy az MNB-nek átadni;
  • a hitelintézetek és a posta kötelesek a magánügyfelektől a hamisgyanús bankjegyeket, érméket jegyzőkönyv kíséretében átvenni, valódiságukat megvizsgálni, majd 20 munkanapon belül - az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel – továbbítani az MNB részére;
  • a pénzfeldolgozók és a pénzforgalmazók kötelesek a valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során fellelt hamisgyanús bankjegyeket és érméket, illetve az ügyfél által kezelt gépből származó és az általuk elvégzett valódiságvizsgálat alapján is hamisgyanúsnak minősített bankjegyet – az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel a felleléstől, illetve az ügyfél által kezelt gépbe való befizetéstől számított 20 munkanapon belül – átadni vagy megküldeni az MNB-nek.
A jegybanki szakértői vizsgálat szerint valódinak minősített forintbankjegy és –érme ellenértékét, illetve a valódi külföldi bankjegyet és érmét – az eredményről szóló értesítéssel egyidejűleg – az MNB visszajuttatja a szakértői vizsgálat kezdeményezőjének vagy megbízottjának.

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem