A nehezen felismerhető, valamint a sérült (hiányos, szakadt, ragasztott, szennyezett stb.) forintbankjegyeket, illetve -érméket az MNB-n kívül a hitelintézetek és a posta is kötelesek átváltani. Az átváltás lehet

  • azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyekre, illetve -érmékre történő csere,

  • fizetésül való elfogadás, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is

A hitelintézetek és a posta kötelesek a nehezen felismerhető, valamint sérült bankjegyeket és érméket címletváltás keretében is - a nehezen felismerhető, sérült fizetőeszközök névértékével egyező összegben - más címletű, forgalomképes forintbankjegyekre, illetve -érmékre átváltani.

Az olyan sérült forintbankjegyet vagy -érmét, amelynek a valódisága vagy névértéke nem állapítható meg egyértelműen, a hitelintézet és a posta köteles az ügyféltől jegyzőkönyv felvétele mellett átvenni és az MNB részére szakértői vizsgálatra továbbítani.

Hiányos sérült forintbankjegy abban az esetben váltható át, ha a bankjegynek több mint 50%-át benyújtják. Ha a benyújtott hiányos forintbankjegynél nem állapítható meg egyértelműen, hogy felülete meghaladja-e az 50%-ot, a hitelintézetek és a posta kötelesek a bankjegyet az ügyféltől jegyzőkönyv felvétele mellett átvenni és az MNB részére szakértői vizsgálatra továbbítani. Kötelesek továbbá azokat a hiányos bankjegyeket is jegyzőkönyv felvétele mellett átvenni az ügyféltől és az MNB részére továbbítani, amelyeknek felülete nem haladja meg az 50%-ot. Az MNB – a 2012. január 1-jén hatályba lépett jegybanktörvény alapján – az ilyen hiányos bankjegyeket térítés nélkül bevonja a forgalomból és megsemmisíti.

A hitelintézetek és a posta nem kötelesek cserélni, illetve átváltani a szándékosan megcsonkított (pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérméket.

 

A HITELINTÉZETEKNÉL ÉS A POSTÁNÁL KEZDEMÉNYEZHETŐ NEHEZEN FELISMERHETŐ VAGY SÉRÜLT FORINTBANKJEGYEK ÁTVÁLTÁSÁRÓL BŐVEBB INFORMÁCIÓT ITT TALÁL

A HITELINTÉZETEKNÉL ÉS A POSTÁNÁL KEZDEMÉNYEZHETŐ NEHEZEN FELISMERHETŐ VAGY SÉRÜLT FORINTÉRMÉK ÁTVÁLTÁSÁRÓL BŐVEBB INFORMÁCIÓT ITT TALÁL

A hitelintézetek és a postahivatalok számára a vonatkozó MNB rendeletek kötelezővé teszik a nehezen felismerhető, valamint sérült bankjegyek és érmék átváltását, vagy címletváltás keretében történő elfogadását. A hitelintézetek és a posta a címletváltás végrehajtását feltételhez köthetik (ilyen feltétel lehet pl. egyéb szolgáltatás igénybevétele, bankszámla megléte), valamint díjat számíthatnak fel. Az azonos címletben történő csere bankszámla meglétéhez, illetve más szolgáltatás igénybevételéhez nem köthető, és díj nem számítható fel érte. Az ügyfeleket az átváltás igénybevételének lehetőségéről a fiókokban jól látható helyen elhelyezett, valamint az internetes honlapon könnyen hozzáférhető módon közzétett hirdetmény útján tájékoztatni kell.

A nehezen felismerhető, valamint a sérült forintbankjegyet és forintérmét fizetési művelet során azonban senkinek sem kötelező elfogadnia.

Az MNB a nehezen felismerhető, valamint a sérült bankjegyeket és érméket törvényes fizetőeszközre a lakossági pénztárában (1013 Budapest, Krisztina körút 55..) költségmentesen váltja át ügyfelei számára.

A NEHEZEN FELISMERHETŐ VAGY SÉRÜLT FIZETŐESZKÖZÖK MNB-NÉL TÖRTÉNŐ ÁTVÁLTÁSÁRÓL BŐVEBB INFORMÁCIÓT ITT TALÁL 

Hiányos forintbankjegy: az a lyukas bankjegy, amelynek felületén legalább egy látható (10 mm2-nél nagyobb területű) lyuk található, valamint az a csonka bankjegy, amely esetében a hiányzó rész meghaladja a 3 mm-t.

(A hiányos, valamint a forgalomképtelen forintbankjegy további részletes meghatározását a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet – 1. sz. melléklete tartalmazza.)

Sérült bankjegy: olyan bankjegy, amelynek állapota fizikai (mechanikai) vagy vegyi hatásra, illetve bármilyen egyéb más módon megváltozott, pl. a kémiailag (vegyszerrel), biológiailag, vagy a pénzlopás megelőzésére használt biztonsági eszközök működésbe hozatala miatt szennyezett, lyukasztott, kimosott bankjegy.

Nehezen felismerhető érme: az a forintérme, amely megkopott, jelentősen elszíneződött, illetve a külső felületének állapota nem teszi lehetővé a névérték vagy az érmekép felismerését (pl. korrodált forintérme).

Sérült érme: az a forintérme, amely eredeti alakját elveszítette.