Abban az esetben, ha a készíteni tervezett forintbankjegy-, illetve forintérme-utánzat nem felel meg az MNB engedélye nélkül készíthető utánzatokra vonatkozó követelményeknek, elkészítéséhez az MNB hatósági jogkörben kiadott engedélyét kell kérni.

A 7/2021. (II. 25.) MNB rendelet alapján az MNB engedélyét kell kérni továbbá a fém alapanyagból készítendő emlékérme, illetve forgalmiérme-emlékváltozat utánzathoz – függetlenül az utánzat méretétől, alapanyagának összetételétől és a rajta megjelenítendő egyedi képi elemektől – az adott emlékérme, illetve forgalmiérme-emlékváltozat kibocsátásától számított 20 éven belül. A kibocsátástól számított 20 év elteltét követően abban az esetben szükséges az MNB engedélyét kérni, ha a készítendő utánzat a 7/2021. (II. 25.) MNB rendelet vonatkozó előírásaitól eltér, vagy az azoknak való megfelelése tekintetében kétség merül fel.

Az engedélyeztetési kötelezettség mind a forintérme-utánzat készítése, mind annak tényleges felhasználása (pl. forgalmazás) időpontjára vonatkozóan fennáll. Az engedélykérelmet az utánzat felhasználójának (készíttetőjének, vagy ha az utánzatot annak tényleges előállítója használja fel, készítőjének) bankjegyutánzat esetén a 2/2010. (I. 28.) MNB rendelet 1. melléklete  szerinti formanyomtatványon , érmeutánzat esetén a 7/2021. (II. 22.). MNB rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtania, csatolva a forintbankjegy-, illetve forintérme-utánzat grafikai tervét vagy képét, valamint a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 59. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

A pénzutánzat készítésére, készíttetésére vonatkozó engedélyezési eljárás

A pénzutánzat készítésének, készíttetésének engedélyezését az MNB hatósági eljárás keretében végzi.

Az engedély megadásáról, az engedélykérelem elutasításáról az MNB nevében eljáró Készpénzlogisztikai igazgatóság vezetője dönt, az eljárásban az MNB részéről a Készpénzlogisztikai igazgatóság jár el.

Illetékességi terület: országos.

Az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjmentes.

Az eljárást megindító kérelem benyújtásának módja:

a) gazdálkodó szervezet az MNB-nek írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) szerinti elektronikus úton, az ERA rendszeren keresztül, az MNB által erre a célra rendszeresített űrlapon, 

b) a jogi képviselővel eljáró természetes személy írásban, az Eüsztv. szerinti elektronikus úton, az ERA rendszeren keresztül az MNB által erre a célra rendszeresített űrlapon vagy a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás-regisztrációhoz tartozó tárhelyen elérhető, az erre a célra rendszeresített ÁNYK űrlapon,

c) a jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy írásban, választása alapján papír alapon, postai úton (Magyar Nemzeti Bank Készpénzlogisztikai Igazgatóság 1850 Budapest) vagy az ERA rendszeren keresztül az MNB által erre a célra rendszeresített űrlapon vagy a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás-regisztrációhoz tartozó tárhelyen elérhető, az erre a célra rendszeresített ÁNYK űrlapon nyújthat be kérelmet.

Az ügyintézési határidő három hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb három hónappal meghosszabbítható.

Utánzatokkal kapcsolatos kérdéseket a következő e-mail címre lehet küldeni: utanzat@mnb.hu