A lakossági ügyfélkörrel rendelkező hitelintézetek és a postahivatalok kötelesek a nehezen felismerhető és a sérült érméket azonos címletű, forgalomképes érmékre cserélni, vagy címletváltás keretében – a sérült érmék névértékével egyező összegben – más címletű, forgalomképes érmére vagy bankjegyre átváltani. Címletváltás keretében egy alkalommal azonban legfeljebb 50 darab érmét kötelesek elfogadni és az átváltásért díjat számíthatnak fel, amelynek maximális mértéke az átváltott forintérmék névértékének 10%-a. Az azonos címletben történő átváltásnál mennyiségi korlát nincs és az átváltásért díj nem számítható fel. Az átváltás történhet fizetésül elfogadással is, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is.

A hitelintézetek és a posta az átváltásra vonatkozó kötelezettség teljesítéséhez - a vonatkozó MNB rendeletekben meghatározott feltételekkel - közreműködőt is igénybe vehetnek. A hitelintézetek és a postahivatalok kötelesek az ügyfeleiket a fiókjaikban jól látható helyen elhelyezett, valamint az internetes honlapjukon könnyen hozzáférhető módon közzétett hirdetmény útján tájékoztatni az átváltás, illetve a címletváltás igénybevételének lehetőségéről, a feltételeiről és díjakról, a végrehajtással kapcsolatos információkról, közreműködő igénybevétele esetén a közreműködő nevéről és az átváltást, illetve címletváltást végző fiókjának címéről.

A hitelintézetek és a posta pénztárosai akkor váltják át azonnal a nehezen felismerhető vagy sérült érméket, ha ott a helyszínen egyértelműen meg tudják állapítani az átváltani kívánt érmék címletét, valódiságát és mennyiségét.

Ha a nehezen felismerhető vagy sérült érmék átválthatóságát a pénztáros nem tudja megállapítani egyértelműen, akkor átvételi elismervény, jegyzőkönyv, esetleg az átvételt igazoló más dokumentum kiállításával – az MNB által elvégzendő szakértői vizsgálatra továbbítás céljából – veszi át a kérdéses érmét az ügyféltől.

Az MNB-ben egy szakértői bizottság megvizsgálja a beküldött érmét, melynek az alábbiakban felsorolt eredményei a következő intézkedéseket vonják maguk után:

  • Ha a szakértői bizottság azt állapítja meg, hogy a nehezen felismerhető vagy sérült érme átváltható, akkor az MNB az ellenértéket a beküldő hitelintézetnek, illetve a postának átutalja, ahonnan majd az ügyfél megkapja az ellenértéket.
  • Ha a szakértői bizottság azt állapítja meg, hogy a kérdéses érme nem váltható át, akkor az MNB értesíti az érmét beküldő hitelintézetet, illetve postát, ahonnan majd az ügyfél megkapja az értesítést.