1. 2024. évre vonatkozó adatszolgáltatások

1.1. Közlemények

1.2 MNB rendelettel elrendelt adatszolgáltatások

59/2023. (XI. 24.) MNB rendelet a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 53/2022. (XII. 2) MNB rendelet módosításáról

közlöny változat

1.3. Közvetlenül hatályos EU rendeletek (ITS)

A./ITS-re vonatkozó információk

A Bizottság (EU) 2023/894 végrehajtási rendelete (2023. április 4.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítók és viszontbiztosítók által a felügyeleti hatóságoknak benyújtandó, a biztosítók és viszontbiztosítók felügyeletéhez szükséges adatszolgáltatási táblák tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról és az (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről: tartalmazza a rendszeres felügyeleti adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezés szövegét, az adatszolgáltatási táblákat tartalmazó 1. számú mellékletet, az egyedi és csoportszintű adatszolgáltatási táblákhoz tartozó kitöltési előírásokat tartalmazó 2. és 3. számú mellékleteket, az eszközkategóriákat tartalmazó 4. számú mellékletet és a CIC-kódokra vonatkozó 5. és 6. számú mellékleteket.

A 2023/894 ITS letölthető az EU hivatalos lapjának honlapjáról az alábbi linken: 

A Bizottság (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelete (2015. december 2.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról: tartalmazza a rendszeres felügyeleti adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezés szövegét, az adatszolgáltatási táblákat tartalmazó 1. számú mellékletet, az egyedi és csoportszintű adatszolgáltatási táblákhoz tartozó kitöltési előírásokat tartalmazó 2. és 3. számú mellékleteket, az eszközkategóriákat tartalmazó 4. számú mellékletet és a CIC-kódokra vonatkozó 5. és 6. számú mellékleteket.

A 2015/2450 ITS és módosításai letölthetők EU hivatalos lapjának honlapjáról az alábbi linkeken: 

A 2015/2450 ITS, eddigi módosításait tartalmazó  konszolidált változata elérhető az EIOPA honlapján a 3. Supervisory Reporting and Public Disclosure requirements pontban, a Consolidated version link alatt.

A BIZOTTSÁG (EU) 2023/895 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2023. április 4.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a biztosítók és viszontbiztosítók fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentéseinek közzétételéhez szükséges eljárások, formátumok és táblák tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról és az (EU) 2015/2452 végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg: tartalmazza a fizetőképességről és pénzügyi helyről szóló jelentésre vonatkozó rendelet szövegét, az SFCR jelentéshez tartozó adatszolgáltatási táblákat tartalmazó 1. számú mellékletet és az egyedi és csoportszintű adatszolgáltatási táblákhoz tartozó kitöltési előírásokat tartalmazó 2. és 3. számú mellékleteket.

A 2015/2452 ITS letölthető az EU hivatalos lapjának honlapjáról az alábbi linken: 

A Bizottság (EU) 2015/2452 végrehajtási rendelete (2015. december 2.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés tekintetében alkalmazandó eljárásokra, formátumokra és adatszolgáltatási táblákra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról: tartalmazza a fizetőképességről és pénzügyi helyről szóló jelentésre vonatkozó rendelet szövegét, az SFCR jelentéshez tartozó adatszolgáltatási táblákat tartalmazó 1. számú mellékletet és az egyedi és csoportszintű adatszolgáltatási táblákhoz tartozó kitöltési előírásokat tartalmazó 2. és 3. számú mellékleteket.

A 2015/2452 ITS és módosításai letölthetők EU hivatalos lapjának honlapjáról az alábbi linkeken: 

B./Iránymutatások (Guidelines)

Az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke értelmében az EIOPA a nemzeti illetékes hatóságoknak címzett iránymutatásokat bocsáthat ki, melyek egy részét a Magyar Nemzeti Bank Tájékoztatók formájában bocsátja a felügyelt intézmények rendelkezésére.

A „Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója az EIOPA iránymutatások 1. és 2. csomagjáról” a következő útvonalon érhető el:

https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/felugyeleti-szabalyozo-eszkozok/tajekoztatok-utmutatok

Az MNB által kiadott tájékoztatók – az MNB törvényben az EU tagságból eredő és az egyéb kötelezettségek teljesítéseként – egy adott kérdés vagy kérdéskör leglényegesebb információit foglalják össze. Az MNB kívánatosnak tartja, hogy a felügyelt intézmények a hivatkozott iránymutatásokat, illetőleg azok pontjait megismerjék, az abban foglalt elveket kövessék, és a kialakított eljárásaik, szabályzataik tükrözzék ezeknek az irányelveknek az ismeretét, figyelembevételét.

Az EIOPA által publikált iránymutatások teljes köre az alábbi linken érhető el:

https://www.eiopa.europa.eu/guidelines-and-recommendations_en

Iránymutatások az adatszolgáltatásról és a közzétételről

Az EIOPA-BoS-15/109 HU – Iránymutatások az adatszolgáltatásról és a közzétételről a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 35., 51., 53., 54. és 55. cikkéhez, 254. cikkének (2) bekezdéséhez, valamint 256. cikkéhez, továbbá az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 290-298., 305-311., 359. és 365. cikkéhez és XX. mellékletéhez kapcsolódnak, amelyek meghatározzák azokat az információkat, amelyeket a rendszeres felügyeleti jelentésben és a számszerű felügyeleti jelentésben a felügyeleti hatóságok rendelkezésére kell bocsátani, valamint az előre meghatározott eseményeket, továbbá azokat az információkat, amelyeket a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentésben nyilvánosságra kell hozni.

Felhívjuk szíves figyelmüket a biztosítók és viszontbiztosítók Szolvencia II szerinti felügyeleti jelentéstételéről és a közzétételről szóló 17/2018. (IV.9.) számú MNB ajánlásra, mely egyrészről az adatszolgáltatásról és a közzétételről szóló EIOPA iránymutatás (EIOPA-BoS-15/109 HU) átültetését célozza, másrészről tartalmazza az MNB további elvárásait a Szolvencia II szerinti felügyeleti jelentéstételére vonatkozóan.

C./ Technikai információk

Az EIOPA 2016-tól az ITS-sel elrendelt egységes rendszeres adatszolgáltatást XBRL formátumban kéri be a nemzeti hatóságoktól.

A rendszeres adatszolgáltatáshoz kapcsolódó XBRL taxonómia aktuális változata az EIOPA honlapján a https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/supervisory-reporting-dpm-and-xbrl_en  útvonalon érhető el.

Határidők

Jelentés megnevezése Vonatkozási időpont Beküldési határidő a felügyeleti hatósághoz
Hét Dátum

2023 Q4

2023.12.31

5

2024.02.05.

2023. éves

2023.12.31

14

2024.04.08.

2024 Q1

2024.03.31

5

2024.05.06.

2024 Q2

2024.06.30

5

2024.08.05.

2024 Q3

2024.09.30

5

2024.11.04.

2024 Q4

2024.12.31

5

2025.02.04.

Az MNB-hez beérkezett jelentések EIOPA felé történő továbbításának időpontja a beérkezési határidőtől számított 10 munkanap.


Az MNB a beküldési határidőtől számított 10 munkanapban végzi el a felügyelt intézményektől beérkezett jelentések adatminőségének ellenőrzését. Az EIOPA felé történő továbbítás után kezdődik meg a nemzetközi szinten végzett adatminőség ellenőrzés. Ebből adódóan a beküldési határidőt követő 10 munkanapon túl is szükséges lehet az adatminőség javítását szolgáló módosítások, hibajavítások elvégzése és a jelentések ismételt beküldése.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nemzetközi jelentéstáblákban az intézmény azonosítására szolgáló információkat minden esetben az intézmény által az MNB felé ERA űrlapon jelentett adatokkal (pl. az intézmény megnevezése karakter azonosan) egyezően szíveskedjenek megjeleníteni, figyelembe véve az EIOPA által kiadott XBRL taxonómiához kapcsolódó EIOPA_XBRL_Filing_Rules_2.8.0.  dokumentumban található ide vonatkozó szabályokat.

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy az EIOPA_XBRL_Filing_Rules_2.8.0. dokumentumban található egyes elvárások nem teljesülése estén a jelentés az EIOPA által visszautasításra kerülhet, ezért kérjük, hogy a jelentéseket ezen előírások figyelembe vételével szíveskedjenek előállítani.

D./ Gyakran ismételt kérdések

Az EIOPA-hoz a 2023/894 adatszolgáltatási ITS-sel, valamint a korábbi 2015/2450 adatszolgáltatási ITS-sel kapcsolatban érkezett kérdések és az arra adott válaszok az EIOPA weblapján a következő linken érhetőek el: 

https://www.eiopa.europa.eu/search-qas_en

1.4. MNB határozattal elrendelt adatszolgáltatások

  • Lakásbiztosítási kampány adatszolgáltatási tábláinak kitöltésével kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok (Utolsó frissítés: 2024.03.01.)

2. Várható új, vagy módosuló adatszolgáltatások

3. Kapcsolódó előírások, technikai segédletek

3.1 ERA és STEFI elérhetőségek

3.2 Ellenőrző szabályok, adatmodellek

3.3 Ügynökregiszter kötegelt adatbeviteli fájl leírása

3.4 A Központi Kgfb Tételes Adatbázis (KKTA) technikai segédletei

4. Az adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok. (Utolsó frissítés: 2024.03.01.)

5. Elérhetőségek:

Az adatszolgáltatásra kötelezettek a rendelethez és a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó tartalmi kérdéseiket az adatszolgbizt@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.

A Szolvencia II adatszolgáltatásra vonatkozó, kitöltéssel kapcsolatos tartalmi jellegű kérdéseiket az adatszolv2@mnb.hu, a technikai, informatikai jellegű kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.

A törzsadatbejelentéssel kapcsolatos kérdéseiket az eform@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.

A KKTA adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseiket a KKTA@mnb.hu email címen tehetik fel.