A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló Európai Parlament és Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.), röviden Szolvencia II irányelv elfogadása mérföldkő volt a biztosítási szakma történetében. A korábbi szabályalapú tőkekövetelménnyel („Szolvencia I”) szemben komplex, kockázatalapú tőkekövetelményt, kockázatalapú felügyelési szabályrendszert vezetett be európai szinten, ezzel kockázatalapú szemlélet érvényesül a teljes követelményrendszerben. A kockázat-érzékeny szavatolótőke-szükséglet számítás mellett az üzleti tervezésbe, a pénzügyi helyzet értékelésébe is beépült a kockázatalapú szemlélet; a biztosítók saját kockázat- és szolvenciaértékelés (ORSA) keretében rendszeresen felmérik az általános szavatolótőke-szükséglet igényüket az üzleti tervek alapján, kitérve az I. pillérrel le nem fedett (pl. likviditási), illetve a hosszú távú kockázatokra is.

A kockázat-alapú szemlélet megjelent a minőségi követelmények vonatkozásában is. Ezek a minőségi szempontok teljesen új megközelítést jelentettek a biztosító vezető testületei számára, továbbá alapvetően új követelményként jelentek meg az információ nyújtását, a felügyeleti jelentés tartalmát illetően is (egységes európai táblarendszer került bevezetésre), amely a Szolvencia II gazdasági értékelési elven alapul, és főként a befektetésekről és a tartalékokról nyújt részletes információt.

A Szolvencia II rendszerben a csoportszemlélet előtérbe került.

Az új szabályrendszert teljes körűen 2016. január 1-jétől kell alkalmazni valamennyi tagállamban. Tekintettel arra, hogy a Szolvencia II rendszer a tőkekövetelmények számítására belső modell alkalmazását is lehetővé tette, így az engedélyezési eljárás lefolytatása a vonatkozó szabályok már 2015. április 1-től hatályba léptek.

A Szolvencia II rendszer alkalmazását segíti a Bizottság (EK) 2015/35 felhatalmazáson alapuló, közvetlenül hatályos végrehajtási rendelete, számos szintén közvetlenül hatályos technikai standard, és az EIOPA által kiadott iránymutatások.

A Szolvencia II irányelv hazai átültetése a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvénnyel történt meg.

Jelenleg folyamatban van a Szolvencia II irányelv átfogó – az arányosságot és fogyasztóvédelmi aspektusokat előtérbe helyező – felülvizsgálata, melynek főbb tárgykörei:

  • hosszú távú garanciával (LTG) kapcsolatos intézkedések szükség szerinti felülvizsgálata;

  • új makroprudenciális, helyreállítási és szanálási, valamint EU-szinten harmonizált biztosítási garanciarendszerek kialakítását célzó szabályozó eszközök esetleges bevezetése;

  • a szolgáltatásnyújtás és letelepedés szabadságához (FoS/FoE), a jelentés- és közzétételhez, továbbá a szavatolótőke-szükséglethez (SCR) kapcsolódó rendelkezések lehetséges felülvizsgálata.

A felülvizsgálat keretében az EIOPA a koronavírus-járványra tekintettel 2020. decemberig küldi meg a javaslatait tartalmazó jelentést a Bizottság számára.

Az MNB felügyeleti hatósági jogkörében eljárva eleget tesz a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben (MNB tv.) foglalt kötelezettségének.

Egyrészt az MNB tv. 13. § (2) bekezdés i) pontjának megfelelően kiadja a biztosítási szektort érintő jogalkalmazási gyakorlatát ismertető, kötelező erővel nem bíró ajánlásait, másrészt átülteti az EIOPA iránymutatásait.

Az MNB tv. 42. § d) pontjának megfelelően ellenőrzi a hazai jogszabályi rendelkezések és az európai uniós jogi aktusok betartását.

Hasznos linkek

Szolvencia II

Témával kapcsolatban megjelent fontosabb hírek, cikkek