A Pénzügyi Stabilitási Tanács által kiadott ajánlások a Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 13. § (2) bekezdés i) pontjának megfelelően kiadott, kötelező erővel nem bíró jogalkalmazást ismertető eszközök, valamint az Európai Felügyeleti Hatóságok (ESMA, EBA, EIOPA, ESRB) iránymutatásai és ajánlásai átültetésének az eszközei. Az ajánlások célja a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése, a vonatkozó uniós és a hazai jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítése, az MNB által alkalmazni javasolt elvek, módszerek ismertetése.

Az ajánlások címzettjei az MNB által felügyelt intézmények, piaci szereplők. Az ajánlásoknak való megfelelést az MNB felügyeleti hatósági jogkörében eljárva vizsgálja és értékeli.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete korábban kiadott ajánlásait a jegybank folyamatosan felülvizsgálja és – amennyiben szükségesnek ítéli – MNB ajánlásként újra kiadja.

A 2013. október 1-je előtt kiadott ajánlások az alábbi linken találhatók.

2024-ben az MNB a következő témakörökben adott ki ajánlást:

A Magyar Nemzeti Bank 8/2024. (VII.15.) számú ajánlása az egységes adatbeviteli megoldással kezdeményezett azonnali átutalási megbízásokra, a fizetési kérelmekre, a többfunkciós eszközön elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszközök ügyfélbarát kialakítására, valamint a másodlagos számlaazonosítókra vonatkozó szabályok alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank 7/2024. (VI.21.) számú ajánlása a hitelkockázat vállalásáról, méréséről, kezeléséről és kontrolljáról A Magyar Nemzeti Bank 6/2024. (VI.21.) számú ajánlása a problémás kitettségek kezeléséről A Magyar Nemzeti Bank 5/2024. (VI.13.) számú ajánlása a fizetési művelet összegének a kedvezményezett fizetési számláján történő haladéktalan jóváírásáról és a fizetési művelet összegének a kedvezményezett részére történő haladéktalan rendelkezésre bocsátásáról A Magyar Nemzeti Bank 4/2024. (VI.7.) számú ajánlása a helyreállítási tervezés során figyelembe veendő általános helyreállási képességről A Magyar Nemzeti Bank 3/2024. (V.24.) számú ajánlása a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemnek való megfelelést biztosító tisztségviselőkről, ezek feladatairól és felelősségi köreiről, valamint a kapcsolódó belső eljárásrendekről és kontrollmechanizmusokról A Magyar Nemzeti Bank 2/2024. (IV.9.) számú ajánlása a tőkepiacon irányadó termékjóváhagyásra vonatkozó követelményekhez kapcsolódóan A Magyar Nemzeti Bank 1/2024. (III.6.) számú ajánlása a befektetési tanácsadási és portfóliókezelési szolgáltatás nyújtása során irányadó előzetes tájékozódási kötelezettség teljesítésének egyes szempontjairól

2023-ban az MNB a következő témakörökben adott ki ajánlást:

A Magyar Nemzeti Bank 13/2023. (XII.15.) számú ajánlása a nyilvános, nyílt végű ingatlanalapok befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról, likviditási profiljának kialakításáról, illetve koncentrációs kockázatainak kezeléséről (közzétéve: 2023. december 18.) A Magyar Nemzeti Bank 12/2023. (XI.27.) számú ajánlása az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatokról, továbbá a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről a biztosítók tevékenységében A Magyar Nemzeti Bank 11/2023. (XI.15.) számú ajánlása a befektetési szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó javadalmazási politika és gyakorlat alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank 10/2023. (X.9.) számú ajánlása a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről a pénzfeldolgozók tevékenységeiben A Magyar Nemzeti Bank 9/2023. (IX.15.) számú ajánlása a tőkepiaci intézmények személyes ügyletekre vonatkozó belső szabályairól A Magyar Nemzeti Bank 8/2023. (IX.6.) számú ajánlása a központi szerződő fél helyreállítási tervében foglalt mutatókról A Magyar Nemzeti Bank 7/2023. (IX.6.) számú ajánlása a központi szerződő fél helyreállítási tervében foglalt forgatókönyvekről A Magyar Nemzeti Bank 6/2023. (VI.23.) számú ajánlása a lakóingatlanfejlesztési célú projekthitelek kezeléséről A Magyar Nemzeti Bank 5/2023. (VI.23.) számú ajánlása a pénzforgalmi szolgáltatásokon keresztül megfigyelhető visszaélések megelőzéséről, észleléséről, megakadályozásáról és kezeléséről A Magyar Nemzeti Bank 4/2023. (IV.4.) számú ajánlása a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának megkönnyítéséről szóló rendelet szerinti forgalmazási közleményekről A Magyar Nemzeti Bank 3/2023. (III.7.) számú ajánlása a bennfentes információ közzétételének késleltetése és annak a prudenciális felügyelettel való kölcsönhatásairól A Magyar Nemzeti Bank 2/2023. (I.30.) számú ajánlása a befektetési szolgáltatás nyújtása során irányadó megfelelőség értékelésére és a kizárólag végrehajtással kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettségek teljesítésének egyes szempontjairól A Magyar Nemzeti Bank 1/2023. (I.13.) számú ajánlása az (EU) 2021/637 bizottsági végrehajtási rendelet hatályán kívül eső hitelintézetek nemteljesítő kitettségekre és átstrukturált követelésekre vonatkozó nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos követelményekről

2022-ben az MNB a következő témakörökben adott ki ajánlást:

A Magyar Nemzeti Bank 21/2022. (XII.12.) számú ajánlása a biztosítástechnikai tartalékok meghatározásáról A Magyar Nemzeti Bank 20/2022. (XII.12.) számú ajánlása a biztosítási és viszontbiztosítási szerződések határaira vonatkozóan A Magyar Nemzeti Bank 19/2022. (XII.1.) számú ajánlása a hitelintézeti adatszolgáltatások összeállítási folyamatának kialakításáról, működtetéséről, kereteiről és kontroll funkcióiról, valamint a kapcsolódó adatvagyon-gazdálkodási feladatokról 19/2022. (XII.1.) MNB ajánlás 1. számú melléklete A Magyar Nemzeti Bank 18/2022. (XII.1.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek ingatlanokkal összefüggő kockázatainak kezeléséről A Magyar Nemzeti Bank 17/2022. (XI.9.) számú ajánlása a lakóingatlanfejlesztési célú projekthitelek kezeléséről (hatályát veszti: 2023.08.01., lásd 6/2023. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 16/2022. (IX.20.) számú ajánlása a közbenső EU-szintű anyavállalatnak a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 105/B. §-a szerinti létrehozására vonatkozó küszöbérték teljesülésének nyomon követéséről A Magyar Nemzeti Bank 15/2022. (IX.15.) számú ajánlása a pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatok értékeléséről és a kapcsolódó intézkedések meghatározásáról A Magyar Nemzeti Bank 14/2022. (VIII.15.) számú ajánlása a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti javadalmazási politika alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank 13/2022. (VIII.15.) számú ajánlása a nem jelentős referenciamutatókról A Magyar Nemzeti Bank 12/2022. (VIII.11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról A Magyar Nemzeti Bank 11/2022. (VIII.2.) számú ajánlása a hitelkockázat vállalásáról, méréséről, kezeléséről és kontrolljáról (hatályát veszti: 2024.09.01., lásd 7/2024. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 10/2022. (VIII.2.) számú ajánlása az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatokról, valamint a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről a hitelintézetek tevékenységeiben A Magyar Nemzeti Bank 9/2022. (V.13.) számú ajánlása az 575/2013/EU rendelet 178. cikke szerinti nemteljesítés-fogalom alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank 8/2022. (V.13.) számú ajánlása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások által kötelezően elkészítendő helyreállítási tervről 8/2022. (V.13.) MNB ajánlás 4. számú melleklete A Magyar Nemzeti Bank 7/2022. (IV.22.) számú ajánlása a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a CRR szerinti nyilvánosságra hozatal gyakorlatának általános követelményeiről A Magyar Nemzeti Bank 6/2022. (IV.22.) számú ajánlása az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt állampapírok nem realizált nyereség vagy veszteség összegének ideiglenes kezeléséhez és az IFRS 9 standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére szolgáló átmeneti szabályokhoz kapcsolódó egységes nyilvánosságra hozatalról A Magyar Nemzeti Bank 5/2022. (IV.22.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények számára a fizetési késedelemmel érintett lakossági hitel-, kölcsön- és pénzügyi lízingszerződések kezelése során elvárt fogyasztóvédelmi elvekről A Magyar Nemzeti Bank 4/2022. (IV.8.) számú ajánlása a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti javadalmazási politika alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank 3/2022. (IV.8.) számú ajánlása a kiegyenlítési fegyelemmel kapcsolatos standardizált eljárásokról és üzenetváltási protokollokról A Magyar Nemzeti Bank 2/2022. (II.11.) számú ajánlása a hitelintézetek és biztosítók Budapesti Értéktőzsdére való bevezetésének elősegítéséről A Magyar Nemzeti Bank 1/2022. (I.17.) számú ajánlása a vezető testületi tagok és a kulcspozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről 1/2022. (I.17.) MNB ajánlás 2. számú melléklete

2021-ben az MNB a következő témakörökben adott ki ajánlást:

A Magyar Nemzeti Bank 17/2021. (XII.8) a piaci adatok kereskedés előtti és kereskedés utáni átláthatósági szabályok céljából történő közzétételéről A Magyar Nemzeti Bank 16/2021. (XI.25.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek panaszkezeléséről A Magyar Nemzeti Bank 15/2021. (X.29.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek ingatlanokkal összefüggő kockázatainak kezeléséről (hatályát veszti: 2023.01.01., lásd 18/2022. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 14/2021. (IX.16.) számú ajánlása a hitelkockázat vállalásáról, méréséről, kezeléséről és kontrolljáról (hatályát veszti: 2022.10.01., lásd 11/2022. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 13/2021. (VIII.24.) számú ajánlása az indexkövető ÁÉKBV-k, valamint az ÁÉKBV-nek minősülő tőzsdén kereskedett alapok működésének követelményeiről A Magyar Nemzeti Bank 12/2021. (VIII.24.) számú ajánlása az ÁÉKBV-k és az ÁÉKBV-alapkezelők teljes kitettségének és partnerkockázatának mérésére és kiszámítására vonatkozóan A Magyar Nemzeti Bank 11/2021. (VII.1.) számú ajánlása a befektetési alapkezelők által alkalmazott sikerdíjakról A Magyar Nemzeti Bank 10/2021. (VII.1.) számú ajánlása a fizetés-kezdeményezési, számlainformációs és kártyaalapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve az elektronikuspénzt – kibocsátási szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes kérdésekről A Magyar Nemzeti Bank 9/2021. (VI.23.) számú ajánlása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozatali gyakorlatának általános követelményeiről (hatályát veszti: 2022.06.01., lásd 7/2022. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 8/2021. (VI.23.) számú ajánlása a javadalmazási politika alkalmazásáról (hatályát veszti: 2022.07.01., lásd 4/2022. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 7/2021. (VI.21.) számú ajánlása a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításoknál alkalmazható automatikus portfóliókezelési szolgáltatások prudenciális és fogyasztóvédelmi szempontú elvárásairól A Magyar Nemzeti Bank 6/2021. (IV.29.) számú ajánlása az ÁÉKBV-kre és ABA-kra végzett likviditási stressztesztelésről A Magyar Nemzeti Bank 5/2021. (IV.15.) számú ajánlása az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti kockázatokról, és a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről a hitelintézetek tevékenységeiben (hatályát veszti: 2022.09.15., lásd 10/2022. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 4/2021. (III.30.) számú ajánlása a hitelintézetek digitális transzformációjáról A Magyar Nemzeti Bank 3/2021. (III.4.) számú ajánlása a pénzpiaci alapok stressztesztelési forgatókönyveiről A Magyar Nemzeti Bank 2/2021. (I.27.) számú ajánlása az ügyletrészsorozat keretében esedékes szerződés szerinti kifizetések lejárata súlyozott átlagának meghatározásáról A Magyar Nemzeti Bank 1/2021. (I.27.) számú ajánlása a lakóingatlanfejlesztési célú projekthitelek kezeléséről (hatályát veszti: 2022.12.01., lásd 17/2022. ajánlást)

2020-ban az MNB a következő témakörökben adott ki ajánlást:

A Magyar Nemzeti Bank 14/2020. (XII.17.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről A Magyar Nemzeti Bank 13/2020. (XII.4.) számú ajánlása az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt állampapírok nem realizált nyereség vagy veszteség összegének ideiglenes kezeléséhez és az IFRS 9 standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére szolgáló átmeneti szabályokhoz kapcsolódó egységes nyilvánosságra hozatalról (közzétéve: 2020.12.08., hatályát veszti: 2022.06.01., lásd 6/2022. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 12/2020. (XI.6.) számú ajánlása a távmunka és távoli hozzáférés informatikai biztonsági követelményeiről A Magyar Nemzeti Bank 11/2020. (X.20.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek működésének fizikai biztonsági és humánkockázatkezelési feltételeiről A Magyar Nemzeti Bank 10/2020. (VIII.6.) számú ajánlása a fizetési művelet összegének a kedvezményezett fizetési számláján történő haladéktalan jóváírásáról (hatályát veszti: 2024.06.15., lásd 5/2024. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 9/2020. (VII.14.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek számára a fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank 8/2020. (VI.22.) számú ajánlása az informatikai rendszer védelméről A Magyar Nemzeti Bank 7/2020. (VI.3.) számú ajánlása a külső szolgáltatók igénybevételéről A Magyar Nemzeti Bank 6/2020. (V.04.) számú ajánlása az EMIR prociklikusság elleni biztosítéki követelményekre vonatkozó, központi szerződő félnek szóló intézkedéseiről A Magyar Nemzeti Bank 5/2020. (III.30.) számú ajánlása a központi szerződő félnél történő összeférhetetlenség-kezelésről A Magyar Nemzeti Bank 4/2020. (III.24.) számú ajánlása az ABCP-nek nem minősülő egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosításra vonatkozó követelményekről A Magyar Nemzeti Bank 3/2020. (III.24.) számú ajánlása az egyszerű, átlátható és egységesített ABCP-értékpapírosításra vonatkozó követelményekről A Magyar Nemzeti Bank 2/2020. (III.24.) számú ajánlása a magas nem teljesítő kitettség állományok leépítéséről A Magyar Nemzeti Bank 1/2020. (III.4.) számú ajánlása a hiányzó adatokkal rendelkező pénzátutalások pénzforgalmi szolgáltató általi kezelésére szolgáló eljárásokról

2019-ben az MNB a következő témakörökben adott ki ajánlást:

A Magyar Nemzeti Bank 22/2019. (XII.17.) számú ajánlása a befektetési szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan alkalmazandó javadalmazási politikáról és gyakorlatról (hatályát veszti: 2024.01.01., lásd 11/2023. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 21/2019. (XII.16.) számú ajánlása a hitelintézetek nemteljesítő kitettségeire és átstrukturált követeléseire vonatkozó nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos előírásokról (hatályát veszti: 2021.06.28. lásd: 2021/637/EU bizottsági végrehajtási rendelet) A Magyar Nemzeti Bank 20/2019. (IX.20.) számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak teljes költségmutatója számításáról és közzétételéről 20/2019. (IX.20.) MNB ajánlás 1. számú melléklet részét képező TKM számítás A Magyar Nemzeti Bank 19/2019. (IX.20.) számú ajánlása a kiemelten magas kockázatúnak minősülő kitettségek típusainak meghatározásáról A Magyar Nemzeti Bank 18/2019. (IX.20.) számú ajánlása a tőkepiaci intézmények személyes ügyletekre vonatkozó belső szabályairól (hatályát veszti: 2023.10.01., lásd 9/2023. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 17/2019. (IX.20.) számú ajánlása a biztosítók és viszontbiztosítók irányítási rendszeréről A Magyar Nemzeti Bank 16/2019. (IX.20.) számú ajánlása a biztosítástechnikai tartalékok meghatározásáról (hatályát veszti: 2023.01.01., lásd 21/2022. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 15/2019. (VII.9.) számú ajánlása a hitelkockázat méréséről, kezeléséről és kontrolljáról (hatályát veszti: 2021.10.01., lásd 14/2021. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 14/2019. (VII.3.) számú ajánlása a tartalékmechanizmus alóli mentesség igénybevételének feltételeiről 14/2019. (VII.3.) MNB ajánlás 1. számú melléklete - kérelem A Magyar Nemzeti Bank 13/2019. (VII.2.) számú ajánlása az 575/2013/EU rendelet 178. cikke szerinti nemteljesítés-fogalom alkalmazásáról (2020.09.16-tól hatályos - hatályát veszti: 2022.07.01., lásd 9/2022. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 12/2019. (VI.25.) számú ajánlása a pénzpiaci alapok stressztesztelési forgatókönyveiről (hatályát veszti: 2021.04.01., lásd 3/2021. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 11/2019. (V.6.) számú ajánlása a vezető testületi tagok és kulcsfontosságú pozíciót betöltő személyek alkalmasságának értékeléséről (hatályát veszti: 2022.02.01., lásd 1/2022. ajánlást) 11/2019. (V.6.) MNB ajánlás 2. számú melléklete – A vezető testületi tagok kollektív alkalmasságának értékelését segítő sablon (hatályát veszti: 2022.02.01., lásd 1/2022. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 10/2019. (IV.15.) számú ajánlása a befektetési szolgáltatás nyújtása során irányadó előzetes tájékozódási kötelezettség megfelelő teljesítésének egyes szempontjairól (hatályát veszti az ajánlás VII. fejezete: 2023.03.01., lásd 2/2023. ajánlást; az ajánlás hatályát veszti: 2024.03.28., lásd 1/2024. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 9/2019. (IV.15.) számú ajánlása a változó kamatozású jelzáloghitelek kamatkockázatáról, valamint az annak kezeléséről való tájékoztatás elősegítéséről (közzétéve: 2019.04.15., hatályon kívül helyezve: 2023.02.01.) A Magyar Nemzeti Bank 8/2019. (IV.1.) számú ajánlása a hitelintézet által közvetlenül, valamint a kiemelt közvetítő útján végzett pénzváltási tevékenységről A Magyar Nemzeti Bank 7/2019. (IV.1.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatainak értékeléséről, és a kapcsolódó intézkedések meghatározásáról (hatályát veszti: 2023.01.01., lásd 15/2022. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 6/2019. (IV.1) számú ajánlása a pénzügyi intézmények és azok közvetítői által megkövetelt, a pénzeszközök forrására vonatkozó információkról, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó dokumentumok bemutatásáról, a bejelentések alapjául szolgáló adat, tény, körülmény felismerésének elősegítéséről és a magas kockázattal járó ügyletek bejelentéséhez kapcsolódó intézkedésekről (hatályát veszti: 2021.02.01., lásd: 14/2020. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 5/2019. (IV.1.) számú ajánlása a nyilvános, nyílt végű ingatlanalapok befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról (hatályát veszti: 2023.12.18., lásd 13/2023. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 4/2019. (IV.1.) számú ajánlása a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről A Magyar Nemzeti Bank 3/2019. (II.18.) számú ajánlása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások által kötelezően elkészítendő helyreállítási tervről (hatályát veszti: 2022.06.01., lásd 8/2022. ajánlást) 3/2019. (II.18.) MNB ajánlás 3. számú melleklete (hatályát veszti: 2022.06.01., lásd 8/2022. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 2/2019. (II.13.) számú ajánlása a fogyasztóval szembeni követeléskezelési tevékenységről A Magyar Nemzeti Bank 1/2019. (I.30.) számú ajánlása az ügyletek jelentéséről, a megbízások nyilvántartásáról és az órák összehangolásáról 1/2019. (I. 30.) ajánlás I. sz. mellékletének az ügyletjelentés nemzeti szintű folyamatát bemutató ábrája

2018-ban az MNB a következő témakörökben adott ki ajánlást:

A Magyar Nemzeti Bank 28/2018. (XII.10.) számú ajánlása az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 39. pontja szerinti kapcsolatban álló ügyfelek csoportja (ügyfélcsoport) fogalmának meghatározásáról A Magyar Nemzeti Bank 27/2018. (XII.10.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról (hatályát veszti: 2023.01.01., lásd 12/2022. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 26/2018. (VIII.16.) számú ajánlása a pénzforgalmi szolgáltatások működési és biztonsági kockázataival kapcsolatos biztonsági intézkedésekről A Magyar Nemzeti Bank 25/2018. (VII.5.) számú ajánlása a tőkepiacon irányadó termékjóváhagyásra vonatkozó követelményekhez kapcsolódóan (hatályát veszti: 2024.07.15., lásd: 2/2024. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 24/2018. (VII.5.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények által közvetlenül, valamint függő kiemelt közvetítők útján végzett kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtásáról A Magyar Nemzeti Bank 23/2018. (V.14.) számú ajánlása a piacműködtetők és adatszolgáltatási tevékenységet végzők vezető testületeiről A Magyar Nemzeti Bank 22/2018. (V.14.) számú ajánlása a kereskedési helyszínek szüneteltetési mechanizmusainak beállításáról és a kereskedés leállításának közzétételéről A Magyar Nemzeti Bank 21/2018. (IV.18.) számú ajánlása az IFRS 9 standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére szolgáló átmeneti szabályokhoz kapcsolódó egységes nyilvánosságra hozatalról (közzétéve – 2018.04.20. - hatályát veszti: 2020.12.08. lásd 13/2020. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 20/2018. (IV.9.) számú ajánlása a biztosítástechnikai tartalékok meghatározásáról (közzétéve – 2018.04.10., hatályon kívül helyezve: 2019.10.01., lásd: 16/2019. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 19/2018. (IV.9.) számú ajánlása az eszközök és a biztosítástechnikai tartalékoktól eltérő kötelezettségek elismeréséről és értékeléséről (közzétéve – 2018.04.10.) A Magyar Nemzeti Bank 18/2018. (IV.9.) számú ajánlása a hosszú távú garanciákkal kapcsolatos intézkedések és átmeneti intézkedések végrehajtásáról (közzétéve – 2018.04.10.) A Magyar Nemzeti Bank 17/2018. (IV.9.) számú ajánlása a biztosítók és viszontbiztosítók Szolvencia II szerinti felügyeleti jelentéstételéről és a közzétételről (közzétéve – 2018.04.10.) A Magyar Nemzeti Bank 16/2018. (IV.3.) számú ajánlása a központi szerződő felek és a kereskedési helyszínek adatszolgáltatását megelőző átfogó kockázatértékelésről A Magyar Nemzeti Bank 15/2018. (IV.3.) számú ajánlása a központi értéktáraknak a résztvevők ellen indult fizetést korlátozó eljárások kezelésére vonatkozó szabályairól és eljárásairól A Magyar Nemzeti Bank 14/2018. (III.6.) számú ajánlása a megterhelt eszközökkel kapcsolatos kockázatok kezeléséről A Magyar Nemzeti Bank 13/2018. (III.6.) számú ajánlása a lakossági banki termékek és szolgáltatások értékesítéséhez kapcsolódó javadalmazási politikáról és az ezzel kapcsolatos belső eljárási szabályokról A Magyar Nemzeti Bank 12/2018. (II. 27.) számú ajánlása az ingatlanfinanszírozási projekthitelek értékeléséről és kezelésének egyes kérdéseiről A Magyar Nemzeti Bank 11/2018. (II. 27.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek ingatlanokkal összefüggő kockázatainak kezeléséről (hatályon kívül helyezve: 2021.12.01., lásd: 15/2021. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 10/2018. (II. 27.) számú ajánlása a magas nem teljesítő kitettség állományok leépítéséről (hatályát veszti: 2020.04.30., lásd: 2/2020. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 9/2018. (II. 21.) számú ajánlása a belső modell alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank 8/2018. (II. 21.) számú ajánlása a biztosítóspecifikus paraméterek alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank 7/2018. (II. 21.) számú ajánlása a kapcsolt vállalkozások, köztük a részesedések biztosítók, viszontbiztosítók általi kezeléséről A Magyar Nemzeti Bank 6/2018. (II. 21.) számú ajánlása a biztosítók és viszontbiztosítók pénzügyi stabilitási célokra történő jelentéstételéről A Magyar Nemzeti Bank 5/2018. (II.19.) számú ajánlása a szakmai felelősségbiztosítás vagy más hasonló garancia minimális pénzösszegének meghatározására vonatkozó kritériumokról - közzététve: 2018.02.21. A Magyar Nemzeti Bank 4/2018. (I.16.) számú ajánlása az alternatív befektetési alapkezelők által alkalmazandó javadalmazási politikáról - közzétéve: 2018.01.17. A Magyar Nemzeti Bank 3/2018. (I.16.) számú ajánlása az ÁÉKBV-alapkezelők által alkalmazandó javadalmazási politikáról - közzétéve: 2018.01.17. A Magyar Nemzeti Bank 2/2018. (I.3.) számú ajánlása a keresztértékesítési gyakorlatokról - közzétéve: 2018.01.09. A Magyar Nemzeti Bank 1/2018. (I.3.) számú ajánlása az összetett adósságinstrumentumokról és a strukturált betétekről - közzétéve: 2018.01.09.

2017-ben az MNB a következő témakörökben adott ki ajánlást:

A Magyar Nemzeti Bank 13/2017. (XI.30.) számú ajánlása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozatali gyakorlatának specifikus követelményeiről (a 14. és 15. sablon hatályát veszti: 2020.01.01., lásd 21/2019. ajánlást - az ajánlás hatályát veszti: 2021.06.28. lásd: 2021/637/EU bizottsági végrehajtási rendelet ) 13/2017. (XI.30.) ajánláshoz Segédtábla (a 14. és 15. sablon hatályát veszti: 2020.01.01., lásd 21/2019. ajánlást - az ajánlás hatályát veszti: 2021.06.28. lásd: 2021/637/EU bizottsági végrehajtási rendelet) A Magyar Nemzeti Bank 12/2017. (XI.6.) számú ajánlása az IFRS 9 értékvesztési előírásainak alkalmazásával összefüggő kérdésekről A Magyar Nemzeti Bank 11/2017. (XI.6.) számú ajánlása a hitelkockázat méréséről, kezeléséről és kontrolljáról - hatályon kívül helyezve 2019. szeptember 1., lásd 15/2019. ajánlást A Magyar Nemzeti Bank 10/2017. (VIII.8.) számú ajánlása a speciális hitelezési kitettségek és a spekulatív ingatlanfinanszírozás definiálásáról A Magyar Nemzeti Bank 9/2017. (VIII.8.) számú ajánlása a likviditási kockázattal összefüggő nyilvánosságra hozatali gyakorlatról (hatályát veszti: 2021.06.28. lásd: 2021/637/EU bizottsági végrehajtási rendelet) A Magyar Nemzeti Bank 8/2017. (VIII. 8.) számú ajánlása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozatali gyakorlatának általános követelményeiről ( hatályát veszti: 2021.06.28. lásd: 9/2021. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 7/2017. (VII.5.) számú ajánlása az informatikai rendszer védelméről (hatályát veszti: 2021. 01.01., lásd: 8/2020. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 6/2017. (V.30) számú ajánlása az együttesen finanszírozott vállalati adósokkal szembeni követelések megegyezésen alapuló átstrukturálási folyamatáról A Magyar Nemzeti Bank 5/2017. (V.24.) számú ajánlása az alternatív teljesítmény-mérőszámokról A Magyar Nemzeti Bank 4/2017. (III.13.) számú ajánlása a fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról 4/2017. (III.13.) ajánlás 1. számú melleklete A Magyar Nemzeti Bank 3/2017. (II.9.) számú ajánlása a javadalmazási politika alkalmazásáról (hatályát veszti: 2021.06.28. lásd: 8/2021. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 2/2017. (I.12.) számú ajánlása a közösségi és publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről - 2019. május 1. napjával hatályon kívül helyezve, lásd 4/2019. ajánlást A Magyar Nemzeti Bank 1/2017. (I.12.) számú ajánlása a nyugdíjbiztosításokról

2016. évben az MNB a következő témakörökben adott ki ajánlást:

A Magyar Nemzeti Bank 13/2016. (XII.19.) számú ajánlása a pénzpiaci lakossági termékekkel kapcsolatos termékfelügyeleti és irányítási intézkedésekről A Magyar Nemzeti Bank 12/2016. (XII.1.) számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak választható protfóliós rendszerének kialakításáról, működtetéséről A Magyar Nemzeti Bank 11/2016. (XII.1.) számú ajánlása az árnyékbanki tevékenységet végző szervezetekkel szembeni kitettségek korlátozásáról A Magyar Nemzeti Bank 10/2016. (X.24.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek számára a fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról (hatályát veszti: 2020.09.01., lásd: 9/2020. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 9/2016. (X.3.) számú ajánlása a hitelkockázat méréséről, kezeléséről és kontrolljáról - hatályonkívül helyezve 2018. január 1. lásd 11/2017. ajánlást A Magyar Nemzeti Bank 8/2016. (VI.30.) számú ajánlása a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosításokkal kapcsolatos prudenciális és fogyasztóvédelmi elvek alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank 7/2016. (VI.22.) számú ajánlása a harmadik fél közreműködésével végrehajtott OTC származtatott tőkeáttételes megbízói ügyletek kockázatainak kezelésérő A Magyar Nemzeti Bank 6/2016. (VI.14.) számú ajánlása a folyamatos tőkemegfelelést biztostó volatilitási tőkepuffer tartásáról A Magyar Nemzeti Bank 5/2016. (VI.6.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról - hatályon kívül helyezve: 2019. január 1. lásd 27/2018. ajánlást A Magyar Nemzeti Bank 4/2016. (VI.6.) számú ajánlása a biztosítók és viszontbiztosítók irányítási rendszeréről (hatályon kívül helyezve: 2019.10.15. - lásd 17/2019. ajánlás) A Magyar Nemzeti Bank 3/2016. (VI.6.) számú ajánlása a saját kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszerről A Magyar Nemzeti Bank 2/2016. (IV. 25.) számú ajánlása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások által kötelezően elkészítendő helyreállítási tervről - 2019.04.15-én hatályát veszti lásd 3/2019. sz. ajánlást 2/2016. (IV.25.) MNB ajánlás 3. sz. melléklete - 2019. április 15-én hatályát veszti lásd 3/2019. sz. ajánlást A Magyar Nemzeti Bank 1/2016. (III.11.) számú ajánlása a fizetési késedelembe esett lakossági jelzáloghitelek helyreállításáról (hatályát veszti: 2022.09.01., lásd 5/2022. ajánlást)

2015-ben az MNB a következő témakörökben adott ki ajánlást:

A Magyar Nemzeti Bank 23/2015. (XII. 29.) számú ajánlása a nem kereskedési könyvi kitettségek kamatlábkockázatának méréséről, kezeléséről és kontrolljáról A Magyar Nemzeti Bank 22/2015. (XII.8.) számú ajánlása a standard formulával meghatározott piaci és a partner-kockázati kitettség kezelésére vonatkozóan A Magyar Nemzeti Bank 21/2015. (XII.8.) számú ajánlása a biztosítástechnikai tartalékok és halasztott adók vesz-teségelnyelő képességére vonatkozóan A Magyar Nemzeti Bank 20/2015. (XII.8.) számú ajánlása az egészségbiztosítási katasztrófakockázati részmodul alkalmazásához A Magyar Nemzeti Bank 19/2015. (XII.8.) számú ajánlása a szavatoló tőke besorolására vonatkozóan A Magyar Nemzeti Bank 18/2015. (XII.8.) számú ajánlása az elkülönített alapokra vonatkozóan A Magyar Nemzeti Bank 17/2015. (XII.8.) számú ajánlása a csoportszintű szavatolótőke-megfelelésre vonatkozóan A Magyar Nemzeti Bank 16/2015. (XII.8.) számú ajánlása az áttekintés elvének („look-through approach”) alkal-mazására vonatkozóan A Magyar Nemzeti Bank 15/2015. számú ajánlása az interneten keresztül nyújtott pénzügyi szolgáltatások biztonságáról(hatályát veszti: 2021.01.01., lásd: 8/2020. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 14/2015. (X. 27.) számú ajánlása az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2015. évi CXLV. törvény szerinti, fogyasztóknak nyújtandó tájékoztatásról A Magyar Nemzeti Bank 13/2015. (X. 16.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek panaszkezelési eljárásáról (hatályát veszti: 2022.02.01., lásd: 16/2021. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 12/2015. (VIII. 24.) számú ajánlása a likviditási kockázatok méréséről, kezeléséről és kontrolljáról A Magyar Nemzeti Bank 11/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozatali gyakorlatát érintő egyes kérdésekről; A 8/2017. sz. ajánlás hatályon kívül helyezte A Magyar Nemzeti Bank 10/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a kiegészítő szavatoló tőkéről A Magyar Nemzeti Bank 9/2015. (VII. 22.) számú ajánlása az életbiztosítási kockázati modul alkalmazásáról A Magyar Nemzeti Bank 8/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a báziskockázatról A Magyar Nemzeti Bank 7/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a viszontbiztosításba adási megállapodások nem-életbiztosítási katasztrófakockázati részmodulban való figyelembevételére vonatkozóan A Magyar Nemzeti Bank 6/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a szerződések határai-ra vonatkozóan (hatályát veszti: 2023.01.01., lásd 20/2022. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 5/2015. számú ajánlása a biztosítási termékek bemutatását, összehasonlítását szolgáló és a biztosításközvetítés során használt elektronikus felületekről A Magyar Nemzeti Bank 4/2015. (III. 31.) számú ajánlása a megterhelt eszközökkel kapcsolatos kockázatok kezeléséről, valamint a megterhelt és a meg nem terhelt eszközöket érintő információk nyilvánosságra hozataláról (hatályon kívül helyezés 2018.03.15. lásd 14/2018. ajánlást) (pdf) A Magyar Nemzeti Bank 3/2015. (02.25.) számú ajánlása a hitelintézetek és befektetési vállalkozások által kötelezően elkészítendő helyreállítási tervről (hatályon kívül helyezve 2016.04.25. lásd 2/2016. ajánlást) (pdf) A Magyar Nemzeti Bank 3/2015. (02.25.) számú ajánlásához tartozó 3. számú melléklet (hatályon kívül helyezve 2016.04.25., lásd 2/2016. ajánlást) A Magyar Nemzeti Bank 1/2015. számú ajánlása az informatikai rendszer védelméről (pdf) (hatályon kívül helyezve 2017.07.15. napjával, lásd: 7/2017. ajánlást)

2014-ben az MNB a következő témakörökben adott ki ajánlást: