A piaci visszaélésről szóló irányelvet (Market Abuse Directive/MAD) 2003-ban fogadták el. Tekintettel azonban a hatósági intézkedések heterogén jellegére, valamint arra, hogy a közigazgatási szankciók elégtelennek bizonyultak a piaci visszaélések visszaszorítására, a jogszabály nem szolgálta kellő mértékben a piac integritását és a befektetők védelmét. Az irányelv felülvizsgálatára tett javaslat 2011. októberben jelent meg, mely egy irányelvi (MAD II) és egy rendeleti (MAR) szabályozásból állt. A két jogszabály végül 2014. áprilisban került elfogadásra és 2014. júniusban jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A rendelet összességében felváltotta a korábbi irányelvi rendelkezéseket, pontosítva és bővítve azokat, míg az irányelv a piaci visszaélésekre alkalmazandó büntetőjogi szankciókat határozza meg, minimumszabályokat megfogalmazva a piaci manipuláció és a bennfentes kereskedelem legsúlyosabb eseteire nézve.

Hírek

2020. május 6.

Az ESMA nyilvános konzultációt hirdetett a kkv tőkefinanszírozási piacok működéséről, tapasztalatairól, valamint a likviditási szerződésekről szóló RTS-tervezetre és a bennfentes jegyzékre vonatkozó ITS-tervezetre vonatkozóan. A konzultációs dokumentum tartalmazza a piaci szereplőkhöz intézett, egyes témakörökhöz kapcsolódó specifikus kérdéseket, az RTS és ITS tervezetét és a befektetési vállalkozásokkal köthető likviditási szerződések szövegtervezetét is. A konzultáció keretében az ESMA 2020. július 15-ig várja a visszajelzéseket. Az ESMA 2020 őszén kívánja benyújtani az EU Bizottságnak a MAR-t érintő végleges jelentését, figyelembe véve a 2019. október 3-án a MAR review keretében meghirdetett konzultációra adott válaszokat is.

2019. december 12.

Megjelent az EU Hivatalos Lapjában az Európai Parlament és Tanács (EU) 2019/2115 rendelete a 2014/65/EU irányelvnek, valamint az 596/2014/EU rendeletnek és az (EU) 2017/1129 rendeletnek a kkv-tőkefinanszírozási piacok használatának előmozdítása tekintetében történő módosításáról. A MAR rendelkezéseit érintő módosításokat 2021. január 1-től kell alkalmazni.

2019. október 4.

Az ESMA nyilvános konzultációt hirdetett az EU Bizottság kérésére a MAR rendelkezéseivel kapcsolatosan (MAR review). A konzultációval kapcsolatos válaszok itt tekinthetőek meg.

2017. január 2.

Az ESMA 2016. december 20-án frissítette a MAR-hoz kapcsolódó Kérdések-válaszok anyagát.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1664_mar_qa_december_2016.pdf

2016. október 27.

Az ESMA közzétette a honlapján magyar nyelven „A piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény kutatást átvevő jogalanyok” tárgyában megjelent iránymutatást:
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma-2016-1477_hu.pdf?download=1

2016. október 27.

Az ESMA közzétette a honlapján magyar nyelven „A bennfentes információ közzétételének késleltetése” tárgyában megjelent iránymutatást:
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/esma-2016-1478_hu.pdf?download=1

2016. 10. 04.

Az ESMA közzétette végső jelentését az árualapú származtatott ügyletekkel kapcsolatos iránymutatás tárgyában:

Guidelines on MAR - information relating to commodity derivatives markets or related spot markets for the purpose of the definition of inside information on commodity derivatives

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-final-guidelines-commodity-derivatives-inside-information

2016. július 26.

Az ESMA megküldte a Bizottság részére jóváhagyásra a felügyeleti szankciókról és intézkedésekről szóló ITS tervezetet.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1171_final_report_mar_its_sanctions_and_measures.pdf

2016. 07. 20.

Az ESMA 2016. július 13-án közzétette a „Market Abuse Regulation - market soundings and delay of disclosure of inside information” c. iránymutatásokat tartalmazó végső jelentését.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1130_final_report_on_mar_guidelines.pdf

2016. 06.17.

Hat felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási rendelet jelent meg a piaci visszaélésekről szóló rendelethez (MAR) kapcsolódóan az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/957 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a visszaélésszerű gyakorlatok, vagy a gyanús megbízások és ügyletek megelőzéséhez, feltárásához és bejelentéséhez használandó megfelelő intézkedésekre, rendszerekre és eljárásokra, valamint értesítési formanyomtatványokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0957&from=HU

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/958 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetési ajánlások vagy befektetési stratégiát ajánló vagy javasló más információk tárgyilagos ismertetésére, valamint a különös érdekek közzétételére vagy az összeférhetetlenség jelzésére vonatkozó technikai szabályokat meghatározó szabályozástechnikai standardtervezetek tekintetében történő kiegészítéséről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0958&from=HU

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/959 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásra vonatkozó, az információt közzétevő piaci szereplő által alkalmazandó rendszereket és értesítési formanyomtatványokat, valamint a nyilvántartások formátumát megállapító végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0959&from=HU

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/960 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a piaci szereplők véleményére vonatkozó közvélemény-kutatásokat végrehajtó, információt közzétevő piaci szereplőket érintő megfelelő szabályozásokra, rendszerekre és eljárásokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0960&from=HU

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/908 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elfogadott piaci gyakorlatok megállapításához szükséges kritériumokról, eljárásról és követelményekről, valamint az elfogadott piaci gyakorlatok fenntartásához, megszüntetéséhez vagy elfogadásuk feltételeinek módosításához szükséges követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok meghatározása tekintetében az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0908&from=HU

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/909 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságokhoz benyújtandó értesítések tartalmára, valamint az értesítések listájának összeállítására, közzétételére és naprakészen tartására vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32016R0909&from=HU

2016. 06.17.

Az ESMA közzétette véleményét a bennfentes információkról szóló ITS vonatkozásában megfogalmazott módosítási javaslatokkal kapcsolatban.

Draft Implementing Technical Standards on the technical means for appropriate public disclosure of inside information and for delaying the public disclosure of inside information

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-982_opinion_on_mar_its_on_public_disclosure.pdf

2016.04.01.

Az ESMA (European Securities and Markets Authority) közzétette honlapján a piaci visszaélésekről szóló irányelvhez kapcsolódó, “Kérdések és válaszok” dokumentum frissített változatát.

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-updated-qa-market-abuse-directive-mad

2016.01.28.

Az ESMA (European Securities and Markets Authority) közzétette honlapján a piaci visszaélésekről szóló rendelethez kapcsolódó iránymutatás (guidelines) tervezeteket tartalmazó konzultációs anyagát. Az anyag véleményezésének határideje 2016.03.31.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-162.pdf

2015.12.17.

Megjelent a Bizottság 2015/2392 sz. Végrehajtási irányelve az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet tényleges vagy lehetséges megsértésének illetékes hatóságoknak történő bejelentéséről.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.332.01.0126.01.ENG&toc=OJ:L:2015:332:TOC

MAD I

MAD II/MAR

A piaci visszaélésekről szóló irányelv célja, hogy a legsúlyosabb piaci visszaélésekre (bennfentes kereskedelem, bennfentes információk jogosulatlan közzététele, piaci manipuláció) az Unióban mindenütt álljanak rendelkezésre büntetőjogi szankciók, míg a rendelet közös szabályozási keretet teremt a piaci visszaélésekre vonatkozóan, valamint intézkedéseket állapít meg azok megelőzésére. A jogszabályok nemzeti jogba történő átültetésének határideje 2016. július 3-a.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0057&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0057&from=hu

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0596&from=hu

A BIZOTTSÁG HONLAPJÁN ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK

AZ EURÓPAI ÉRTÉKPAPÍR-PIACI HATÓSÁG HONLAPJÁN ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓK

ELŐADÁSOK, TANULMÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK

Fenyvesi Réka: Kemény fellépés a piaci manipulátorokkal szemben
https://www.mnb.hu/letoltes/fenyvesi-reka-kemeny-fellepes-a-piaci-manipulatorokkal-szemben-docx.pdf