2024. évi felügyeleti díjakkal kapcsolatos tudnivalók

A felügyeleti díj megfizetésének és kiszámításának módjáról a hatályos információkat a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 3/2023. (I. 19.) MNB rendelet (R) tartalmazza, melynek elérhetősége az alábbi:

3/2023. (I. 19.) MNB rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

A felügyeleti díj bevallását a fenti rendelet mellékletében található számítási táblákon kell teljesíteni.

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti változó díj bevallását elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve, az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerének „Adatszolgáltatás” megnevezésű szolgáltatásán keresztül nyújtja be az MNB-nek.

Ha a felügyeleti díj fizetésre kötelezett átmenetileg nem rendelkezik hozzáféréssel az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszeréhez, akkor a felügyeleti változó díj bevallását papír alapon is benyújthatja.

A felügyeleti díj fizetésére kötelezettek a továbbiakban nem kötelesek felügyeleti alapdíjbevallás benyújtására, a Hpt. szerinti független közvetítő, valamint Bit. szerinti alkusz és többes ügynök azonban a továbbiakban köteles negyedéves változódíj bevallást küldeni, a rendelet mellékletében található számítási táblák szerint.

A felügyeleti díjat az MNB 19017004-01677000-30900001 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. A felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek, a díj megfizetésekor a megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetnie a Rendelet 3. mellékletében szereplő pénzforráskódot, befektetési alapok esetében az ISIN azonosítót, egyéb esetben az adószámot.

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a jelentési kötelezettséget, a felügyeleti díj összegét és esedékességét. Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett több ágazati törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végez, vagy a tevékenységek végzéséhez engedéllyel rendelkezik, akkor minden tevékenység után külön-külön köteles a felügyeleti díjat megfizetni.

Alapdíj

A külön jogszabály szerint kiszámított alapdíjat a naptári év első napján engedéllyel rendelkező, illetve az MNB nyilvántartásában szereplő díjfizetésre kötelezett évente egy összegben január 31-ig (amennyiben hétvégére esik, úgy az azt követő első munkanapig) utalja át az MNB számlájára.

Változó díj

A díjfizetésre kötelezett a külön jogszabály szerint kiszámított változó díj összegét negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig utalja át az MNB számlájára.

Díjkülönbözet

A díjkülönbözet miatti fizetési kötelezettség a tárgyévet követő év második negyedéves díjszámításából származó díjfizetési kötelezettséggel egy időben válik esedékessé. A díjkülönbözet miatti túlfizetés összegével a tárgyévet követő év második negyedévében esedékessé váló díjtartozás csökkenthető.

A felügyeleti díj megfizetése akkor tekinthető határidőre teljesítettnek, amennyiben az MNB-ről szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben és az ágazati törvényekben meghatározott határidőn belül az MNB számlájára megérkezett. A felügyeleti díj meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése esetén az esedékesség napjától a teljesítés napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.

Az adatszolgáltatók a felügyeleti díjakkal kapcsolatos

  • tartalmi kérdéseiket az adatszolgfeldij@mnb.hu e-mail címen tehetik fel,
  • az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu e-mail címre küldjék.
  • a felügyeleti díjak egyenlegével, pénzügyi rendezettségével kapcsolatos kérdéseiket a felugyeletidij@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.