Befektetési vállalkozások felügyeleti változó díjával kapcsolatos tájékoztatás

A befektetési vállalkozások felügyeleti változó díjának mértékét a Bszt. 157. § (1) bekezdése a következő módon határozza meg:

157. § (1) * A befektetési vállalkozás által fizetendő változó díj éves mértéke

a) a 105. § (1) és (2) bekezdése szerint számított tőkekövetelmény 6,0 ezrelékének, és

b) a portfóliókezelési tevékenység - ide nem értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, mint ügyfél és a magánnyugdíjpénztár mint ügyfél részére történő portfólió-kezelést - keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió eszközértéke 0,35 ezrelékének összege.

A Bszt. módosításának keretében 2021. június 26-i hatállyal a Bszt. 105. § (2) bekezdés hatályát vesztette. A hatályon kívül helyezés folytán a Bszt. 157. § (1) bekezdés a) pontja vonatkozásában a befektetési vállalkozások által fizetendő változó felügyeleti díj alapját a Bszt. 105. § (1) bekezdése jelenti. A befektetési vállalkozás kizárólag akkor tud megfelelni a Bszt. 105. § (1) bekezdése szerinti likviditás és szolvencia követelményének, ha mindenkor megfelelő mennyiségű szavatoló tőkével rendelkezik, amely a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 1093/2010/EU, az 575/2013/EU, a 600/2014/EU és a 806/2014/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/2033 európai parlamenti és tanácsi rendelet (IFR) 9. és 11. cikke szerinti szabályozói tőkekövetelményből és a Bszt. 164. § (1) bekezdés t) pontja szerinti felügyeleti többlettőke-követelményből tevődik össze. Erre figyelemmel a Bszt. 105. § (1) bekezdése és a 157. § (1) bekezdés a) pontja alapján a befektetési vállalkozások által fizetendő változó felügyeleti díj alapja továbbra is a szabályozói tőkekövetelmény és a felügyeleti többlettőke-követelmény összege.


A pénzügyi közvetítőrendszert, valamint az államháztartást és a gazdasági stabilitást érintő egyes jogszabályok módosításáról szóló 2019. évi CXVIII. törvény módosította a pénzügyi ágazati törvények felügyeleti díjjal kapcsolatos rendelkezéseit is. A felügyeleti díjjal kapcsolatos módosítások minden ágazati törvény esetében 2020. január 18-án lépnek hatályba.

Az MNB a törvénymódosításokat követően elkészítette a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) MNB rendelet (a továbbiakban: MNB rendelet) módosítását. Az MNB rendelet módosítása tartalmazza a negyedév közben hatályba lépő felügyeleti díj mérték változás miatti megosztás technikai szabályait, illetve pontosítja az alapdíj befizetésével kapcsolatos szabályokat. A módosított MNB rendelet elérhetősége az alábbi:

https://njt.hu/jogszabaly/2018-17-20-2C.3  

1. A felügyeleti díj bevallását az MNB rendelet mellékletében található számítási táblákon kell teljesíteni.

2. Rendszeres adatszolgáltatást teljesítő felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti díj bevallását elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerének (a továbbiakban: ERA rendszer) „Adatszolgáltatás” megnevezésű szolgáltatásán (STEFI) keresztül küldi meg az MNB részére.

3. Nem köteles felügyeleti bevallás benyújtására a tőkepiaci függő ügynök, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti független közvetítő, a független biztosításközvetítő, azonban a díjfizetési kötelezettség fennáll, mind az alapdíj, mind a változó díj esetén!

felügyeleti díjat az MNB 19017004-01677000-30900001 számú pénzforgalmi számlájára kell befizetni. A felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek a díj megfizetésekor a megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetnie befektetési alapok esetében az ISIN azonosítót, egyéb esetben az adószámot, majd 1 szóköz kihagyásával az MNB rendelet 3. mellékletében szereplő pénzforráskódot.

A 2020. 01. 17-ig alkalmazandó alap- és változódíjak mértékét tartalmazó táblázat.

A 2020. 01. 18-tól alkalmazandó alap- és változódíjak mértékét tartalmazó táblázat.

Alapdíj

A külön jogszabály naptári év első napján hatályos állapota szerint kiszámított alapdíjat a naptári év első napján engedéllyel rendelkező, illetve az MNB nyilvántartásában szereplő díjfizetésre kötelezett évente egy összegben, a tárgyév január 31-ig (amennyiben hétvégére esik, úgy az azt követő első munkanapig) utalja át az MNB számlájára. A felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a jelentési kötelezettséget, a felügyeleti díj összegét és esedékességét. Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett több ágazati törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végez, vagy a tevékenységek végzéséhez engedéllyel rendelkezik, akkor minden tevékenység után külön-külön köteles a felügyeleti díjat megfizetni.

Változó díj

A díjfizetésre kötelezett a külön jogszabály szerint kiszámított változó díj összegét negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig utalja át az MNB számlájára.

Díjkülönbözet

A díjkülönbözet miatti fizetési kötelezettség a tárgyévet követő év második negyedéves díjszámításából származó díjfizetési kötelezettséggel egy időben esedékes. A díjkülönbözet miatti túlfizetés összegével a tárgyévet követő év második negyedévében esedékessé váló díjtartozás csökkenthető.

A felügyeleti díj megfizetése akkor tekinthető határidőre teljesítettnek, amennyiben a felügyeleti díj a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben és az ágazati törvényekben meghatározott határidőn belül az MNB számlájára megérkezett. A felügyeleti díj meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése esetén az esedékesség napjától a teljesítés napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része.

A felügyeleti díj bevallására és fizetésére kötelezettek a felügyeleti díjakkal kapcsolatos

  • tartalmi kérdéseiket az adatszolgfeldij@mnb.hu e-mail címen tehetik fel,
  • a felügyeleti díj bevallására vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu e-mail címre küldjék,
  • a felügyeleti díjak egyenlegével, pénzügyi rendezettségével kapcsolatos kérdéseiket a felugyeletidij@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.

A Magyar Nemzeti Bank 2016. június 30-át követően elektronikus tárhely szolgáltatás (EÜHT) segítségével elektronikus úton lehetővé teszi az Ügyfelei részére folyószámlakivonatuk megtekintését a díjfizetési időszakot követő 30. naptól. Igény szerint egyedi kivonat lekérdezésére vonatkozó kéréseket is teljesítünk a felugyeletidij@mnb.hu e-mail címre küldött kérelmükre.

A kivonaton az alábbi tételek szerepel(het)nek:

  • felügyeleti díj előírás és befizetés,
  • hatósági bírság előírás és befizetés,
  • késedelmi kamat előírás és befizetés, valamint
  • igazgatási szolgáltatási díj előírás és befizetés.

Az elektronikus tárhely szolgáltatás az ERA rendszerbe történő regisztrációval, majd az FD-KIVONAT szolgáltatásra történő regisztrációt követően érhető el.

Az ERA rendszer használatához és az elektronikus tárhely szolgáltatás regisztrációhoz kapcsolódó útmutatás az alábbi linken érhető el:

https://era.mnb.hu/data/cms2421746/Regisztracios_folyamat_Felhasznaloi_Kezikonyv_20141124.pdf

Tájékoztatásul közöljük, hogy az ERA regisztráció előfeltétele

  • érvényes Ügyfélkapu regisztráció vagy
  • tanúsítvány (Nemzeti Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett hitelesítés-szolgáltatótól származó aláíró tanúsítvány)

A regisztrációhoz a cégjegyzésre jogosult elektronikus aláírásával ellátott regisztrációs lap benyújtása szükséges.

Tájékoztatjuk, hogy sikeres regisztrációt követően az FD-KIVONAT szolgáltatás az EÜHT rendszeren belül érhető el:  https://era.mnb.hu/ERA.WEB/