Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

EMIR

nyomtatás

Az Európai Unió szabályozást fogadott el a származtatott ügyletekre, a központi szerződő felekre (Central Counterparty – CCP) és a kereskedési adattárakra vonatkozóan, hogy fokozza a derivatív ügyletek piacainak átláthatóságát és csökkentse az ilyen ügyletekből fakadó kockázatokat. A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR) 2012. augusztus 16-án lépett hatályba, és a rendeleti forma miatt az Európai Unióban – így Magyarországon is – közvetlenül alkalmazandó, de azokat a rendelkezéseit, amelyekhez végrehajtási szabályok is kapcsolódnak, főszabályként csak a végrehajtási szabályok elfogadását és hatályba lépését követően kell alkalmazni.

Felügyeleti tájékoztatások

2017. 11.23.

2017. november 17-én az ESMA konzultációt hirdetett a derivatív pozíciók kalkulációjával kapcsolatos iránymutatások tárgyában, azzal a céllal, hogy az iránymutatások alapján a kereskedési adattárak (TR) a kalkulációkat konzisztens módon végezzék el.

Consultation Paper: ESMA’s Guidelines on position calculation under EMIR

2017.05.10.

A Bizottság közzétette az EMIR rendeletet módosító javaslatait, melyek a hatékonyság növelését, valamint egyszerűbb és arányosabb szabályok megalkotását célozzák. Az ezzel kapcsolatos sajtóközlemény és a javaslat szövege az alábbi linken keresztül érhető el:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1150_en.htm

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-208_en

2017. 02. 23 .

Az ESA-k közös véleménye a változó letét cseréjéhez kapcsolódóan

Az Európai Unió Felügyeleti Hatóságai (EBA, ESMA, EIOPA – közösen ESA-k) közös véleményt fogalmaz-tak meg a piaci szereplők által a változó letétet cseréjére vonatkozó 2017. március 1-jei megfeleléshez kapcsolódóan megfogalmazott kihívásaira.

2017.02.06.

Az ESMA frissítette az EMIR Rendelet implementálásával kapcsolatos „Kérdések-válaszok” dokumentumát (Transition to the new EMIR TS on reporting):

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-1861941480-52_qa_on_emir_implementation_0.pdf

2017. január 25.

2017. január 11-én megjelent az ESMA és EBA közös jelentése az EMIR és CRR szabályozásról, melynek célja az esetleges duplikációk feltárása és vizsgálata.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esas-2017-82_report_on_the_interaction_with_emir.pdf

2017. január 2.

Az ESMA 2016. december 15-én nyilvános konzultációt indított a kereskedési adattárakban nyilvánosság számára elérhető adatok bővítésének témakörében, melyre a válaszokat 2017. február 15-ig várja.

https://www.esma.europa.eu/press-news/consultations/consultation-draft-technical-standards-data-be-made-publicly-available-trs

2017. január 2.

A Bizottság 2016. november 25-én tájékoztatásul közzétette az EMIR felülvizsgálatával kapcsolatos előzetes hatástanulmányát, melyben ismerteti, hogy a felülvizsgálat során milyen főbb problémaköröket kíván kezelni.

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_fisma_004_emir_amendment_en.pdf

A felevett témakörök hasonlóak a 2016. november 23-án közzétett jelentésben foglaltakhoz.

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/COM-2016-857-F1-EN-MAIN.PDF

2016. november 18.
Az ESMA kéri a Bizottságtól a kis számú OTC derivatív ügyleteket bonyolító (3. kategóriába sorolt) szerződő felekre vonatkozóan a központi elszámolás kiterjesztésének elhalasztását 2019. június 21-re.

2016. október 27.

A Bizottság elfogadta a kereskedési adattáraknak szolgáltatandó adatok minimum követelményeiről szóló szabályozástechnikai sztenderdet (RTS):
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2016/EN/3-2016-6624-EN-F1-1.PDF

2016. július 28.

Az ESMA frissítette az EMIR rendelettel kapcsolatos Kérdések-válaszok anyagát:

https://www.esma.europa.eu/document/qa-xix-emir-implementation
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-its-emir-qa-2

2016. július 20.

Az ESMA 2016. július 13-án közzétette „On the clearing obligation for financial counterparties with a limited volume of activity” című konzultációs anyagát. A válaszokat minden érintett, de különösen az elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozó, OTC derivatív ügyletek pénzügyi szerződő felei részéről, 2016. szeptember 5-ig várja:

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1125_cp_on_clearing_obligation_for_financial_counterparties.pdf

2016. június 6.

Az ESMA ismételten frissítette az EMIR rendelet implementálásával kapcsolatos „Kérdések-válaszok” dokumentumát.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-898_qa_xviii_emir.pdf

Az ESMA ismételten frissítette az EMIR rendelet implementálásával kapcsolatos „Kérdések-válaszok” dokumentumát.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-293_qa_xvi_on_emir_implementation.pdf

2016. február 4.

Az ESMA frissítette az EMIR rendelet implementálásával kapcsolatos „Kérdések-válaszok” dokumentumát. (Az anyagot első ízben 2013. március 20-án tették közzé, azóta szükség esetén rendszeresen bővítik, illetve módosítják. Célja az EMIR alkalmazásának vonatkozásában a felügyeleti konvergencia elősegítése, az általános jellegű, valamint a piaci szereplők és a nemzeti illetékes hatóságok által feltett kérdések megválaszolása.)

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016_242_qa_xv_on_emir_implementation.pdf

2014. július 7.

A KELER KSZF Központi Szerződő Fél Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075 Budapest, Asbóth u. 9-11.) (KELER KSZF) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank határozatában engedélyezte, hogy a KELER KSZF a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU rendelet (EMIR) szerinti elszámolási szolgáltatást nyújtson és az általa elszámolt ügylet teljesítésére kötelezettséget vállaljon. Az engedélyezéssel a KELER KSZF lett a kilencedik EMIR szerint engedélyezett klíringház.

2014. május 8.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority - ESMA) az Európai Bizottság hivatalos álláspontját kéri az EMIR-rel kapcsolatos ’frontloading’ témában.

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-483_letter_to_european_commission_re_frontloading_requirement_under_emir.pdf

2014. március 20.

Az Európai Bizottság válaszolt az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által, egyes származtatott ügyletek EMIR szerinti értelmezésével kapcsolatban 2013. február 17-én küldött levelére.

http://www.esma.europa.eu/news/EC-response-ESMA-classification-financial-instruments?t=326&o=home

2014. február 17.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság levélben fordult az Európai Bizottsághoz egyes származtatott ügyletek EMIR szerinti értelmezésével kapcsolatban.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority) 2014. február 14-én megjelentetett egy közleményt, amelyben arról tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy az EMIR (648/2012/EU) Rendelet egységes értelmezésének és alkalmazásának érdekében, egy hivatalos levél útján az Európai Bizottság állásfoglalását kéri egyes származtatott ügyletek [azon devizához kapcsolódó határidős megállapodások (FX ügyletek), amelyeknél a teljesítés határideje 7 napnál rövidebb, a kereskedelmi célt szolgáló devizához kapcsolódó határidős megállapodások és a fizikai leszállítással teljesíthető, áruhoz kapcsolódó határidős ügyletek] értelmezésével kapcsolatban, amelyeknél a háttérszabályként alkalmazandó MiFID (2004/39/EK) irányelv (továbbá annak végrehajtási szabályainak) előírásai eltérő nemzeti szintű értelmezést tesznek lehetővé. Az ESMA azon az állásponton van, hogy a Bizottság hivatalos állásfoglalásáig a tagállami illetékes hatóságoknak nem szükséges alkalmazniuk az EMIR vonatkozó rendelkezéseit a kérdéses határidős ügyletek vonatkozásában, és azon ügyletekre nem vonatkozik a jelentéstételi kötelezettség. Az MNB a Bizottság hivatalos állásfoglalásáig az ESMA közleményével összhangban kíván eljárni.

http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-asks-Commission-clarify-derivative-definition-under-MiFID-EMIR?t=326&o=home

2014. február 10.

Figyelemfelhívás a származtatott ügyletekre vonatkozó jelentéstételi kötelezettségről

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felhívja a figyelmet, hogy a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR) előírja, hogy a származtatott ügyleteket kötő szerződő feleknek (mely alól kivételt képeznek a magánszemélyek) 2014. február 12. napjától az összes tőzsdei és tőzsdén kívüli származtatott ügyletkötésre vonatkozóan jelentéstételi kötelezettségük keletkezik. A megkötött származtatott ügyleteket, illetve azok módosításának adatait legkésőbb a megkötést, módosítást vagy a lezárást követő munkanapon belül mindkét szerződő félnek be kell jelenteni egy EMIR szerint elismert kereskedési adattár részére. A jelentéstételi kötelezettség delegálható, de a jelentési kötelezettségből származó felelősség a szerződő feleké marad. Az EMIR-ben foglalt jelentéstételi kötelezettség teljesítésének érvényesülését az MNB kiemelt feladatként kezeli és fokozottan vizsgálja.

2013. november 28.

Az ESMA december 5-i hatállyal nyilvántartásba vesz két újabb kereskedési adattárat. Ezzel összesen hatra nő az ESMA által nyilvántartásba vett európai uniós kereskedési adattárak száma.

ESMA registers ICE TVEL and CME TR as trade repositories

2013. november 14.

Az ESMA 2013. november 7-én jóváhagyta az első európai uniós kereskedési adattárak nyilvántartásba vételét.

A nyilvántartásba vétel 2013. november 14-én válik hatályossá, így ’a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról szóló 1247/2012/EU Bizottsági Rendelet’ 5. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján onnantól számítódik az a 90 napos időszak, amelynek leteltével, azaz 2014. február 12-től a bejelentési kötelezettség kötelezővé válik. Az ESMA által nyilvántartásba vett kereskedési adattárakat az ESMA felügyeli.

Az ESMA 2013. november 14-vel nyilvántartásba veszi az első európai uniós kereskedési adattárakat

2013. március 20.
Az ESMA megjelentette az EMIR végrehajtására vonatkozó – „kérdések és feleletek” típusú – tájékoztató anyagát

2012. december 18.
Felhívás a magyarországi székhelyű gazdasági társaságok (nem pénzügyi szerződő felek) számára a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel kapcsolatos tájékoztató adatok Felügyeletre történő megküldésére

 

Normaszövegek

Módosított technikai sztenderdek az EMIR 9. cikk szerinti jelentéstételi kötelezettség kapcsán

Csoporton belüli mentesség

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR) 3. cikkében megfogalmazott csoporton belüli ügyletekkel kapcsolatosan mentességi kérelmet nyújthatnak be a pénzügyi szerződő felek és a klíring küszöbérték feletti nem pénzügyi szerződő felek illetékes hatóságaikhoz (MNB) az EMIR 4. cikkében foglalt elszámolási kötelezettség alól és a 11. cikkében foglalt biztosítékeszköz cseréje alól.

Felhívjuk a szerződő felek figyelmét, hogy az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority - ESMA) által kiadott EMIR Q&A OTC Question 6 a) pontjában foglaltak szerint kizárólag akkor lehet csoporton belüli mentességi kérelmet benyújtani az elszámolási kötelezettség alól, amennyiben az EMIR 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai sztenderd hatályba lépett. Ezt követően a biztosítékeszköz cseréje alóli mentességi kérelmet az EMIR 11. cikk (14) bekezdésében foglalt szabályozástechnikai sztenderd hatálybalépését követően lehet benyújtani az illetékes hatósághoz.

Az EMIR Q&A az alábbi linken érhető el

Tekintettel arra, hogy az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozástechnikai sztenderd várhatóan csak 2015 év elején jelenik meg az EU Hivatalos Közlönyében, az MNB kéri a piaci szereplőket, hogy csoporton belüli mentességi kérelmeket csak annak hatálybalépést követően nyújtsanak be.

A szabályozástechnikai sztenderd megjelenésével egy időben az MNB további részletes tájékoztatást biztosít valamennyi szerződő fél számára. Az MNB az EMIR-rel kapcsolatos felmerült technikai jellegű kérdéseiket továbbra is az emir@mnb.hu email címen várja.

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettség alól a csoporton belüli ügyletek vonatkozásában kérhető mentesség igénylése

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR) 4. cikkében foglalt - a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekkel kapcsolatos - elszámolási kötelezettség alól a csoporton belüli ügyletek vonatkozásában kérhető mentesség (csoportmentesség) részletszabályai hatályba léptek.

A 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elszámolási kötelezettségre vonatkozó szabályozási technikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015. augusztus 6-i (EU) 2015/2205 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet (Elszámolási kötelezettségre vonatkozó RTS) 2015. december 21. napjától hatályos.

Az Elszámolási kötelezettségre vonatkozó RTS megjelenésével a csoport-jellegű intézményeknek (pénzügyi és klíring küszöbérték feletti nem pénzügyi szerződő felek) lehetősége nyílik az EMIR 3. cikkében megfogalmazott csoporton belüli ügyletekkel kapcsolatosan mentességi kérelmet benyújtani az illetékes hatóságukhoz (MNB).

Az Európai Bizottság első körben a 4 legjelentősebb devizában (GBP, EUR, JPY és USD) denominált tőzsdén kívüli (OTC) származtatott kamatláb ügylet (IRS) esetében határozott meg elszámolási kötelezettséget. Az elszámolási kötelezettség bevezetése tekintetében 4 ügyfél-kategória került meghatározásra, amelyek esetében különböző határidők kerültek definiálásra a megfelelés tekintetében (legkésőbb 3 éven belül meg kell felelni).

    Az elszámolási kötelezettségnek való megfelelésre adott határidő Frontloading kötelezettségnek való megfelelésre adott határidő
1. kategória Azon szerződő felek, akik az Elszámolási kötelezettségre vonatkozó RTS hatálybalépésekor már klíringtagok:
- legalább 1 OTC derivatív esetében, amely az I. mellékletben szerepel
- legalább egy engedélyezett vagy elismert CCP-nél, akik legalább egy OTC derivatívot elszámolnak, ami az I. mellékletben szerepel
2016. június 21. Hatálybalépést követő 2 hónap
2. kategória Azon pénzügyi szerződő felek, és klíring küszöbérték feletti ABA-k, akik nem tartoznak az 1. kategóriába, és akik csoportjánál a nem központilag elszámolt OTC derivatív hóvégi átlagos nyitott össznévértéke meghaladja a 8 milliárd EUR-t (az RTS publikálást követő 3 hónapban, kivéve a publikálás hónapját)  2016. december 21. Hatálybalépést követő 5 hónap
3. kategória Azon pénzügyi szerződő felek és klíring küszöbérték feletti ABA-k, akik nem sorolhatók az 1. és a 2. kategóriába 2017. június 21. N/A
4. kategória Azon klíring küszöbérték feletti nem pénzügyi szerződő felek, akik nem sorolhatók az 1., 2. és 3. kategóriába 2018. december 21. N/A


A közeljövőben várhatóan további tőzsdén kívüli származtatott ügylettípusokra írnak elő elszámolási kötelezettséget:

Credit Default Swap (CDS);

Non-deliverable forward (NDF) ügyletek a következő devizapárok vonatkozásában: BRL/USD, CLP/USD, CNY/USD, COP/USD, IDR/USD, INR/USD, KRW/USD, MYR/USD, PHP/USD, RUB/USD, TWD/USD;

egyéb EGT-tagállam devizájában denominált IRS (NOK, SEK, PLN).

Az Elszámolási kötelezettségre vonatkozó RTS az alábbi linken érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2205&from=HU

Az elszámolási kötelezettség alóli csoporton belüli mentességi kérelem, illetve bejelentés benyújtásához kapcsolódóan a csatolt útmutató szolgál információval.

A piaci szereplők technikai kérdéseikkel az emir@mnb.hu e-mail címen fordulhatnak az MNB-hez. 

 

 

Az elszámolási kötelezettség alóli mentességgel, valamint a biztosítékeszköz csere alóli mentességgel kapcsolatos bejelentésekre, illetve kérelmekre vonatkozó tudnivalókat az alábbi útmutató tartalmazza:

EMIR felülvizsgálat

A tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (EMIR Rendelet) 85. cikk (1) bekezdése alapján az Európai Bizottság 2015. augusztus 17-ig áttekinti az EMIR Rendeletet és általános jelentést készít róla, melyet javaslatokkal együtt benyújt az Európai Parlamentnek és Tanácsnak.

A felülvizsgálat kapcsán az Európai Bizottság konzultációt hirdetett 2015. augusztus 13-ig, melyre várják a piaci szereplők véleményét.

A konzultáció során az Európai Bizottság a következő főbb témakörök kapcsán várja a véleményeket:

  • Nem pénzügyi szerződő felekre vonatkozó követelmények
  • Elszámolási kötelezettségre és a kockázatcsökkentési technikákra vonatkozó követelmények
  • Központi szerződő felekre vonatkozó követelmények
  • Kereskedési adattárakra és a jelentéstételi kötelezettségre vonatkozó követelmények

A konzultációs anyag az alábbi linken érhető el:

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/emir-revision/index_en.htm

Előadások, tanulmányok

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem