1. 2019. évre vonatkozó adatszolgáltatások

1.1. Közlemények

1.2 MNB rendelettel elrendelt adatszolgáltatások

39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

közlöny változat

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 39/2018. (XI. 14.) MNB rendeletben előírt, alábbiakban felsorolt eseti felügyeleti jelentést első alkalommal a 2019. január 1-jei állapotra vonatkozóan, 2019. január 15-ig kell teljesíteni.

42BP  Az egyes UL eszközalapokhoz tartozó befektetési politikák

1.3. Közvetlenül hatályos EU rendeletek (ITS)

A./ITS-re vonatkozó információk

2015. december 31-én nemzeti nyelveken is megjelentek a Szolvencia II szabályozás 3. szintjét képező végrehajtástechnikai-sztenderdek (ITS) az Európai Unió hivatalos lapjában.

A Bizottság (EU) 2015/2450 végrehajtási rendelete (2015. december 2.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról: tartalmazza a rendszeres felügyeleti adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezés szövegét, az adatszolgáltatási táblákat tartalmazó 1. számú mellékletet, az egyedi és csoportszintű adatszolgáltatási táblákhoz tartozó kitöltési előírásokat tartalmazó 2. és 3. számú mellékleteket, az eszközkategóriákat tartalmazó 4. számú mellékletet és a CIC-kódokra vonatkozó 5. és 6. számú mellékleteket.

A 2015/2450 ITS és módosításai letölthetők EU hivatalos lapjának honlapjáról az alábbi linkeken: 

A 2015/2450 ITS 2. és 3. mellékletének (kitöltési előírások) - 2018. évi módosításait tartalmazó- korrektúrás változata elérhető az EIOPA honlapján a Solvency 2 Business package mappában.

A Bizottság (EU) 2015/2452 végrehajtási rendelete (2015. december 2.) a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentés tekintetében alkalmazandó eljárásokra, formátumokra és adatszolgáltatási táblákra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról: tartalmazza a fizetőképességről és pénzügyi helyről szóló jelentésre vonatkozó rendelet szövegét, az SFCR jelentéshez tartozó adatszolgáltatási táblákat tartalmazó 1. számú mellékletet és az egyedi és csoportszintű adatszolgáltatási táblákhoz tartozó kitöltési előírásokat tartalmazó 2. és 3. számú mellékleteket.

A 2015/2452 ITS és módosításai letölthetők EU hivatalos lapjának honlapjáról az alábbi linkeken: 

 

B./Iránymutatások (Guidelines)

Az 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. cikke értelmében az EIOPA a nemzeti illetékes hatóságoknak címzett iránymutatásokat bocsáthat ki, melyek egy részét a Magyar Nemzeti Bank Tájékoztatók formájában bocsátja a felügyelt intézmények rendelkezésére.

A „Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója az EIOPA iránymutatások 1. és 2. csomagjáról” a következő útvonalon érhető el:

http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/felugyeleti-szabalyozo-eszkozok/tajekoztatok

Az MNB által kiadott tájékoztatók – az MNB törvényben az EU tagságból eredő és az egyéb kötelezettségek teljesítéseként – egy adott kérdés vagy kérdéskör leglényegesebb információit foglalják össze. Az MNB kívánatosnak tartja, hogy a felügyelt intézmények a hivatkozott iránymutatásokat, illetőleg azok pontjait megismerjék, az abban foglalt elveket kövessék, és a kialakított eljárásaik, szabályzataik tükrözzék ezeknek az irányelveknek az ismeretét, figyelembevételét.

Az EIOPA által publikált iránymutatások teljes köre az alábbi linken érhető el:

https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines

Iránymutatások az adatszolgáltatásról és a közzétételről

Az EIOPA-BoS-15/109 HU – Iránymutatások az adatszolgáltatásról és a közzétételről a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 35., 51., 53., 54. és 55. cikkéhez, 254. cikkének (2) bekezdéséhez, valamint 256. cikkéhez, továbbá az (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 290-298., 305-311., 359. és 365. cikkéhez és XX. mellékletéhez kapcsolódnak, amelyek meghatározzák azokat az információkat, amelyeket a rendszeres felügyeleti jelentésben és a számszerű felügyeleti jelentésben a felügyeleti hatóságok rendelkezésére kell bocsátani, valamint az előre meghatározott eseményeket, továbbá azokat az információkat, amelyeket a fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentésben nyilvánosságra kell hozni.

Felhívjuk szíves figyelmüket a biztosítók és viszontbiztosítók Szolvencia II szerinti felügyeleti jelentéstételéről és a közzétételről szóló 17/2018. (IV.9.) számú MNB ajánlásra, mely egyrészről az adatszolgáltatásról és a közzétételről szóló EIOPA iránymutatás (EIOPA-BoS-15/109 HU) átültetését célozza, másrészről tartalmazza az MNB további elvárásait a Szolvencia II szerinti felügyeleti jelentéstételére vonatkozóan.

C./ Technikai információk

Az EIOPA 2016-tól az ITS-sel elrendelt egységes rendszeres adatszolgáltatást XBRL formátumban kéri be a nemzeti hatóságoktól.

A rendszeres adatszolgáltatáshoz kapcsolódó XBRL taxonómia aktuális változata az EIOPA honlapján a https://eiopa.europa.eu/Pages/Supervision/Insurance/Data-Point-Model-and-XBRL.aspx útvonalon érhető el.

Határidők

Jelentés megnevezése Vonatkozási időpont Beküldési határidő a felügyeleti hatósághoz
Hét Dátum
2018 Q4 2018.12.31. 6 2019.02.11.
2018 éves 2018.12.31. 16 2019.04.23.
2019 Q1 2019.03.31. 5 2019.05.06.
2019 Q2 2019.06.30. 5 2019.08.05.
2019 Q3 2019.09.30. 5 2019.11.04.
2019 Q4 2019.12.31. 5 2020.02.04.
Az MNB-hez beérkezett jelentések EIOPA felé történő továbbításának időpontja a beérkezési határidőtől számított 4 hét.

 

Az MNB a beküldési határidőtől számított 4 hétben végzi el a felügyelt intézményektől beérkezett jelentések adatminőségének ellenőrzését. Az EIOPA felé történő továbbítás után kezdődik meg a nemzetközi szinten végzett adatminőség ellenőrzés. Ebből adódóan a beküldési határidőt követő 4. héten túl is szükséges lehet az adatminőség javítását szolgáló módosítások, hibajavítások elvégzése és a jelentések ismételt beküldése.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a nemzetközi jelentéstáblákban az intézmény azonosítására szolgáló információkat minden esetben az intézmény által az MNB felé ERA űrlapon jelentett adatokkal (pl. az intézmény megnevezése karakter azonosan) egyezően szíveskedjenek megjeleníteni, figyelembe véve az EIOPA által kiadott XBRL taxonómiához kapcsolódó EIOPA XBRL Filing Rules 2.3.0 hotfix dokumentumban található ide vonatkozó szabályokat.

Felhívjuk továbbá figyelmüket, hogy az EIOPA XBRL Filing Rules 2.3.0 hotfix dokumentumban található egyes elvárások nem teljesülése estén a jelentés az EIOPA által visszautasításra kerülhet, ezért kérjük, hogy a jelentéseket ezen előírások figyelembe vételével szíveskedjenek előállítani.

D./ Gyakran ismételt kérdések

Az EIOPA-hoz a 2015/2450 adatszolgáltatási ITS-sel kapcsolatban érkezett kérdések és az arra adott válaszok az EIOPA weblapján a következő linken érhetőek el: https://eiopa.europa.eu/Pages/Guidelines/Q-and-A-on-Regulation-Answers-Commission-Implementing-Regulations.aspx

1.4. MNB határozattal elrendelt adatszolgáltatások

2. Várható új, vagy módosuló adatszolgáltatások

3. Kapcsolódó előírások, technikai segédletek

3.1. ERA és STEFI elérhetőségek

3.2 Ellenőrző szabályok, adatmodellek

3.3 Ügynökregiszter kötegelt adatbeviteli fájl leírása

3.4 A Központi Kgfb Tételes Adatbázis (KKTA) technikai segédletei

4. Az adatszolgáltatással kapcsolatos közérdekű kérdések és válaszok.

Utolsó frissítés: 2018. május 18.

5. Elérhetőségek:

Az adatszolgáltatásra kötelezettek a rendelethez és a kitöltési útmutatóhoz kapcsolódó tartalmi kérdéseiket az adatszolgbizt@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.

A Szolvencia II adatszolgáltatásra vonatkozó, kitöltéssel kapcsolatos tartalmi jellegű kérdéseiket az adatszolv2@mnb.hu, a technikai, informatikai jellegű kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.

A törzsadatbejelentéssel kapcsolatos kérdéseiket az eform@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.

A KKTA adatszolgáltatással kapcsolatos kérdéseiket a KKTA@mnb.hu email címen tehetik fel.