Kedves Látogató! Amennyiben hibát talál az oldalon, vagy további, technikai okokból adódó problémája merül fel, kérjük, hívja az ügyfélszolgálatot. Telefonszám 06-80-203-776. Köszönettel Magyar Nemzeti Bank.
EN

Szabályzatok, segédletek

nyomtatás

BELSŐ SZABÁLYZAT

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 65. § (1) bekezdése, továbbá az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.) 3. § (4) bekezdése alapján a törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére a hatályuk alá tartozó szolgáltatók kötelesek belső szabályzatot készíteni.

A Pmt., valamint a Kit. hivatkozott rendelkezései szerint készítendő belső szabályzat szerepelhet közös, vagy külön dokumentumban. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a törvényi rendelkezéseknek megfelelően egységes szabályzatot készít a bizalmi vagyonkezelési tevékenységet végző szolgáltatók részére, valamint a belső szabályzat elkészítéséhez szükséges segédlettel támogatja a Pmt. 1. § (1) bekezdés a-e) pontjában meghatározott tevékenységet ellátó szolgáltatók működését.

A már engedélyezett piacon lévő szolgáltatók vonatkozásában nem szükséges a szabályzatok megküldése a Felügyelet részére, azonban a Pmt. 80. § (1) alapján arról a tényről, hogy a belső szabályzat átdolgozása megtörtént a Felügyeletet legkésőbb 2017. szeptember 30-ig írásban tájékoztatni szükséges. A tájékoztatásokat elsődlegesen az alábbi e-mail címre várjuk: aml@mnb.hu

A tevékenységtípusonként kidolgozott, 2017.06.26. napjával hatályon kívül helyezett mintaszabályzatok az alábbi linken keresztül érhetők el.

A 2017. június 26. előtt kiadott archív mintaszabályzatok

BELSŐ KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

A Pmt. 27. § (1) bekezdése értelmében a szolgáltató köteles az üzleti kapcsolat vagy ügyleti megbízás jelleg és összege, valamint az ügyfél, termék, szolgáltatás, alkalmazott eszköz körülményei alapján belső kockázatértékelést készíteni. A belső kockázatértékelést a szolgáltatónak írásban kell rögzítenie, naprakészen tartania és az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátania az engedélyezési, illetve a felügyeleti tevékenység gyakorlása során.

A belső kockázatértékelés elkészítése során a kockázatok megállapítása és értékelés céljából azonosítani és értékelni kell az egyes kockázati tényezőket, valamint a szolgáltató jellegével és méretével arányos belső eljárásrendet kell kialakítani a kockázatok kezelése és csökkentése érdekében. Ehhez a szolgáltató a Pmt. 27. § (6) bekezdése alapján köteles figyelembe venni a Nemzeti Kockázatértékelés (NRA) eredményét.

Az MNB a piaci szereplők szakmai támogatása érdekében az MNB felügyelete alatt álló szolgáltatók részére – egy „sorvezetőként” elkészített, kockázati tényezőket tartalmazó – mintadokumentumot dolgozott ki, mely a Nemzeti Kockázatértékeléssel egyidejűleg igényelhető. Az igényléssel kapcsolatos részletes információk ezen hivatkozáson keresztül érhetők el.

A kockázatértékeléssel kapcsolatban beérkezett szolgáltatói kérdéseket, illetve ezek vonatkozásában megfogalmazott felügyeleti és jogalkotói állásfoglalásokat a következő felületen publikáltuk:

Jogértelmezési kérdések és válaszok / kockázatértékelés

EGYÉB

Összetett tulajdonosi szerkezet

Az MNB – a Pénzügyminisztériummal, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) 5. §-ban meghatározott felügyeletet ellátó szerveivel együttműködésben – útmutatót készített az összetett tulajdonosi szerkezetek feltérképezéséhez és összetett tulajdonosi szerkezetek esetén a tényleges tulajdonos megállapításához. Az útmutató célja,  hogy segítse a szolgáltatókat a Pmt. szerinti, az ügyfél tényleges tulajdonosával kapcsolatos kötelezettségük végrehajtásában.

A Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók kötelesek az ügyfél-átvilágítási kötelezettség keretében az ügyfelek tényleges tulajdonosi struktúrájának feltérképezésére és ellenőrzésére. A szolgáltatóknak a tényleges tulajdonos azonosítása során a Pmt. tényleges tulajdonosra vonatkozó definíciója valamennyi pontjának való megfelelést szükséges vizsgálniuk. A tényleges tulajdonos(ok) ismerete elengedhetetlen annak érdekében, hogy a szolgáltató az ügyfelével kapcsolatos pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázat szintjét meghatározhassa, és megfelelő döntést hozhasson a kockázatcsökkentő intézkedésekről. 

Az útmutató segítséget nyújt a törvény szerinti kötelezettségek teljesítésében, elsősorban a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfelekre vonatkozik, tájékoztatást ad arról, hogy miként határozható meg a tényleges tulajdonos az összetett tulajdonosi struktúrákban.

Az útmutató tájékoztató jellegű, nem szolgálhat a törvényi előírások megfelelésének alátámasztásaként, nem minősül felügyeleti jogi álláspontnak.

 

Segédlet alapítványi ügyfelek tényleges tulajdonosának meghatározásához

A Pmt. 3. § 38. pont d) alpontja alapján alapítványok esetében tényleges tulajdonos az a természetes személy,

da)  aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
db)  akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
dc)  aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár.

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:397. § (1) bekezdése szerint a kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve és az alapítvány vagyonát, pénzügyeit illetően a kuratórium egészének van döntési jogosítványa, ezért a kuratórium valamennyi tagját tényleges tulajdonosként kell kezelni. A kuratóriumi tagok aktuális listája lekérdezhető a következő honlapon keresztül: https://civilsznev.birosag.hu/

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával Ön elfogadja, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük, olvassa elSüti tájékoztatónkat,amelyben további információkat olvashat a sütikről és azt is megtudhatja, hogyan tudja kikapcsolni vagy törölni őket.Elfogadom

Tájékoztatjuk, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés érdekébenAdatvédelmi tájékoztatónkmegváltozott.Értem