Az Európai Unióban a hitelintézetek prudenciális szabályait részben az Európai Parlament és Tanács hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelete (CRR), részben a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek prudenciális felügyeletéről szóló 2013/36/EU irányelve (CRD) tartalmazza. A CRR az EU valamennyi tagállamában, így Magyarországon is közvetlenül hatályos, így nem kell külön hazai jogszabályban implementálni. A CRR alapvetően a tőkemegfelelés, a nagykockázat-vállalás, a likviditás, a nyilvánosságra hozatal és a tőkeáttétel szabályait tartalmazza. A CRD részben a hitelintézeti törvényben, részben az MNB törvényben került Magyarországon implementálásra, és többek között ez tartalmazza a hitelintézetek alapítására, határon átnyúló tevékenységére, felügyeletére, vállalatirányítására, és az alkalmazandó tőkepufferekre vonatkozó előírásokat. A CRD-hez és a CRR-hez is számos EU Bizottsági rendelet kapcsolódik, amelyek tovább finomítják az alapszabályokat. Az MNB a honlapján közzétett információkkal segíti a hazai intézmények CRD-hez és CRR-hez kapcsolódó jogalkalmazási gyakorlatát.

Jogszabályok (CRD, CRR)

CRR/CRD felülvizsgálat

2021. október 27-én az Európai Bizottság közzétette bankszabályozási javaslatcsomagját, amely az elfogadását követően a CRR és a CRD jelentős módosítását fogja eredményezni. A javaslatcsomag egyrészt tartalmazza a Bázel III véglegezésének európai uniós jogba történő átültetését, azonban azon túlmenően számos más témakört is érint.

A CRD módosításának főbb tárgykörei:

 • harmadik országbeli fióktelepekre vonatkozó szabályozás harmonizálása,
 • felügyeleti hatáskörök bővítése a befolyásoló részesedésszerzés és elidegenítés, az állományok átruházása, valamint az egyesülések és szétválások kapcsán,
 • fit and proper szabályok,
 • ESG kockázatok kezelése, értékelése és nyilvánosságra hozatala,
 • egyéb módosítások (pl. felügyeleti függetlenség, output floor bevezetése miatt szükséges módosítások, nyilvánosságra hozatal, supervisory benchmarking).

A CRR módosításának főbb tárgykörei:

 • az output floor bevezetése,
 • a működési kockázati tőkekövetelmény számításának megújítása,
 • a hitelkockázati sztenderd módszer felülvizsgálata,
 • a belső modellek használatán alapuló hitelkockázati módszertan felülvizsgálata,
 • a piaci kockázati keretrendszer pontosításai,
 • az ESG kockázat fogalmának, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatás és nyilvánosságra hozatal bevezetése,
 • egyéb módosítások (szavatoló tőke és prudenciális konszolidáció, hitelkockázat-mérséklési technikák, CVA kockázati keretrendszer, tőkeáttételi ráta, nyilvánosságra hozatal, valamint a kisméretű és nem összetett intézmény fogalmának pontosítása).


A CRD és a CRR módosítását célzó jogszabályok (CRD6 és CRR3) várhatóan 2024. júniusában jelennek majd meg az Official Journalban. 2024. április 24-én az Európai Parlament, 2024. május 30-án pedig az Európai Tanács is jóváhagyta a jogszabály módosítási javaslatokat. A módosításokról elérhető legutóbbi változatok jelenleg a 2024. május 22-én közzétett szövegtervezetek:

CRR/CRD módosítások

2020. június 26-án megjelentek az Európai Unió Hivatalos Lapjában a CRR Covid19-világjárvánnyal összefüggő módosításai, amelyek főszabály szerint 2020. június 27-től alkalmazandók. A módosító rendelet az alábbi linken érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1593505132299&uri=CELEX:32020R0873

2019. június 7-én megjelentek a CRR-t, a CRD-t, a BRRD-t, valamint az SRMR-t érintő módosítások. A CRR és CRD ezen módosításának fő témakörei a tőkeáttételi és az NSFR mutató szabályainak a véglegezése, a piaci- és partnerkockázati, valamint a központi szerződő felekkel (CCP) szembeni kitettségek kockázati súlyozásának felülvizsgálata, illetve az arányosság elvén alapuló, a kisebb intézményekre való egyszerűbb szabályrendszer kialakítása. A módosítások az alábbi linken érhetőek el:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:150:TOC

2019. április 17-én megjelent az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/630 európai parlamenti és tanácsi rendelet:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560239104248&uri=CELEX:32019R0630

2017. decemberben az EU Hivatalos Lapjában közzétett és 2018. januártól alkalmazandó (gyorsított eljárásban elfogadott) CRR módosítás az IFRS9 témakörében:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2395 rendelete az 575/2013/EU rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére, valamint egyes, a közszektorral szembeni, bármely tagállam pénznemében denominált kitettségek nagykockázat-vállalásként való kezelésére szolgáló átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2395/oj

CRD/CRR jogértelmezési kérdések és válaszok

Szakmai anyagok

CRD/CRR alapján kiadott EU Bizottsági rendeletek, információk

Felügyeleti nyilvánosságra hozatal

Hasznos linkek