Az Európai Unióban a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális szabályait részben az Európai Parlament és Tanács hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelete (CRR), részben a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről szóló 2013/36/EU irányelve (CRD) tartalmazza. A CRR az EU valamennyi tagállamában, így Magyarországon is közvetlenül hatályos, így nem kell külön hazai jogszabályban implementálni. A CRR alapvetően a tőkemegfelelés, a nagykockázat-vállalás, a likviditás, a nyilvánosságra hozatal és a tőkeáttétel szabályait tartalmazza. A CRD részben a hitelintézeti törvényben, részben az MNB törvényben került Magyarországon implementálásra, és többek között ez tartalmazza a hitelintézetek és befektetési vállalkozások alapítására, határon átnyúló tevékenységére, felügyeletére, vállalatirányítására, és az alkalmazandó tőkepufferekre vonatkozó előírásokat. A CRD-hez és a CRR-hez is számos EU Bizottsági rendelet kapcsolódik, amelyek tovább finomítják az alapszabályokat. Az MNB a honlapján közzétett információkkal segíti a hazai intézmények CRD-hez és CRR-hez kapcsolódó jogalkalmazási gyakorlatát.

Jogszabályok (CRD, CRR)

CRR/CRD felülvizsgálat

Az EU Bizottság 2016. november 23-án tette közzé a CRD irányelvet és a CRR rendeletet módosító javaslatait, melynek fő témakörei a tőkeáttételi és az NSFR mutató szabályainak a véglegezése, a piaci- és partnerkockázati, valamint a központi szerződő felekkel (CCP) szembeni kitettségek kockázati súlyozásának felülvizsgálata, illetve az arányosság elvén alapuló, a kisebb intézményekre való egyszerűbb szabályrendszer kialakítása.

A felülvizsgálattal kapcsolatos információk és a konkrét javaslatok a Bizottság honlapján találhatók:

2017. novemberben közzétett haladási jelentés elérhetősége, mely a tárgyalásokat képező főbb témaköröket és álláspontokat ismerteti:

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14896-2017-REV-1/en/pdf

2017. decemberben az EU Hivatalos Lapjában közzétett és 2018. januártól alkalmazandó (gyorsított eljárásban elfogadott) CRR módosítás az IFRS9 témakörében:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2395 rendelete az 575/2013/EU rendeletnek az IFRS 9 nemzetközi pénzügyi beszámolási standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére, valamint egyes, a közszektorral szembeni, bármely tagállam pénznemében denominált kitettségek nagykockázat-vállalásként való kezelésére szolgáló átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/2395/oj

2018. februárban az Európai Parlament (Committee on Economic and Monetary Affairs) által közzétett módosító javaslatok (jelentés tervezet):

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/econ/amendments.html?ufolderComCode=ECON&ufolderLegId=8&ufolderId=08561&linkedDocument=true&urefProcYear=&urefProcNum=&urefProcCode=

2019. februárban a COREPER-en jóváhagyásra került a kockázatcsökkentő lépésekről szóló előterjesztés (RRM csomag), amely a CRR-t, a CRD-t, a BRRD-t és az SRM-et érintő módosításokat tartalmazza. A módosítási javaslatok szövege az alábbi linken érhető el. Az előterjesztett szövegek még nem tekinthetőek teljes mértékben véglegesnek, a jogi és nyelvi ellenőrzést követően a Parlament és a Tanács felkérést kap arra, hogy első olvasatban fogadja el a rendeletek és az irányelvek javasolt szövegét:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/15/banking-union-eu-ambassadors-endorse-full-package-of-risk-reduction-measures/

2019. április 17-én megjelent az 575/2013/EU rendeletnek a nemteljesítő kitettségekre vonatkozó minimális veszteségfedezet tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2019/630 európai parlamenti és tanácsi rendelet:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1560239104248&uri=CELEX:32019R0630

2019. június 7-én megjelentek a CRR-t, a CRD-t, a BRRD-t, valamint az SRMR-t érintő módosítások, amelyek az alábbi linken érhetőek el:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2019:150:TOC

CRR MÓDOSÍTÁS

2020. június 26-án megjelentek az Európai Unió Hivatalos Lapjában a CRR Covid19-világjárvánnyal összefüggő módosításai, amelyek főszabály szerint 2020. június 27-től alkalmazandók. A módosító rendelet az alábbi linken érhető el:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1593505132299&uri=CELEX:32020R0873

CRD/CRR jogértelmezési kérdések és válaszok

Szakmai anyagok

CRD/CRR alapján kiadott EU Bizottsági rendeletek, információk

Felügyeleti nyilvánosságra hozatal

Hasznos linkek