2020. október 21.

Az Európai Bankhatóság (EBA) véleményt adott ki az átmeneti intézkedések 2021. december 31-i lejáratával érintett instrumentumok (legacy instruments) prudenciális kezelésének pontosítására. Véleményében az EBA szabályozási lehetőségeket javasol az ilyen eszközök által előidézett fertőzési kockázat kezelésére. Az EBA ajánlásainak célja az uniós intézmények magas minőségű tőkével való ellátottságának biztosítása, valamint a szabályok és a gyakorlat Unió-szerte egységes alkalmazása.

Az uniós intézmények érintett eszközeinek és azok átmeneti státuszát megalapozó kondícióinak vizsgálata során az EBA két fő kérdést azonosított, amelyek úgynevezett fertőzési kockázatot keletkeztethetnek, azaz azt a kockázatot, hogy kizárják a szavatolótőke vagy a leírható, illetve átalakítható kötelezettségek egyéb összetevőinek elfogadhatóságát. Az első kérdés a kifizetések rugalmasságának elvére vonatkozik, a második pedig azokra a záradékokra, amelyek ellentmondhatnak az alárendeltség jogosultsági kritériumainak. Az érintett eszközöket különböző teszteknek kell alávetni ahhoz, hogy alacsonyabb tőkekategóriába vagy a leírható, illetve átalakíthatókötelezettségek közé kerüljenek átsorolásra anélkül, hogy fertőzési kockázatot jelentenének.

A fertőzési kockázat kezelése és a szabályozói tőke minőségének megőrzése érdekében az EBA véleményében két fő lehetőséget irányzott elő. Az intézmények visszahívhatják, beválthatják, visszaválthatják vagy visszavásárolhatják az adott instrumentumot, vagy módosíthatják annak feltételeit. Korlátozott számú esetben, amikor az intézmények bizonyítani tudják az illetékes hatóságok felé, hogy e két lehetőség egyike sem lehetséges, és figyelembe vették az összes releváns körülményt, az EBA egy harmadik és végső megoldási lehetőséget is fontolóra vett. Ez a lehetőség lehetővé tenné az intézmények számára, hogy az instrumentumot a mérlegükben tartsák, miközben kizárják azt a szabályozói szavatoló tőkéből és a TLAC/MREL elfogadható instrumentumokból.

Az EBA az átmeneti időszak végéig figyelemmel kíséri az átmeneti rendelkezések megszűnésével érintett instrumentumok helyzetét, és a következetes alkalmazás biztosítása érdekében különös figyelmet fordít a javasolt lehetőségeknek a joghatóságok közötti alkalmazására. Ezen túlmenően az EBA mérlegelni fogja a 2014/59/EU irányelv egyes rendelkezéseinek nemzeti jogba történő átültetését, és azt, hogy ez hogyan enyhítheti az alárendeltségi szempontokhoz kapcsolódó fertőzési kockázattal kapcsolatos aggályokat.

Jogalap és háttér

Az EBA az 1093/2010/EU rendelet (a továbbiakban: az EBA alapító rendelet) 29. cikke (1) bekezdésének a) pontjával összhangban adta ki ezt a véleményt, azon feladatai részeként, amelyek - többek között a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakíthatókötelezettségekre vonatkozóan - magukban foglalják a közös uniós felügyeleti kultúra és a következetes felügyeleti gyakorlat kiépítését, az egységes eljárások és a következetes megközelítés egész Unióban történő biztosítását, valamint az intézmények által kibocsátott szavatolótőke és leírható, illetve átalakítható kötelezettségelemek minőségének nyomonkövetését, az említett rendelet 29. cikke (1) bekezdésének első albekezdésével és a prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU rendelet 80. cikke (1) bekezdésével összhangban.

A CRR hatályba lépésekor átmeneti rendelkezések kerültek bevezetésre. Annak biztosítása érdekében, hogy az intézményeknek elegendő idejük legyen a szavatolótőkére vonatkozó új követelmények teljesítésére, egyes tőkeinstrumentumok, amelyek abban az időpontban nem feleltek meg a szavatolótőke új fogalmának, az átmeneti időszakban a szavatoló tőke részei maradhattak azon célkitűzés mellett, hogy fokozatosan kivonják őket a szavatolótőkéből. A CRR1 vonatkozó átmeneti rendelkezései által biztosított kedvezményes kezelés 2021. december 31-én szűnik meg.

2019. szeptember 9-én az EBA már bejelentette azon szándékát, hogy tisztázza a meglévő eszközök  kezelését az átmeneti időszak lejáratakor, és felszólította az intézményeket, hogy vegyék fel a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal az érintett eszközeik nagyságrendje és azok tervezett jövőbeli kezelése tekintetében.

DOKUMENTUMOK

LINKEK