2020. november 9.

  • Az EU és az Egyesült Királyság közötti megállapodás alapján az utóbbi 2020. február 1-jei EU-ból való kilépését követő átmeneti időszak 2020. december 31-én ér véget, ami azt jelenti, hogy az uniós jog 2021. január 1-jétől nem alkalmazandó az Egyesült Királyságban. Ettől az időponttól kezdve az Egyesült Királyságban engedéezett intézmények már nem nyújthatnak pénzügyi szolgáltatásokat az uniós ügyfelek számára határon átnyúló (passporting) módon.
  • Az uniós ügyfeleknek szolgáltatásokat nyújtó egyesült királyságbeli pénzügyi intézményeknek (1) biztosítaniuk kell, hogy az átmeneti időszak vége előtt megkapják a szükséges engedélyeket az EU illetékes hatóságaitól, és ténylegesen megteremtsék az alapokat a további működéshez, valamint (2) megfelelő tájékoztatást kell nyújtaniuk uniós ügyfeleiknek a szolgáltatások rendelkezésre állásáról az átmeneti időszak végét követően.
  • az egyesült királyságbeli székhelyű számlainformációs szolgáltatóknak és a pénzforgalmi kezdeményezést végző szolgáltatóknak kibocsátott eIDAS-tanúsítványokat vissza kell vonni, és számukra ezek a továbbiakban nem támogatottak.
  • A pénzforgalmi szolgáltatóknak további részleteket kell megadniuk a fizetési üzenetekben az EU és az Egyesült Királyság közötti pénzátutalás megbízójára és kedvezményezettjére vonatkozóan.

Az Európai Bankhatóság (EBA) emlékezteti az érintett pénzügyi intézményeket, hogy az átmeneti időszak vége előtt, 2020. december 31-ig teljes körűen hajtsák végre készenléti terveiket az illetékes hatóságokkal egyeztetett feltételek figyelembe vételével. Az EBA arra is emlékezteti az intézményeket, hogy biztosítsák a megfelelő kommunikációt a felkészüléssel és az uniós ügyfeleket érintő esetleges változtatásokkal kapcsolatban.

Az előkészületek véglegesítése és a megfelelő alapok megteremtése az EU-ban az illetékes hatóságokkal történt egyeztetések szerint

Annak érdekében, hogy továbbra is szolgáltatásokat nyújthassanak az EU-ban, az egyesült királyságbeli székhelyű pénzügyi intézményeknek be kell szerezniük az uniós illetékes hatóságoktól a szükséges engedélyeket, valamint az illetékes hatóságokkal egyeztetett feltételekkel és létszámtervekkel összhangban teljes mértékben meg kell teremteniük uniós működésük alapjait. A pénzügyi intézményeknek különösen biztosítaniuk kell, hogy a kapcsolódó irányítási kapacitások – beleértve a megfelelő kockázatkezelési képességeket is – hatékonyan működjenek az EU-ban, és arányban álljanak tevékenységeik nagyságrendjével, körével és összetettségével, valamint azzal a kockázattal, amelyet ezek uniós működésük során generálnak. A pénzügyi intézményeket az EBA emlékezteti arra is, hogy világosan megfogalmazott és megfelelő elszámolási megállapodásokra van szükség, hogy megfeleljenek a kiszervezésre vonatkozó EBA Iránymutatásokban előírt követelményeknek, és ne olyan mértékben szervezzenek ki tevékenységeket, hogy „üres kagylóhéj (empty shell)” vállalatokként működjenek, amint azt az Egyesült Királyságnak az EU-ból való kilépésére irányuló felkészülésről szóló EBA Vélemény is előírja.

A számos pénzügyi intézmény által tett jelentős lépések és az uniós hatóságok által a pénzügyi stabilitással kapcsolatos aggályok kezelése érdekében tett intézkedések (nevezetesen az Európai Bizottság időkorlátozott egyenértékűségi döntése, amely a pénzügyi intézményeknek 18 hónapos hozzáférést biztosít az Egyesült Királyság központi szerződő feleihez (CCP-k) azzal a felszólítással,, hogy csökkentsék az említett központi szerződő felekkel szembeni kitettségeiket és az azoktól való függésüket) ellenére, még azoknak az intézményeknek is ébereknek kell lenniük, amelyek már megkapták az összes szükséges felhatalmazást és engedélyt. E tekintetben a pénzügyi intézményeknek az uniós ügyfeleikkel kötött szerződések átdolgozásához szükséges intézkedéseket is végre kell hajtaniuk.

Az uniós felügyeleti hatóságok továbbra is különös figyelmet fordítanak a pénzforgalmi és elektronikuspénz-kibocsátó intézmények felkészülésére, amelyek esetében az EU-ban számos szolgáltatást nyújtottak egyesült királyságbeli székhelyű intézmények határon átnyúló alapon, részesülve az EU egységes piacának kedvező kritériumrendszerében.

A pénzügyi intézményeknek az átmeneti időszak végére való felkészülésük és a további uniós működésük felépítése során megfelelően teljesíteniük kell az összes alkalmazandó uniós jogszabályt, és különös figyelmet kell fordítaniuk a prudenciális, fogyasztóvédelmi, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemmel összefüggő követelményekre.

Fizetések és pénzforgalmi szolgáltatások

Az EBA felhívja a piaci szereplők figyelmét arra, hogy a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló irányelv (PSD2) alapján az egyesült királyságbeli székhelyű harmadik fél szolgáltatóknak – különösen a számlainformációs szolgáltatóknak és a pénzforgalmi kezdeményezést végző szolgáltatóknak vagy a harmadik fél pénzforgalmi szolgáltatóknak (TPP-k) – az uniós székhelyű fizetési szolgáltatók (ASPSP-k) azonosítása céljából kiadott eIDAS-tanúsítványa az átmeneti időszak végétől, azaz 2020. december 31-tőlkezdődően már nem fog megfelelni a Bizottság (EU) 2018/389 sz. Felhatalmazáson Alapuló Rendelete 34. cikkében foglalt jogi követelményeknek, mivel ezek a szolgáltatók onnantól kezdve nem fognak már uniós engedélyezési számmal rendelkezni,  illetve nem lesznek már EU tagállam illetékes hatósága által engedélyezett/bejegyzett szolgáltatók.

E tekintetben az EBA felszólítja azokat az uniós minősített megbízható szolgáltatókat is, amelyek a fent említett felhatalmazáson alapuló rendelet szerinti azonosítás céljából eIDAS-tanúsítványokat bocsátottak ki az egyesült királyságbeli TPP-k számára, hogy az átmeneti időszak végén vonják vissza az említett tanúsítványokat annak érdekében, hogy megakadályozzák az ügyfelek uniós székhelyű ASPSP-knél vezetett fizetési számláihoz való jogosulatlan hozzáférést.

Ezenkívül, az EBA hangsúlyozza az EU székhelyű pénzforgalmi szolgáltatók (PSP-k) számára az (EU) 2015/847 sz. Rendelet (az elektronikus átutalásokról szóló rendelet vagy a WTR) szerinti kötelezettségeiket, és emlékezteti őket arra, hogy az átmeneti időszak végétől az Egyesült Királyság-ba/-ból történő pénzátutalásokra az EU-n kívülre/ kívülről történő fizetésekre vonatkozó WTR-követelmények vonatkoznak.

A WTR értelmében a PSP-knek részletesebb információkat kell szolgáltatniuk az EU-n kívülről/EU-n kívülre történő pénzátutalások megbízóiról és kedvezményezettjeiről, összehasonlítva az EU-n belüli átutalásokkal, ahol a fizetési láncban részt vevő valamennyi pénzforgalmi szolgáltató letelepedett az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy az átmeneti időszak végétől:

  • az EU-ból az Egyesült Királyságba történő pénzátutalások esetében a megbízó uniós pénzforgalmi szolgáltatóinak biztosítaniuk kell, hogy ezek az átutalások – a fizető fél fizetési számlaszámára vagy egyedi tranzakcióazonosítójára vonatkozó információkon kívül – tartalmazzák a megbízó nevére és címére, a hivatalos személyi okmányszámra, az ügyfélazonosító számra vagy a születési dátumra/helyre vonatkozó információkat is (lásd a WTR 4. cikkének (1) bekezdését). A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatójának ellenőriznie kell a kapott információk pontosságát is (a WTR 4. cikkének (4) bekezdése). Ez nem érinti az (EU) 260/2012 sz. Rendelet (SEPA-rendelet) szerinti, a PSP-kre vonatkozó követelményeket;
  • az Egyesült Királyságból az EU-ba irányuló pénzátutalások esetében a kedvezményezett uniós alapú pénzforgalmi szolgáltatóinak biztosítaniuk kell, hogy rendelkezzenek a szükséges eljárásokkal annak felderítéséhez, hogy az előírt megbízói információk szerepelnek-e az átutalási üzenetben, és hatékony kockázatalapú eljárásokat kell alkalmazniuk annak meghatározására, hogy végrehajtsák, elutasítsák vagy felfüggesszék-e a szükséges megbízói és kedvezményezetti információk nélküli pénzátutalásokat (a WTR 7-8. cikke).

Az EBA azt is megjegyzi, hogy 2021. január 1-jétől az EGT-n kívüli országokkal folytatott SEPA-átutalási (SCT) és SEPA-beszedési (SDD) ügyletekre vonatkozó SEPA-szabályok lesznek alkalmazandók az Egyesült Királysággal folytatott SCT/SDD-ügyletekre is. E tekintetben az ágazatnak tudomásul kell vennie az Európai Fizetési Tanács által kiadott nyilatkozatokat.

Kommunikáció az ügyfelekkel

Az EBA felszólít valamennyi érintett pénzügyi intézményt, különösen azokat, akik határokon átnyúló alapon pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak uniós székhelyű ügyfeleknek, és részesülnek a „passporting” rendszer előnyeiből, hogy megfelelően és időben tájékoztassák uniósügyfeleiket minden olyan intézkedésről, amelyet az átmeneti időszak végéig tett előkészületeik részeként az általuk nyújtott szolgáltatások elérhetőségét és folytonosságát érintően hoztak, illetve arról, hogy be kívánnak-e szüntetni az uniós székhelyű ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat. Az uniós székhelyű ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások megszüntetésére vonatkozó információknak ismertetniük kell a megszűnésnek a szolgáltatásnyújtásra és az ügyféljogok gyakorlásának módjára gyakorolt hatását, hogy elkerülhető legyen az ügyfeleket érő káros hatás.

Az EBA azt is megjegyzi, hogy amennyiben az uniós székhelyű ügyfeleknek aggályai merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az átmeneti időszak lejárta hogyan érinti őket, és pénzügyi szolgáltatóik nem vették fel velük a kapcsolatot, ők is felvehetik a kapcsolatot ezen intézményekkel. Ahol ez lehetséges, az ügyfelek, különösen a nagyvállalatok és intézmények, megpróbálhatják egyesült királyságbeli székhelyű pénzügyi szolgáltatóik megerősítését kérni arra vonatkozóan, hogy azok megszerezték-e az EU illetékes hatóságaitól a szükséges engedélyeket ahhoz, hogy az átmeneti időszak végét követően is nyújthassanak szolgáltatásokat az uniós ügyfeleknek.

A pénzügyi intézmények ügyfelei számára az a lehetőség is adott, hogy nemzeti illetékes hatóságaik weboldalain keresztüli konzultáció keretében kérjenek információt az Egyesült Királyság EU-ból való kilépésével kapcsolatban, és annak az egyes joghatóságokon belüli pénzügyi szolgáltatások nyújtására gyakorolt hatásáról.

Az EBA angol nyelvű közleménye