A/ Tájékoztató az ABAK adatszolgáltatásról

Az alternatív befektetési alapkezelőkről - valamint a 2003/41/EK és a 2009/65/EK irányelv, továbbá az 1060/2009/EK és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról - szóló 2011/61/EU irányelv (AIFMD)határozza meg azon alternatív befektetési alapkezelők engedélyezésével, folyamatos működtetésével és átláthatóságával kapcsolatos szabályokat, amelyek alternatív befektetési alapokat (ABA) kezelnek és / vagy forgalmaznak az Európai Unióban.

Az AIFMD hazai jogrendszerbe történő átültetése a Kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 2014. március 15-i hatályba lépésével valósult meg. Az irányelv átültetése jelentősen átalakította a befektetési alapkezelők és alapok fogalmi rendszerét és szabályozását, tekintve, hogy az ABA fogalmába épült be az újonnan bevezetett magán-tőke alap valamint- az eddig a nemzeti jogban külön kezelt - kockázati tőkealap is, melynek kezelői ennek megfelelően ABAK-nak minősülnek.

Az AIFMD 3. cikk (3) bekezdés d) pontja és a 24. cikk (1), (2) és (4) bekezdése rendelkezik az ABAK-ok hatáskörrel rendelkező hatóság részére történő rendszeres adatszolgáltatásról. Az Irányelv felhatalmazza az Európai Bizottságot arra, hogy végrehajtási rendeletben határozza meg a rendszeres adatszolgáltatással kapcsolatos részletes előírásokat.

Ennek megfelelően 2012. december 19-én kihirdetésre került a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság és a felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló 231/2013/EU rendelet (ABAK-rendelet), melynek 110. cikke írja elő az ABAK jelentéstételi kötelezettségére vonatkozó részletes szabályokat és a jelentendő információkat. A rendelet IV. melléklete táblázatos formában is megjeleníti azt az adattartalmat, amivel összhangban kell az információkat a felügyelet rendelkezésére bocsátani. Az ABAK-rendelet a tagállamokban 2013. július 22-től közvetlenül hatályos.

Az MNB az egységes ABAK adatszolgáltatást 2015. január 1-jétől vezette be, jelentéstételi időszak 2015. I. negyedév. Az MNB a befogadott jelentéseket az ESMA részére egyedileg továbbítja.

B/ Technikai segédlet az adatszolgáltatás teljesítéséhez

A hazai gyakorlattól eltérően a 231/2013 EU rendelet az egységes ABAK adatszolgáltatás adatszolgáltatói körét, a jelentés gyakoriságát és tartalmát, több szempont figyelembe vételével (pl. küszöbértékek vagy az alapok típusa) határozza meg, és az adatszolgáltató felelősségi körébe rendeli annak meghatározását, hogy mely vonatkozási időszakra, mely alapjairól, milyen tartalmú jelentést kell küldenie.

Az adatszolgáltatás tartalmára vonatkozó információk

Az ESMA honlapjának Publications & Data menüpontjában elérhető ESMA Documenst funkcióban az AIFMD kereső szót megadva elérhető minden lényeges a jelentéssel kapcsolatos információ, valamint az ESMA FUND Management tájékoztató oldala is tartalmaz lényeges információkat.

Az ESMA a hatáskörrel rendelkező hatóságok részére jelentendő információk egységes értelmezése és a vonatkozó szabályok következetes alkalmazása érdekében Iránymutatást(„Guidelines on reporting obligations under Articels 3(3)d and 24(1), (2) and (4) of the AIFMD) adott ki, melynek magyar nyelvű változata 2014. augusztus 8-án került közzétételre az ESMA honlapján. Az iránymutatásában előírtaknak az MNB meg kíván felelni, mely döntésről 2014. október 22-én írásban nyilatkozott az Európai Felügyeleti Hatóság felé.

Tables-8-9-10-Annex-2-ESMA-guidelines-AIFMD-reporting-obligation-revised

Az ESMA az elvárt adattartalmat egységes formában is meghatározta, melyet dokumentumtárában tett közzé angol nyelven (Consolidated -AIFMD -reporting- template- revised)

Mivel ez a dokumentum nem kapcsolódik közvetlenül egyik érintett joganyaghoz sem, hivatalos magyar fordítás nem készült. Így az MNB is ezt az angol változatot alkalmazza a Felügyelet felé történő adatszolgáltatás teljesítésének alapjaként, illetve az ESMA felé történő adattovábbításnál.  

IT technikai útmutatás az adatszolgáltatás teljesítéséhez

Az ABAK-ok által jelentett egységes információkat a Nemzeti Felügyeleti Hatóságoknak XML formátumban kell továbbítaniuk az ESMA része, azonban az MNB az ABAK jelentéseket az adatszolgáltatók által a rendszeres nemzeti adatszolgáltatás teljesítésével egyező formában és rendszereken (STEFI, ERA) keresztül kéri teljesíteni. Ez alól egyedül az egyes alapokhoz kapcsolódó piaci és likviditási stressz tesztek jelentenek kivételt, amit közvetlenül a STEFI jelentéshez csatolva XML formátumban kell megküldeni.

Az MNB az egységesen meghatározott adattartalmat, annak jellege szerint két csoportba osztva kéri be:

  • a törzsadat jellegű információkat az ERA Törzsadat-bejelentés szolgáltatásának Speciális adatok gyűjtőjében elhelyezett űrlapon (AIFM, AIF1, AIF2)

  • az üzleti információkat jelentéstáblákbanés a csatolt XML fájlban (AIFM, AIF1).

Az ABAK adatszolgáltatás MNB-nek történő megküldésével kapcsolatos részleteket az alábbi tájékoztató tartalmazza: Tájékoztató az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges technikai feltételekről

A „Consolidated AIFMD reporting template”-hez kapcsolódó AIFMD-reporting-IT-technical-guidance részletes technikai útmutatást tartalmaz (formátum, típus, kötelező mező, kódtár, stb.) a táblák egyes celláinak kitöltéséhez.

Az AIFMD-reporting-IT-technichal-guidance 2022-ben felülvizsgálatra került az ESMA által.

A felülvizsgálata új validációs szabályokat vezet be, amelyek az adatminőség javítása érdekében több mezőt tesznek kötelezővé vagy szigorúbb szabályokkal látnak el.

Az első jelentéstétel referencia-időszaka 2023 Y1,H2,Q4 vagy X2 lesz, az egyes adatszolgáltatókra vonatkozó gyakoriságok függvényében.

Bővebb információ az ESMA honlapján elérhető

 

Kérdések és válaszok

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ESMA honlapján az AIFMD - Questions and Answers (Q&As) pont alatt közzéteszi és folyamatosan frissíti az AIFMD alkalmazásával - beleértve a felügyeleti hatóság felé történő rendszeres adatszolgáltatással - kapcsolatos kérdéseket és válaszokat.

Az MNB az adatszolgáltatás beküldésének további segítése érdekében az adatszolgáltatók által feltett Gyakori kérdéseket és az azokra adott MNB válaszát is közzéteszi.

Az adatszolgáltatással kapcsolatos tartalmi kérdéseiket az adatszolgbefalap@mnb.hu, az adatszolgáltatásra vonatkozó technikai, informatikai kérdéseiket az adatszolgaltatas@mnb.hu e-mail címen tehetik fel.