1. Levelező kapcsolatnak (Pmt. 3. § 23. pont) minősül-e, ha csak és kizárólag SWIFT kulcs cseréje történt meg egy másik bankkal? A szolgáltató köteles-e a Pmt. 24/A. § szerinti speciális fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket elvégezni a tisztán RMA kapcsolatok esetében?

Összhangban az (EU) 2015/849 irányelvben, valamint a Pmt.-ben meghatározott értelmező rendelkezésekkel az MNB értelmezése szerint a SWIFT kulcscsere levelező kapcsolat a más pénzintézet részére történő nemzetközi pénzátutalási lehetőség biztosítása révén levelező kapcsolatnak minősül. Az MNB értelmezése alapján a Pmt. 2020. január 10. napjától hatályos 24/A. §-a egyértelművé teszi azonban, hogy a speciális fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedéseket a szolgáltatónak csak a külföldi székhelyű szolgáltatóval történő, pénzösszeg elszámolását, illetve pénzösszeg elszámolására irányuló ügylet teljesítését is magában foglaló levelező kapcsolat létesítését megelőzően kell végrehajtania. A gyakorlati végrehajtást segítik elő továbbá - a Pmt. elvárásainak keretein belül – a 15/2022. (IX. 15.) MNB ajánlás levelezőbanki szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései. A 15/2022 (IX. 15.) MNB ajánlás 1. számú melléklete meghatározza, hogy kockázatcsökkentő tényezőnek minősül, ha a levelező kapcsolat a SWIFT Risk Management Application (RMA) kapcsolatra korlátozódik, amelynek célja a hitelintézetek és a pénzügyi szolgáltatók közötti kommunikáció lebonyolítása. Mivel az SWIFT RMA kapcsolatban a levelezőbankoknak nincs fizetési számla kapcsolata, nincs arra vonatkozó kötelezettség, hogy a 24/A. § szerinti elvárásokat a szolgáltató végrehajtsa, hanem az MNB elvárása az, hogy a kockázatcsökkentő és a kockázatnövelő tényezők figyelembevételével a kockázatokkal arányos ügyfél-átvilágítási intézkedések kerüljenek végrehajtásra. Ezen kockázatcsökkentő intézkedéseket a 15/2022. (IX. 15.) MNB ajánlás 80-88. pontjai részletesen ismertetik.

Az MNB álláspontja alapján tehát a levelezőbankra vonatkozó kockázati kitettség eltérő mértéke a kockázatokkal arányos intézkedésekkel kezelhető. A szolgáltató a Pmt. és a 15/2022. (IX. 15.) MNB ajánlás rendelkezéseinek megfelelően eltérően kezelheti a loro, vostro számlavezetéssel megvalósuló, tranzakciók végrehajtását biztosító levelező kapcsolatokat, valamint az alacsonyabb kockázattal bíró egyéb bankközi kapcsolatokat, amelyek tényleges tranzakciókat, pénzösszeg elszámolását nem tesznek lehetővé (RMA).

***

2. Köteles-e a szolgáltató elvégezni a külföldi levelező kapcsolatok esetében a 17. § szerinti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket, tekintettel arra, hogy az ügyfél képviselője nem jelenik meg személyesen?

Az MNB értelmezése szerint a Pmt. 2020. január 10. napjától hatályos 24/A. §-a, amely speciális rendelkezéseket határoz meg, nem követeli meg a 17. § szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettségek elvégzését is. A Pmt. 24/A. §-a, valamint a 15/2022. (IX. 15.) MNB ajánlás 85. pontja alapján a külföldi székhelyű szolgáltatóval történő, pénzösszeg elszámolását, illetve pénzösszeg elszámolására irányuló ügylet teljesítését is magában foglaló levelező kapcsolat létesítését megelőzően a Pmt. 7-10. §-ban meghatározott ügyfél-átvilágítási intézkedéseken felül a Pmt. 24/A. §-ában előírt speciális fokozott ügyfél-átvilágítási rendelkezéseket is alkalmazni kell. Elvárt továbbá, hogy amennyiben a levelezőbanki szolgáltatást igénybe vevő bank EGT-tagországban található, a levelezőbank a Pmt. 24/A. §-ban kockázatérzékenységen alapuló speciális ügyfél-átvilágítási intézkedéseket alkalmazzon.