2020. április 23.

A három európai felügyeleti hatóság (EBA, EIOPA és ESMA - az EFH-k) konzultációs dokumentumot bocsátott ki, amelyben a pénzügyi piaci szereplőkre, tanácsadókra és termékekre vonatkozó, javasolt környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) közzétételi standardokhoz való hozzájárulást kérte.

Ezeket a szabványokat a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló uniós rendelet (SFDR) alapján dolgozták ki, amelynek célja:

  • a végső beruházók védelmének megerősítése;
  • a pénzügyi piaci szereplők és pénzügyi tanácsadók széles köréből származó befektetők tájékoztatásának javítása; valamint
  • a pénzügyi termékekkel kapcsolatban a befektetők tájékoztatásának javítása.

Az SFDR felhatalmazza az EFH-kat, hogy szabályozási technikai standardokat (RTS) dolgozzanak ki az ESG közzétételek tartalmára, módszertanára és bemutatására mind az entitások, mind a termék szintjén. Ezenkívül a konzultációs dokumentum a közelmúltban elfogadott, a fenntartható beruházások elősegítésére szolgáló keret létrehozásáról szóló rendelet (Taxonómia rendelet)alapján javaslatokat tartalmaz a „súlyos sérelmet ne okozzon” (do not significantly harm, DNSH) elv kapcsán.

Az entitások szintjén megjelenő főbb káros hatások közzététele

A befektetési döntések által a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt fő kedvezőtlen hatásokat közzé kell tenni az entitás honlapján. A javaslatok szabályokat állapítanak meg a közzététel módjára vonatkozóan. A közzétételnek a beruházási döntések fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt kedvezőtlen hatásai tekintetében a kellő gondosságra vonatkozó szabályokról szóló nyilatkozat formájában kell történnie, amely bemutatja, hogy a beruházások hogyan befolyásolják hátrányosan

  • az éghajlattal és a környezettel kapcsolatos mutatókat; és
  • a társadalmi és munkavállalói ügyeket, az emberi jogok tiszteletben tartását, a korrupció és a vesztegetés elleni ügyeket.

Az EFH-k az Európai Bizottság és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség Közös Kutatóközpontjával folytatott konzultációkon alapuló, a káros hatásokra vonatkozó mutatók tervezetét is belefoglalták a dokumentumba.

Termékszintű ESG-tájékoztatások

A pénzügyi termékek fenntarthatósági jellemzőit vagy célkitűzéseit közzé kell tenni a szerződéskötést megelőző és időszakos dokumentációjukban, valamint honlapjukon. Az RTS-tervezetben szereplő javaslatok ismertetik a közzététel módját, biztosítva a befektetők számára az átláthatóságot azzal kapcsolatban, hogy a termékek mily módon felelnek meg fenntarthatósági jellemzőknek vagy célkitűzéseknek. Meghatározták továbbá azokat a kiegészítő közzétételeket is, amelyeket az indexet referenciaértékként jelölő termékeknek kell nyújtaniuk.

Végül a termékszintre vonatkozó javaslatok rendelkezéseket tartalmaznak annak nyilvánosságra hozatalára, hogy egy fenntartható beruházásokon alapuló termék hogyan felel meg a DNSH-elvnek.

Következő lépések

Az EFH-k 2020. szeptember 1-ig várják a konzultációra adott visszajelzéseket. A konzultáció lezárását követően az RTS-tervezetet véglegesítik és benyújtják az Európai Bizottságnak.

Jogalap és háttér

A Tanács 2019. március 22-én tette közzé a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekkel kapcsolatos rendelettervezetről (SFDR) szóló politikai megállapodás szövegét. A rendeletet a Hivatalos Lapban 2019. december 9-én (EU) 2019/2088 rendeletként hirdették ki.

2019. december 18-án a Tanács és az Európai Parlament bejelentette, hogy politikai megállapodásra jutottak a fenntartható beruházásokat elősegítő keret létrehozásáról szóló rendelettel kapcsolatban. A Tanács április 15-én elfogadta a rendeletet, amely előkészíti az Európai Parlamentben történő elfogadást, majd azt követően a Hivatalos Lapban való kihirdetést. Ez a rendelet az SFDR-ben további felhatalmazásokat határoz meg az EFH-k számára a közzétételre vonatkozó technikai standardok kidolgozására vonatkozóan.

DOKUMENTUMOK

HIVATKOZÁSOK