A KHR egy pénzügyi vállalkozás – jelenleg a BISZ Zrt. – által kezelt hitelinformációs adatbázis, amelybe apénzügyi szervezetek a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződéskötést követően adatokat szolgáltatnak az ügyfelekről, illetve abból adatokat kapnak a hitelt igénylők hitelképességének megállapításához. A KHR egy adóslista, amely a KHR törvényben (2011. évi CXXII. törvény) meghatározott, hitel és hitel jellegű szerződésekhez kapcsolódó negatív (fizetési késedelmek, mulasztások, csalások, visszaélések adatai) információkon kívül az ügyfél pozitív hiteltörténetét (pozitív adóslista) is nyilvántartja. A KHR, a korábban BAR néven köztudatba került nyilvántartás jogutódja. A BAR egy negatív listás adósnyilvántartás volt, így csak azoknak az adósoknak az adatait kezelte, amelyek hitelszerződéseik visszafizetése kapcsán már mulasztásba estek.

A KHR-ben kizárólag a KHR törvényben meghatározott adatok (ügyfél azonosító adatok, szerződésre vonatkozó adatok, hitelmulasztásra, csalásra, valamint a kártyavisszaélésre vonatkozó adatok) tárolhatók a jogszabályban előírt ideig, és az adatok kizárólag a KHR törvényben meghatározott célokra használhatók fel.

Törlesztő részlet(ek) vagy akár annak egy részének elmulasztása esetén (a hitelszerződésből eredő lejárt és meg nem fizetett tartozás összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll)az adat-átadás megtörténte előtt 30 nappal a természetes személlyel szerződéses viszonyban lévő pénzügyi szervezetnek figyelmeztetést kell küldenie arról, hogy az ügyfél adatai be fognak kerülni a KHR-be, ha nem rendezi mulasztását. A tartozás rendezésére a figyelmeztetést követően is van lehetősége. A hitelmulasztás adatai az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az ügyfél hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben.

FONTOS TUDNIA, hogy amikor a pénzügyi szervezet Önről adatot ad át a KHR részére – ide nem értve a rendszeres havi adatátadást –, erről az átadást követő 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja. Kiemelendő továbbá, hogy a KHR-be került adatok – a hitelmulasztás, csalás, valamint a kártyavisszaélések esetét kivéve – csak az Ön előzetes hozzájárulásával adhatók át más pénzügyi szervezetnek. A hozzájárulás vagy annak megtagadása az Ön összes szerződésére kiterjed és bármikor szabadon módosítható.

Bármely KHR-hez csatlakozott pénzügyi szervezetnél – költségmentesen –tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatok szerepelnek Önről a KHR-ben, illetve melyik intézmény adta át ezeket, ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezekhez az adatokhoz.

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önről nyilvántartott adat jogellenesen került a KHR-be, vagy a nyilvántartott adat nem felel meg a valóságnak, úgy Ön kérheti adatai helyesbítését vagy törlését. A kifogását az adatot átadó pénzügyi szervezetnek, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak nyújthatja be. A KIFOGÁS vizsgálatának eredményéről szoros törvényi határidők mellett igazoltan, írásban, kap tájékoztatást. Amennyiben a KHR-be adatot szolgáltató pénzügyi szervezet az Ön kifogásának helyt ad, a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul köteles a KHR-t kezelő vállalkozást értesíteni, amely a helyesbítést, illetve a törlést elvégzi.

Amennyiben a kifogásáról kapott tájékoztatással nem elégedett, annak kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz fordulhat.

Személyes adataival kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is megkeresheti. Fogyasztói beadványt nyújthat be továbbá a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjához, ha megítélése szerint az adatot átadó intézmény nem az előírt tájékoztatási szabályok szerint járt el.

A szerződéskötést megelőzően az intézmény köteles ismertetni Önnel a KHR-ből a hitelképességének megállapítása érdekében beszerzett adatokat, valamint az adatokból a hitelképességére vonatkozóan levonható következtetéseket. FONTOS TUDNIA azt is, hogy a pénzügyi szervezetnek – az Ön aláírásával igazoltan – a szerződéskötést megelőzően írásban tájékoztatást kell nyújtani a KHR-re irányadó szabályokról, illetve az Önt megillető jogokról, mely tájékoztatásnak részét képezi az MNB által a honlapján megjelentetett mintatájékoztató.