Az alternatív befektetési alapokat érintő, PSZÁF és harmadik országbeli felügyeleti hatóságok közötti együttműködési megállapodások

Az irányelv lehetővé teszi a harmadik országbeli alapkezelők számára, hogy alapokat kezeljenek és forgalmazzanak az Európai Unió területén, feltéve, hogy az uniós és harmadik országbeli illetékes hatóság között együttműködési megállapodás áll fenn a hatékony információcsere biztosítása érdekében, és a nem uniós alap letelepedése szerinti harmadik ország az AIFMD egyes cikkeinek tekintetében1 nem szerepel a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni pénzügyi munkacsoportnak a nem együttműködő országokat tartalmazó listáján.

A Felügyelet által kötött AIFMD alapú megállapodások (1) azokra a harmadik országbeli alapkezelőkre vonatkoznak, melyek alternatív befektetési alapokat kezelnek és forgalmaznak az Európai Unió területén, (2) valamint azokat az unióban székhellyel rendelkező alapkezelőket érintik, akik harmadik országban kezelnek és forgalmaznak alternatív befektetési alapokat.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (European Securities and Markets Authority-ESMA) felügyeleti tanácsa (Board of Supervisors) 2013. május 22-én jóváhagyta az együttműködési megállapodások szövegtervezetét az EU-s és a harmadik országbeli hatóságok között. Az egyes megállapodások az európai és a harmadik országbeli hatóságok döntései alapján kerülnek aláírásra, a nemzeti hatóságoknak azonban lehetőségük van a bilaterális egyezményekben az ESMA által kidolgozott és letárgyalt minta-megállapodásban foglaltaktól eltérni.

A Felügyelet az AIFMD-hez kapcsolódó kétoldalú együttműködési megállapodásainak listáját a honlapján található, nemzetközi együttműködési megállapodásait tartalmazó táblázatban jeleníteni meg és frissíti.

A megállapodások legfontosabb elemei és hatásai az alábbiak:

  1. Az Európai Unió, valamint a harmadik országok felügyeleti hatóságai az unió területén belül és kívül is képesek lesznek a határon átnyúló tevékenységet folytató alapkezelők hatékony felügyeletére.

  2. A hatóságok közötti együttműködés magába foglalja a felügyeletek közötti információcserét, a határon átnyúló helyszíni vizsgálatok lefolytatásának lehetőségét, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartatására vonatkozó segítségnyújtást.

  3. Az uniós tőkepiaci felügyeletek megfelelő biztosítékok megléte mellett képesek lesznek a harmadik országbeli hatóságoktól kapott információt az uniós hatóságokkal, az ESMA-val, valamint az Európai Rendszerkockázati Testülettel (European Systemic Risk Board-ESRB) megosztani.

  4. Az unió és a harmadik országbeli hatóság között megkötött együttműködési megállapodás előfeltétele annak, hogy a harmadik országbeli alapkezelő az unió piacán alapokat kezeljen és forgalmazzon.

  5. A Felügyelet által eddig megkötött együttműködési megállapodások 2013. július 22-én léptek hatályba, és lehetővé teszik az alternatív befektetési alapok szakmai befektetői számára az alapok határon átnyúló kezelését és forgalmazását.

Az AIFMD implementálása vonatkozásában kiadott ESMA vélemény

Tekintettel arra, hogy az AIFMD irányelv még több tagállamban, így Magyarországon sem került átültetésre, ezért az ESMA 2013. augusztus 1-jén egy olyan hivatalos véleményt (ESMA Opinion - Practical arrangements for the late transposition of the AIFMD2) tett közzé, mely rendezi az ezzel kapcsolatos kérdéseket és megfelelő iránymutatást nyújt az irányelv tényleges átvételéig fennálló ’átmeneti’ időszak vonatkozásában. Ennek alapján, az irányelvet késedelmesen implementáló tagállam a hozzá EU tagállamból benyújtott értesítések tekintetében nem tagadhatja meg a nyilvántartásba vételt, így nem akadályozhatja az irányelv vonatkozó rendelkezéseinek érvényre juttatását. A Felügyelet a véleményt magára nézve kötelezőnek tekinti, és az értesítések befogadására létrehozta az alábbi e-mail címeket. Az értesítéseket a Felügyelet az AIFMD 32. cikkének (az uniós ABA3-k befektetési jegyeinek vagy részvényeinek forgalmazása az ABAK4 letelepedésétől eltérő tagállamokban) vonatkozásában az aif.notification@pszaf.hu címen, a 33. cikk (más tagállamokban letelepedett uniós ABA-k kezelésének feltételei) esetében a single.passport@pszaf.hu címen várja, míg a korábban közölt adatok lényeges változásairól szóló értesítést az aif@pszaf.hu címen szükséges bejelenteni.

Budapest, 2013. szeptember 6.

121. cikk (6) bek., 35. cikk (2) bek., 36. cikk (1) bek., 37. cikk (7) bek., 40. cikk (2) bek., 42. cikk (1) bek.

2http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-1072_opinion_on_practical_arrangements_for_late_transposition_of_aifmd.pdf

3alternatív befektetési alap

4alternatív befektetési alapkezelő